menota

Menota data services

Menu Search
2r AM 655 XXX 4°  - 2v 3r 

On this page...

oc eɢ oc ſıoð art. ſer ſıþ í ſvnꝺꝛ oc ta oꝛ
et ravþa oc leɢ ı ſtaðı malvrtına ſtaaþa.
e þa e͛ þv ꝼeʀ ſoꝼa. þa leɢ v vtā a vmana ſē
þv ma aꝼa. þ ſır͛ oc bırt͛ avvn.
Graſ þ e͛ vıtrv̄ .. þvrat oc oꝛt at ꝺvſtı blā-ꝺa
þ v vín eꝼ m ꝺꝛeca. þ brẏtr ſteı̄ ı bloðꝛo
Poꝛſ ræ ſtar vel blaꝺaðꝛ m.
v ſvrt vín þ e͛ o at þva oꝼvð vıð.
Graſ þ e͛ acacıa .. leɢ v eꝺa þarmſ eꝼ t
ſnẏƶ þa mͮ aptr ſnvaƶ. oc sͣ ſar eꝼ v̄̄ꝺıƶ.
Graſ þ e͛ rvbea .. þ er roða ſ
þ rı̄ꝺꝛ t oꝛ ole o þo at barn ſe ꝺav.
Joꝛð ſv e͛ a ı̄ſılı e͛ loð oc m lıcneſı e͛ a.
o e͛ oð v oꝛmſ bıt. oc a̄arra ꝼlvoꝛma. oc eꝼ
m e͛ eꝼı olẏꝼıanſ ꝺꝛẏr. þa ꝺꝛeı  aꝼ ı ıoꝛð-þv̄ı.
þat rınꝺꝛ eıt vt e ma ſaar ecı.
MvſtMaybe the word is written with a sc-ligature. eıt͛ ꝼoꝛað. þat elſc ı qþı eınſ ꝺẏrſ þ e͛ ıð-lını
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close