menota

Menota data services

Menu Search
3r AM 655 XXX 4°  - 3v 4r 

On this page...

meðā aꝼþı þ a s͛.  þa ꝼell aꝼ m ı a̄at
ſı̄. e ıaꝼn ſıo ꝼell  í ena ſomv ſo ſē aꝼ-þı
ꝼẏʀ.  þa v ſıt bvꝺıð a  ē. oc bæıƶ
ıaꝼn ſıo. oc ſamv lv̄ꝺ ꝼoꝛ ſı̄ ıð þrıðıa. ſpıl-ltıƶt
e͛ aꝼ v. e batnaðı e͛ a v bv̄ꝺıt. Sama vıt-
beʀ Galıen e ſpaaſtı mͬ oꝼ þ ſama ſ.
bavrr aꝼ ſelıv v ſvʀt vín ſtaaðꝛ þ tecr aꝼ
Sva ml̄ı alıen. mıolc ſv e͛ rıþın e͛ oꝛ. voꝛtoꝛ.
ſelıv boꝛ þa e͛ ō e͛ blōoð þ bırt͛ e ꜹv bæt͛
Lavꝛ aꝼ ſelıv vıſtv̄ blomı eꝼ  e͛.. mıo.
ꝺꝛvı̄.  ſtoðv bloðꝛaſ. oc meın ū bꜹrn at eta.
Mınta ſtẏr͛ vıð ͛ır mv̄ vel þeꝼaþā
 plaſtr oꝛt aꝼ mıntv ſalltı. þ e͛ o v oðſ
Graſ þat e͛ eıt͛ ellebo vı vnƶ bıt.
blanꝺat v mıolc tēprað v vnan þ ꝺꝛepr mẏſ
eꝼ eta aꝼ þvı.  aꝼ þvı blanꝺat ꝺvſt v vatn oc
ſtoct oꝼ vſ. þat ꝺꝛepr ꝼlvvr.
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close