Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Continue

menota

Menota data services

Menu Search

AM 655 XXX 4°: 1r1-4v17 — Medicalia : Læknisfræði

vıð ſveꝼnleẏſı. ta ᷓſ þ .. mıon ſtaa í ſvro vını. rıð þat allā lıā māƶ eꝼ m ſvrvr at eta. þ ͛ır ſveꝼn allvel. vıð ſar ta ſavr leɢ v vm ꝺa oc noṫ. oc ſıþ ta ſvına all. eða. navta. eða eıta. ſtaa v ſallt ſva ſē pıpar. leɢ v ſar velꝺ. oc m-on ı an̄at ſı. þ ræþ͛ eınv̄ vel. ıð oꝛmſ bıt. ta lo aꝼ læcnıſ ᷓſı. oleo ſalt eꝼ m ꝺꝛea þat rı̄ꝺꝛ eıtrı oꝛ vıð béınbrot ta ana ſtaa allā m ꝼıoðꝝ. bıṫ vıð þat ræþır ſıotaƶ. vıð oꝼ ꝼeıtā qð ta robravð eıı blaꝺað v a̄at oꝛn brıot í vín eða avlðꝛ. lat ſtanꝺa nætr ſıav. e ſıþ ꝺꝛe aꝼ þ v͛n moꝛı̄ v͛n aptan oꝼ manoðꝛ þa mͮt v ſveınıaƶ. eq̄ıſa omın í onꝺ þ͛. þa ta av ꝺꝛep ſtı eꝺı þı̄ı í . eꝼ  var̄r. e ſıþ bıṫ tıl a̄aſ ꝺaſ ͛ ſva ſı̄v̄ eꝼ þarꝼ. oc v͛n ꝺa tac qan aṫ.  eꝼ í oꝺꝝ ſtað ı o-llꝺı mᷦ. þa bıṫ v vmt attar ollꝺ nẏ ꝺꝛepıt t oln. þ ꝺꝛeꝛ vt varvıtna q̄ıſv oꝛ mᷦ ollꝺı. vıð avna mẏrqͣ. ta ́l qā rıſt  ta oꝛ m bæþı bloð oc all blanꝺa bæþı ſamā í avv̄ þ bırt͛ ſẏn maƶ. vıð bloðꝛaſ ta ᷓſ þ ve ı veıtı a m ſínv̄ blavðv̄ oc ravðv ꝼræ. ſtaa í vını eða lꝺ oc ſẏn mā p̄r̄ n̄r̄. oc eꝼ m ꝺꝛeca. vıð þa bloðꝛáſ eꝼ ſár blæþ͛. ta naṫlav oc ſtaa vel oc leġ þar í ſarıt ſē blæþ͛. oc bı v. vıð ſpen bola ta læcnıſ ᷓſ oc bıṫ v. eþv vıll þıc eṗta at loſtaſemı. ta ᷓſ þ er rvta eıt͛ et ı þola þa lınaƶ. vıð oꝛmſ bıt ta rvtā oc bı v. Vıð þ eꝼ þoſtlar. tac cētavreā ſtaa v vat oc ꝺꝛe ꝼlo. Vıð oꝼ̄ v͛. ta rvtā ſtaa v ſıra oleo oc rıð e̄ı þ ter v͛c aꝼ. oc bæt͛ avv̄. þt̄a op reẏnt. vıð lenꝺa v͛c. ta ᷓſ þ cētavrea .. oc ſtaa í vatnı oc ꝺꝛec opt callt. vıð ſár. ta ꝺꝛıſt aꝼ þvı ᷓſı centavrea .. oc ꝺꝛeıꝼ a ſarıt þ ræþ͛ oc reınſar. vıð avna v͛c. ta rot aꝼ þ ᷓſı v͛næna .. oc bloð ɢᷓſ ꝼenıcl̄m .. ſtaa bæþı ſam̄. oc í avv̄. Vıð avna mıoꝛqͣ ta ᷓſ þ eıt͛ mı̄na pvleıv̄ ſtaa vel. oc ꝺꝛe þat ꝼaſtanꝺı opt þ bæt͛ oc bırtır avv. vıð tar mıllꝺ avv ta ſo ſvro oc blanꝺa v ꝼoꝛnt vín oc ırt þ í ler ͛ı oc neẏt aꝼ þ opt. vıð naſrávꝼa ꝺávn ta lo aꝼ mıntv ell ı þat ter oþeꝼ aꝼ vıð avna mẏrva ta malurt ſtaa vel oc oc ſıoð art. ſer ſıþ í ſvnꝺꝛ oc ta oꝛ et ravþa oc leɢ ı ſtaðı malvrtına ſtaaþa. e þa þv ꝼeʀ ſoꝼa. þa leɢ v vtā a vmana ſē þv ma aꝼa. þ ſır͛ oc bırt͛ avvn. Graſ þ vıtrv̄ .. þvrat oc oꝛt at ꝺvſtı blā-ꝺa þ v vín eꝼ m ꝺꝛeca. þ brẏtr ſteı̄ ı bloðꝛo Poꝛſ ræ ſtar vel blaꝺaðꝛ mᷦ. v ſvrt vín þ o at þva oꝼvð vıð. Graſ þ acacıa .. leɢ v eꝺa þarmſ eꝼ t ſnẏƶ þa aptr ſnvaƶ. oc ſar eꝼ vǣꝺıƶ. Graſ þ rvbea .. þ er roða ᷓſ þ rı̄ꝺꝛ t oꝛ ole ↄo þo at barn ſe ꝺav. Joꝛð ſv a ı̄ſılı loð oc mᷦ lıcneſı a. o oð v oꝛmſ bıt. oc a̄arra ꝼlvoꝛma. oc eꝼ m eꝼı olẏꝼıanſ ꝺꝛẏr. þa ꝺꝛeı  aꝼ ı ıoꝛð-þv̄ı. þat rınꝺꝛ eıt vt e ma ſaar ecı. MvſtꝰMaybe the word is written with a sc-ligature. eıt͛ ꝼoꝛað. þat elſc ı qþı eınſ ꝺẏrſ þ ıð-lını lıct þeı̄ elſc a ı̄ꝺıa ll̄ꝺı. þ re ſam̄ aꝼ bloþı þeſ ꝺẏrſ ẏſtıƶ ſē mıolc.  