Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Continue

menota

Menota data services

Menu Search
2r AM 162 B α fol (162B α)  - 2v
AM 162 B α fol - 2v

https://myndir.handrit.is/file/Handrit.is/AM%20162%20B%20alfa%20fol./3/SECONDARY_DISPLAY

g◌◌◌...◌◌◌ hl◌◌◌...◌◌◌ ◌◌k◌ll a heı̅a m̅m þa reıꝺꝺızꞇ
h. lauſꞇ ſ◌◌◌...◌◌◌ m ſproꞇa þ̅n ſem ..
ne̅◌◌◌ en̅ ſpoꞇı̅ ko̅ ȷ an◌◌◌...◌◌◌ ſprack
.h. m. u ſueíní˙ uꞇu uꞇı ͬg ◌ckı ſpoꞇꞇ aꞇ oſſ
.ʀ᷎. m. gack híngaꞇ ꞇ mın ſueın̅en̅ gıoꝛꝺı ſuo
.ʀ᷎. ꝺꝛo ◌◌ngꝛ gull a hen̅e ſ◌◌ ga h̅m ◌◌◌...◌◌◌
ͬ ȷ bꝛ◌◌ꞇ leíꞇa a aung◌◌◌...◌◌◌ ◌◌◌...◌◌◌ ſuei̅◌◌ oꝛ
ſıꝺ bꝛutt ml̅í þín◌◌ ◌◌◌...◌◌◌ ſk̅ ek u br◌gꝺa
a þ̅ſu eck ◌◌◌...◌◌◌ h̅an
ueſ e ◌◌◌...◌◌◌ mͬ̅
U e þaꞇ ꞇ ma◌◌ ◌◌◌...◌◌◌ hallg◌◌ ◌◌◌...◌◌◌
e kue◌◌ ◌◌◌...◌◌◌ mͨ◌l uexꞇı aguꝛꞇ ◌◌ríꞇ
ſuo mͨıꞇ aꞇ h̅n maꞇꞇı heylía ſíg m h̅n ◌◌◌...◌◌◌ rlynꝺ
eíngſau̅ ſkaphaurꝺ þíoſꞇol he o◌ꞇ◌◌
h̅ar h̅ uͬ ſauꝺꝛ eyſkr aꞇ æ◌◌ h̅ uͬ ſꞇkr ◌◌◌...◌◌◌
uel aꝺí mͬgan̅ man̅ ꝺꝛepͭ bæꞇꞇ a◌gu̅ ◌
þ̅ uͬ ml̅ aꞇ h̅ uærí hal◌◌◌◌ eıngı ſkapb◌◌◌ ◌◌◌...◌◌◌ aꝺꝛ
e nenꝺꝛ þoꝛuallꝺꝛ h̅ ◌◌◌...◌◌◌ oſ◌◌◌ꝛſ h̅ bıo
ꜳ mealellꝺz ſꞇ◌◌◌ ◌◌◌...◌◌◌ h̅ uͬ ◌◌◌...◌◌◌
aꞇꞇí ey◌◌ þær e bıarn ey◌◌ he◌◌◌ þæ◌ lıggía uꞇ ◌◌◌...◌◌◌ eíꝺa rꝺí
þaꝺ haꝺ◌ h̅ ◌◌◌...◌◌◌ ſkreíꝺ ſ◌◌ h̅ þurꞇí
þoꝛuallꝺꝛ uͬ m ◌◌◌...◌◌◌ ꞇeíſ nauk◌◌◌
bꝛaꝺꝛ ſkͣpí þ̅ uͬ ◌◌◌ hue◌◌◌ ◌◌◌...◌◌◌ þ̅r eꝺ◌ͬ ◌◌◌...◌◌◌ luꝺu
u̅ m ſer huͬ þoꝛ ◌◌◌...◌◌◌ leıꞇa u̅ kuanang
en̅ þ̅ an◌◌ꞇ ꜳ aꞇ þoꝛu◌◌◌ꝺı þoꞇꞇı ◌◌ hu
ullkoſꞇa oſuí ◌◌◌...◌◌◌ b◌◌ía hallgͬ lang
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close