menota

Menota data services

Menu Search
AM 162 B α fol (162B α)  - 1r 1v 
ſe̅ bezt ſıþ ̅ h̅ ͬa ȷ ıoꝛꝺu ueſꞇ ſıgmundꝛ
◌◌◌...◌◌◌ h̅lyꞇıa allꞇ eıꞇ ueſꞇan
þ̅ ◌◌◌...◌◌◌ þa◌ ıoꝛꝺu̅ ueſꞇ ua ȷ burꞇ leı̅
◌◌◌...◌◌◌ þa e m̅ rıꝺa þıngſ all eu
◌◌◌...◌◌◌ ◌◌da æꞇla ſk̅ꞇu ríſa ur reykıu
◌◌◌...◌◌◌ ◌erdͬ m þer aurunauꞇa þína
◌◌◌...◌◌◌ huılu þínar
◌◌◌...◌◌◌ þ ſk̅ nena uoꞇꞇ
◌◌◌...◌◌◌ ſeıgía ſkılıꞇ u h̅ lag◌◌◌...◌◌◌
aꞇ Alþíngíſ malı
◌◌◌...◌◌◌ laugu̅ ſlıka uoꞇꞇa ſk̅ꞇu haa yꝛ
kallꝺyꝛu̅ ſıꝺ rıꝺ þu bꝛ◌◌ꞇ rıꝺ laxͬ ꝺalſ heíꝺı
ſuo hollꞇa uoꝛꝺu heıꝺͬ ríꝺ þͬ̅ þín mu̅
leı◌at hruꞇa ıarꝺͬ en̅ e þu ke̅r ꞇ̅ mu̅ ek
◌◌◌...◌◌◌ malınu ſk̅ꞇu allꝺꝛeígí ſıꝺ ko̅a h̅m ȷ hen̅ꝺꝛ
h◌ ◌ıꝺꝛ nu h̅ a þıngí uͬ ʀ᷎ heı̅ ko̅ín agnͬ
◌◌◌...◌◌◌ h̅o ꞇ◌◌ uel malı h̅ſ uͬ u h̅ bꝺ þ̅ra ſ
◌◌◌...◌◌◌ g◌◌ þau ◌◌◌...◌◌◌ en̅ e uͦaꝺı ꞇok hu̅ ſoꞇꞇ
lagꝺ◌◌ ◌◌◌...◌◌◌ eſꞇ ȷ íoꝛꝺu baꝺ h̅ı
◌◌◌...◌◌◌ þıngí bıo h̅u ꝺ ſína
a bꝛ◌◌◌ ◌◌◌...◌◌◌ oꝛ ͩ aull ſ◌ h̅ı uͬ ſagꞇ reıꝺ a
þın◌ ◌◌◌...◌◌◌ leıt◌◌◌ hen̅ar unꝺu
h̅a ◌◌◌...◌◌◌ ok ◌◌◌ u ꝺ◌◌ꞇ ſın̅í ſpurꝺí h̅a huſu
h̅u heꝺí m aríꞇ raꝺa gıoꝛꝺ h̅ſ hugí heí
ek a bꝛugꝺíꞇ ſaí h̅u h̅u geck eín̅ ꝺag ꞇíl
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close