þa þ ꝼvllvataıð. þa ęðıƶ ſva ꝺẏrıð at þ þolır v͛ı nēa re tıl treſ eða ſtavrſ.  þa ſtavraƶ þ ſva lenı v í ovıtı at þ ravꝼͬ a qðı. e oꝛþ Steı ſa oꝛaluſ .. ꝼellr t.  oðꝛ v avv. oc avna mẏrva balſamv̄ bæt͛ mẏr avvn ſırır. reẏelſı ſtoðvar bloðꝛaſ vaþā ſē re. oc þ lınar ſavr ı enꝺa þarmı eða í oðꝝ ſtað lætr eıı vaa eꝼ þ tēprað v mıolc. oc v lat. þa þ læcı̄. Dıaſcoꝛıdeſ ſe͛ aꝼ ᷓſı þ peonıa .. ec ſa ſveın eı vetᷓ ālan aꝼþı þ ᷓſ ent a alſ ſer.  þa barſc ſva at oꝼ ꝺaı at þ ᷓſ ꝼell aꝼ m.  þe ıaꝼn ſıot ꝼell ſve-ını nıðꝛ oc aꝼþı brot ꝼall.  þa v þ aptr oꝛꝼıt í a̄at ſı a . oc þa ſaaþı ſveını̄ ec-ı meðā  aꝼþı þ a s͛.  þa ꝼell aꝼ m ı a̄at ſı̄. e ıaꝼn ſıo ꝼell  í ena ſomv ſo ſē  aꝼ-þı ꝼẏʀ.  þa v ᷓſıt bvꝺıð a  ē. oc bæıƶ ıaꝼn ſıo. oc ſamv lv̄ꝺ ꝼoꝛ ſı̄ ıð þrıðıa. ſpıl-ltıƶt aꝼ v. e batnaðı a v bv̄ꝺıt. Sama vıt-beʀ Galıenꝰ e ſpaaſtı oꝼ þ ſama ᷓſ. bavrr aꝼ ſelıv v ſvʀt vín ſtaaðꝛ þ tecr aꝼ Sva ml̄ı alıenꝰ. mıolc ſv rıþın oꝛ. voꝛtoꝛ. ſelıv boꝛ þa ō blōoð þ bırt͛ e ꜹv bæt͛ Lavꝛ aꝼ ſelıv vıſtv̄ blomı eꝼ  e͛.. mıo. ꝺꝛvı̄.  ſtoðv bloðꝛaſ. oc meın ↄū bꜹrn at eta. Mınta ſtẏr͛ vıð ͛ır mv̄ vel þeꝼaþā plaſtr oꝛt aꝼ mıntv ſalltı. þ o v oðſ Graſ þat eıt͛ elleboꝝ vı vnƶ bıt. blanꝺat v mıolc tēprað v vnan þ ꝺꝛepr mẏſ eꝼ eta aꝼ þvı.  aꝼ þvı blanꝺat ꝺvſt v vatn oc ſtoct oꝼ vſ. þat ꝺꝛepr ꝼlvvr. raſ þat cımınv̄ .. ꝺꝛvcıt m vını þ reı̄ſar bıt ꝼlvꝺẏra.  eꝼ þ blaſıt ı naſravꝼar mᷦ þ ep oꝛ ᷓſ celıꝺonıa .. neꝼꝺꝛeyra. þ reı̄ſar veſſır ſẏn. oc þv̄a vọqͣ í maı þcar þ . raſ þ rvta .. þ ꝺꝛepr loſta ı maı oc reınſ bıt ꝼlvꝺẏra. Sallt oc lín ꝼræ oꝛt aꝼ þvı plaſtr. þ reı̄ſar e ꝼlv ꝺẏra bit. eẏrſılꝼr ꝺꝛvıt. þ ͛ır bana. þ at í v͛n m þ re þa ſeꝼr þ ı̄a.  eꝼ þ v͛þꝛ í ellꝺ lat. þa ͛ır þ méıſamā reẏc. þa ꝼlẏıa oꝛmar. oc aꝼ þeı̄ reẏ ꝺeẏıa ꝼlvꝺẏr. lvrt blanꝺı̄ v vꝼſa all oc ſmvrt oꝼ eẏro mᷦ. þ ſtẏr͛ þav. oc rı̄ꝺꝛ ꝼᷓ olıoð.  eꝼ þ lat í læþa avrc þa molr eıı ılla. oc eꝼ blec v͛þꝛ oꝛt aꝼ þ vatnı malvrt ı. þær rıtnı̄-ar mvnv allꝺaƶ þær þoꝛa e mẏſſ ſeðıa. ıð oſta ta reẏelſſı þ mırra .. allt lē-ı unꝺ͛ tunvrotv̄.  v þ ſama ta rot aꝼ ᷓſı þ lıbıſtıcū .. ſtaa v vín oc ꝺꝛe. ev þ ſama oc ſva at reıſa lvnv. tac þ ve a viþi coꝛn. oc pıpar coꝛn. oc aꝼ fenıcl̄o mel þ alt ı ꝺvſt oc blanꝺa v vnan. oc et aꝼ þſa v͛n ꝺa ſpan ꝼvllan ꝼaſtāꝺı a opt ꝼrſtat. ev oſta ᷓſ þ .. pıpınella blanꝺa v ſvrt vín oc eꝼ m ꝺꝛeca þa mvn batna. Graſ þat . ꝼenıcl̄m ſtaa þ v vín þ oṫ vıð bloðꝛv ſo.  v þ ſama þa þv ꝼ͛r ſoꝼa. ta rvbravð oc ſvıð v ellꝺ oc et þ ſva ſvı-ðıt með voꝛmv vínı. vıð ſıclan. ta ᷓſ þ ſalvıa .. oc ſtaa v ſvrt vín oc ꝺꝛec þa lea.  v þ ſama aꝼ ba-þar eꝺꝛ þın ı vatnı voꝛmv. ꝺꝛec lıtıð ſvrt vín. ıl ſıʀar ravſtar. ta pıpar oc tẏɢ oc aꝼ í mv̄ı þ͛ lenı oc ſvel ſıþ raa nıðꝛ. oc ſpẏt t ꝼl

