menota

Menota data services

Menu Search
2v AM 655 XXX 4°  - 3r 3v 

On this page...

lıct þeı̄ e͛ elſc a ı̄ꝺıa lꝺı. þ re ſam̄ aꝼ
bloþı þeſ ꝺẏrſ ẏſtıƶ ſē mıolc.  þa e͛ þ e͛ ꝼvllvataıð.
þa ęðıƶ ſva ꝺẏrıð at þ þolır v͛ı nēa
re tıl treſ eða ſtavrſ.  þa ſtavraƶ þ ſva
lenı v í ovıtı at þ ravꝼͬ a s͛ qðı. e ꝼoꝛþ
Steı ſa e͛ oꝛaluſ .. ꝼellr t.
e͛ oðꝛ v avv. oc avna mẏrva
balſamv̄ bæt͛ mẏr avvn ſırır.
reẏelſı ſtoðvar bloðꝛaſ vaþā ſē re. oc þ lınar
ſavr ı enꝺa þarmı eða í oð ſtað lætr eıı vaa
eꝼ þ e͛ tēprað v mıolc. oc v lat. þa e͛ þ læcı̄.
Dıaſcoꝛıdeſ ſe͛ aꝼ ſı þ e͛ peonıa ..
ec ſa ſveın eı vet ālan e͛ aꝼþı þ ſ
ent a alſ ſer.  þa barſc ſva at oꝼ ꝺaı
at þ ſ ꝼell aꝼ m.  þe ıaꝼn ſıot ꝼell ſve-ını
nıðꝛ oc aꝼþı brot ꝼall.  þa v þ aptr
oꝛꝼıt í a̄at ſı a . oc þa ſaaþı ſveını̄ ec-ı
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close