Við svefnleysi. tak gras þat er heitir migon oc stappa í svro vini. oc rið þat vm allan likam manz oc gef honvm svrvr at eta. þat gerir svefn allvel. Við sar tak savr oc leɢ við vm dag oc nott. oc siþan tak svina gall. eða. navta. eða geita. oc stappa við sallt sva sem pipar. oc leɢ við sar vm kveld. oc mor-gon i annat siɴ. þat græþir einkvm vel. Vorms bit. tak log af læcknis grasi. oc oleo oc salt oc gef honvm dreka þat hrindr eitri or Við béinbrot tak hana oc stappa allan með fioðrum. oc bitt við þat græþir skiotaz. Við of feitan qvið tak rogbrauð eigi blaɴdað við aɴnat korn oc briot í vín eða avlðr. oc lat standa nætr siav. siþan drek af þvi hvern morgin oc hvern aptan of manoðr þa mvnt v sveingiaz. Ef qvisa er komin í hond þer. þa tak kavtt oc drep oc stik heɴdi þinɴi í hann. ef hann er varmr. siþan bitt vm til aɴnas dags oc ger sva sinɴvm ef þarf. oc hvern dag tac qvikan katt. ef í odrvm stað er i ho-lldi mannz. þa bitt við varmt kattar holld ny drepit til þess er kolnar. þat dregr vt hvarvitna qvisv or mannz holl-di. Við augna myrqva. tak ál qvikan oc rist hann oc tak or honvm bæþi bloð oc gall oc blanda bæþi saman oc ber í avgvn þat birtir syn maɴz. Við bloðras tak gras þat er vex i hveiti akri með sínvm blavðvm oc ravðv fræ. oc stappa í vini eða avldri oc syng meðan pater noster. oc gef honvm drecka. Við þa bloðrás ef sár blæþir. tak nattlavk oc stappa vel oc legg þar í sarit sem blæþir. oc bitt við. Við spen bolga tak læcknis gras oc bitt við. Ef þv vill þic heppta at lostasemi. tak gras þat er rvta heitir oc et i þola þa mvn linaz. Við orms bit tak rvtam oc bitt við. Við þat ef maðr er þostlar. tac centavream oc stappa við vatɴ oc drek flott. Við hofvð verk. tak rvtam oc stappa við skira oleo oc rið vm eɴni þat tekr verc af. oc bætir avgvn. þetta er optt reynt. Við lenda verc. tak gras þat er centavrea heitir oc stappa í vatni oc dreck opt callt. Við sár. tak drist af þvi grasi er centavrea heitir oc dreif a sarit þat græþir oc hreinsar. Við avgna verc. tak rot af þvi grasi er vernæna heitir oc bloð þess gras er fenicvlvm heitir oc stappa bæþi saman. oc ber í avgvn. Við avgna miorqva tak gras þat er heitir minna pvlegivm oc stappa vel. oc drek þat fastandi opt þat bætir oc birtir avgv. Við tar milld avgv tak skogar svro oc blanda við fornt vín oc hirt þat í gler keri oc neyt af þvi opt. Við nasrávfa dávn tak log af mintv oc hell i þat tekr oþef af Við avgna myrkva tak malurt oc stappa vel oc oc sioð hart. sker siþan í svndr oc tak or et ravþa oc leɢ i staðiɴ malvrtina stappaþa. þa er þv feʀ sofa. þa leɢ við vtan a hvarmana sem þv matt hafa. þat skirir oc birtir avgvn. Gras þat er vitrvm heitir þvrkat oc gort at dvsti blan-da þat við vín oc gef manni drecka. þat brytr stein i bloðro Pors græɴ stappr vel oc blaɴdaðr mannz. við svrt vín þat er gott at þva hofvð við. Gras þat er acacia heitir leɢ við eɴda þarms ef t snyz þa mvn aptr snvaz. oc sva sar ef vm vændiz. Gras þat er rvbea heitir þat er roða gras þat hrindr t or olettri cono þo at barn se davtt. Jorð sv er a iɴnsigli er logð oc mannz licneski er a. hon er goð við orms bit. oc aɴnɴarra flvgorma. oc ef manni er gefiɴ olyfians drykr. þa drekki hann af þessi iorð-þvnɴi. þat hrindr eitri vt maɴ sakar ecki. MvstvsMaybe it is the word is written with a sc-ligature. heitir forað. þat elsc i qviþi eins dyrs þat er kið-lingi glict þeım er elsc a inɴdia landi. þat reɴ saman af bloði þes dyrs oc ystiz sem miolc. þa er þat er fvllvaxta. þa ęðiz sva dyrið at þat þolir hvergi nema reɴ til tres eða stavrs. þa stavraz þat sva lengi við í oviti at þat ravfar a ser qviðiɴ. foꝛþat Steiɴ sa er koralus heitir fellr t. hann er goðr v avgv. oc avgna myrkva balsamvm bætir myrk avgvn oc skirir. reykelsi stoðvar bloðras hvaþan sem reɴ. oc þat linar savr i enda þarmi eða i oðrum stað lætr eigi vaxa ef þat er temprað við miolc. oc við lagt. þa er þat læcɴing. Diascorides segir af grasi þvi er peonia heitir ec sa svein eiɴ vetra gamlan er hafþi þat gras hengt a hals ser. þa barsc sva at of dagiɴ at þat gras fell af honvm. þegar iafn skiot fell sve-iniɴ niðr oc hafþi brot fall. þa var þat aptr horfit í aɴnat siɴ a hann. oc þa sakaþi sveininɴ ec-ki meðan hann hafþi þat a ser. þa fell af honvm i aɴnat sinɴ. iafn skiott fell hann í ena somv sott sem hann haf-þi fyʀ. þa var grasit bvɴdið a hann enɴ. oc bættiz iafn skiott. Oc samv lvnd for sinɴ þriðia. spil-ltizt er af var. batnaði er a var bvnɴdit. Sama vit-ni beʀ Galienvs spakasti maðr of þat sama gras. bavrkr af seliv við svʀt vín stappaðr þat tecr af Sva mælti galienvs. miolc sv er riþin er or. vortor. seliv bork þa er hon er blomgoð þat birtir augv oc bætir Lavgr af seliv kvistvm oc blomi ef hann er.. miog. drvkkinɴ. hann stoðvar bloðras. oc meinar conum bavrn at geta. Minta styrkir kvið oc gerir mvnɴ vel þefaþan Eɴ plastr gort af mintv oc sallti. þat er gott við oðs Gras þat er heitir elleborum hvitt hvnz bit. blandat við miolc oc temprað við hvnang þat drepr mys ef eta af þvi. af þvi blandat dvst við vatn oc stoct of hvs. þat drepr flvgvr. Gras þat er ciminvm heitir drvckit með vini þat hreinsar bit flvgdyra. ef þat er blasit i nasravfar mannz þat hep Logr gras þess er celidonia heitir tir nefdreyra. þat hreinsar oc hvessir syn. oc þvnga voqva í maɴi þurcar þat. Gras þat er rvta heitir þat drepr losta i maɴi oc hreinsar bit flvgdyra. Sallt oc lín ꝼræ gort af þvi plastr. þat hreinsar flvg dyra bit. eyrsilfr drvkkit. þat gerir bana. þvi at í hvern lim er þat reɴ þa skefr þat iɴnaɴ. ef þat verþr í elld lagt. þa gerir þat méiɴsaman reyck. þaɴ flyia ormar. oc af þeim reyk deyia flvgdyr. Malvrt blandin við vfsa gall oc smvrt of eyro mannz. þat styrkir þav. oc hrindr fra ohlioð. ef þat er lagt í klæþa avrc þa mvn molr eigi spilla. Oc ef blec verþr gort af þvi vatni er malvrt er i. þær ritnin-gar mvnv halldaz þær þora eigi myss skeðia. Vhosta tak reykellsi þat er mirra heitir oc hallt len-gi undir tungvrotvm. við þat sama tak rot af grasi þvi er libisticum heitir oc stappa við vín oc drek. við þat sama oc sva at hreiɴsa lvngv. tac þat er vex a viþi corn. oc pipar corn. oc af fenicvlo mel þat alt i dvst oc blanda við hvnang. oc et af þvisa hvern dag span fvllan fastandi þessa er opt freistat. við hosta gras þat er heitir pipinella blanda við svrt vín oc gef honvm drecka þa mvn batna. Gras þat er heitir fenicvlvm stappa þat við vín þat er gott við bloðrv sott. við þat sama þa er þv ferr sofa. tak rvgbravð oc svið við elld oc et þat sva svi-ðit með vormv víni. Við siclan. tak gras þat er salvia heitir oc stappa við svrt vín oc drec þa mvn letta. við þat sama haf ba-þar heɴdr þinar i vatni vormv. oc drec litið svrt vín. Til skiʀar ravstar. tak pipar oc tyɢ oc haf í mvni þer lengi oc svelg siþan hrakaɴ niðr. oc spyt t fl

Við svefnleysi― Tak gras þat er heitir migon ok stappa í súru víni. Ok ríð þat um allan líkam manns ok gef honum súrur at eta. Þat gerir svefn allvel. Við sár ― Tak saur ok legg við um dag ok nótt. Ok síðan tak svína gall eða nauta eða geita ok stappa við salt svá sem pipar ok legg við sár um kveld ok morgin í annat sinn. Þat grǿðir einkum vel. Við ormsbit ― Tak lǫg af lǽknisgrasi ok oleu ok salt ok gef honum drekka. Þat hrindr eitri ór. Við beinbrot ― Tak hana ok stappa allan með fjǫðrum ok bitt við. Þat grǿðir skjótast. Við of feitan kvið ― Tak rugbrauð eigi blandat við annat korn ok brjót í vín eða ǫldr ok lát standa nǽtr sjau. En síðan drekk af því hvern morgin ok hvern aftan of mánuðr. Þá munt u svengjask. Ef kveisa er komin í hǫnd þér, þá tak kǫtt ok drep ok stikk hendi þinni í hann, ef hann er varmr. En síðan bitt um til annars dags ok ger svá sinnum, ef þarf. Ok hvern dag tak kvikan kǫtt. En ef í ǫðrum stað er í holdi manns, þá bitt við varmt kattarhold nýdrepit til þess er kólnar. Þat dregr út hvarvetna kveisu ór mannsholdi. Við augnamyrkva ― Tak ál kvikan ok ríst hann ok tak ór honum bǽði blóð ok gall ok blanda bǽði saman ok berr í augun. Þat birtir sýn manns. Við blóðrás ― Tak gras þat er vex í hveitiakri með sínum blǫðum ok rauðu frǽ ok stappa í víni eða ǫldri ok syng meðan pater noster ok gef honum drekka. Við þá blóðrás, ef sár blǿðir ― Tak náttlauk ok stappa vel ok legg þar í sárit sem blǿðir ok bitt við. Við spenbolga ― Tak lǽknisgras ok bitt við. Ef þú vill þik hepta at lostasemi, tak gras þat er ruta heitir ok et í þola. Þá mun linask. Við ormsbit ― Tak rutam ok bitt við. Við þat, ef maðr er þorstlátr ― Tak centauream ok stappa við vatn ok drekk fljótt. Við hǫfuðverk ― Tak rutam ok stappa við skíra oleu ok ríð um enni. Þat tekr verk af ok bǿtir augun. Þetta er oft reynt. Við lendaverk ― Tak gras þat er centaurea heitir ok stappa í vatni ok drekk oft kalt. Við sár ― Tak dust af því grasi er centaurea heitir ok dreif á sárit. Þat grǿðir ok hreinsar. Við augnaverk ― Tak rót af því grasi er verbena heitir ok blǫð þess gras er feniculum heitir ok stappa bǽði saman ok berr í augun. Við augnamyrkva ― Tak gras þat er heitir minna pulegium ok stappa vel ok drekk þat fastandi oft. Þat bǽtir ok birtir augu. Við tármild augu ― Tak skógarsúru ok blanda við fornt vín ok hirt þat í glerkeri ok neyt af því oft. Við nasraufadaun ― Tak lǫg af mintu ok hell í. Þat tekr óþef af. Við augnamyrkva ― Tak malurt ok stappa vel ok egg ok sjóð hart. Sker síðan í sundr ok tak ór it rauða ok legg í staðinn malurtina stappaða. En þá er þú ferr sofa, þá legg við útan á hvarmana sem þú mátt hafa. Þat skírir ok birtir augun. Gras þat er vitrum heitir þurrkat ok gǫrt at dusti ― Blanda þat við vín ok gef manni drekka. Þat brýtr stein í blǫðru Pors grǿnn stappaðr vel ok blandaðr manns. við súrt vín ― Þat er gott at þvá hǫfuð við. Gras þat er acacia heitir ― Legg við enda þarms, ef út snýst, þá mun aftr snúask ok svá sár, ef um vendisk. Gras þat er rubea heitir, þat er roðagras ― Þat hrindr út ór óléttri konu, þó at barn dautt. Jǫrð er á innsigli er lǫgð ok manns líkneski er á ― Hon er góð við ormsbit ok annarra flugorma. Ok ef manni er gefinn ólyfjansdrykkr, þá drekki hann af þessi jǫrðunni. Þat hrindr eitri út, en sakar ekki. Muskus heitir forað. Þat elsk í kviði eins dýrs. Þat er kiðlingi glíkt þeim er elsk á Indíaland. Þat renn saman af blóði þess dýrs ok ystisk sem mjolk. En þá er þat er fullvaxið, þá ǿðisk svá dýrit, at þat þolir hvergi, nema renn til trés eða staurs. En þá staurask þat svá lengi við í óviti, at þat raufar á sér kviðinn. En forað þat Steinn er koralus heitir ― fellr út. Hann er góðr við augu ok augnamyrkva. Balsamum bǿtir myrk augun ok skírir. Reykelsi stǫðvar blóðrás, hvaðan sem renn. Ok þat linar saur í endaþarmi eða í ǫðrum stað lǽtr eigi vaxa. Ef þat er temprat við mjólk ok við lagt, þá er þat lǽkning. Dioskurides segir af grasi því er peonia heitir": Ek svein einn vetra gamlan, er hafði þat gras hengt á hals sér. En þá barsk svá at of daginn, at þat gras féll af honum. En þegar jafnskjótt féll sveinninn niðr ok hafði brotfall. En þá var þat aftr horfit í annat sinn á hann ok þá sakaði sveinninn ekki meðan hann hafði þat á sér. En þá féll af honum í annat sinn, en jafnskjótt féll hann í ina sǫmu sótt sem hann hafði fyrr. En þá var grasit bundit á hann enn ok bǽttisk jafnskjótt. Ok sǫmu lund fór sinn it þriðja: Spiltisk er af var, en batnaði er á var bundit". Sama vitni berr Galienus, inn spakasti maðr, of þat sama gras. Bǫrkr af selju við súrt vín stappaðr ― Þat tekr af Svá mǽlti Galienus: Mjolk er riðin er ór vǫrtur. seljubǫrk þá er hon er blómguð ― Þat birtir in augu ok bǿtir Lǫgr af seljukvistum ok blómi, ef hann er mjǫk. drukkinn ― Hann stǫðvar blóðrás ok meinar konum bǫrn at geta. Minta styrkir kvið ok gerir munn vel þefaðan. En plástr gǫrt af mintu ok salti ― Þat er gott við óðs Gras þat er heitir elleborum hvítt hunds bit. blandat við mjolk ok temprat við hunang ― Þat drepr mýs, ef eta því. En af því blandat dust við vatn ok stǫkt of hús ― Þat drepr flugur. Gras þat er ciminum heitir drukkit með víni ― Þat hreinsar bit flugdýra. En ef þat er blásit í nasraufar manns ― Þat heftir Lǫgr grass þess er chelidonia heitir ― nefdreyra. Þat hreinsar ok hvessir sýn ok þunga vøkva í manni þurrkar þat. Gras þat er ruta heitir ― Þat drepr losta í manni ok hreinsar bit flugdýra. Salt ok línfrǽ gǫrt af því plástr ― Þat hreinsar in flugdýrabit. Eyrsilfr drukkit ― Þat gerir bana. Því at í hvern lim er þat renn, þá skefr þat innan. En ef þat verðr í eld lagt, þá gerir þat meinsaman reyk. Þann flýja ormar ok af þeim reyk deyja flugdýr. Malurt blandin við ufsagall ok smurt of eyru manns ― Þat styrkir þau ok hrindr frá óhljóð. En ef þat er lagt í klǽðaǫrk, þá mun mǫlr eigi spilla. Ok ef blek verðr gǫrt af því vatni er malurt er í ― Þǽr ritningar munu haldask. Þǽr þora eigi mýss skeðja. Við hósta ― Tak reykelsi þat er mirra heitir ok halt lengi undir tungurótum. En við þat sama ― Tak rót af grasi því er levisticum heitir ok stappa við vín ok drekk. En við þat sama ok svá at hreinsa lungu ― Tak þat er vex á viði korn ok piparkorn ok af feniculo, mel þat alt í dust ok blanda við hunang. Ok et af þvísa hvern dag spán fullan fastandi. Þessa er opt freistat. En við hósta ― Gras þat er heitir pimpinella blanda við súrt vín ok gef honum drekka. Þá mun batna. Gras þat er heitir feniculum ― Stappa þat við vín. Þat er gott við blǫðrusótt. En við þat sama ― Þá er þú ferr sofa, tak rúgbrauð ok svíð við eld ok et þat svá sviðit með vǫrmu víni. Við siklan ― Tak gras þat er salvia heitir ok stappa við súrt vín ok drekk. Þá mun létta. En við þat sama ― Haf baðar hendr þínar í vatni vǫrmu ok drekk lítit súrt vín. Til skírar raustar ― Tak pipar ok tygg ok haf í munni þér lengi ok svelg síðan hrákann niðr ok spýt út fl...

Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close