Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Continue

menota

Menota data services

Menu Search
1r AM 162 B α fol (162B α)  - 1v  2r

On this page...

AM 162 B α fol - 1v

https://myndir.handrit.is/file/Handrit.is/AM%20162%20B%20alfa%20fol./1/SECONDARY_DISPLAY

laugberkſ ſagꝺí ſkılíꞇ u .ʀ. þ̅ꞇꞇa gíoꝛu m̅
aꞇ nyum ꞇíꝺínꝺu̅ un̅r oꝛ heı̅ m auꝺꝛ ſínu̅
ko̅ allꝺꝛeígí ueſꞇ þangaꞇ ſıꝺ
RUTR kom heı̅ bꝛa mıok ȷ bꝛu̅
e kona h̅ſ uͬ ȷ bruꞇꞇu uͬ h̅ ſtıllt uel h̅n
uͬ heı̅a aull þau míſí reꝺ u aungu man̅ um
ſíꞇꞇ mal an̅aꞇ ſumͬ epꞇ reíꝺ .ʀ᷎. t þíngſ .h.᷒ bꝛoꝺ
h̅ſ m h̅m ıolm̅ꞇu míog. En̅ e h̅ uͬ komın̅ ꜳ alþíng
ſpurꝺí h̅ aꞇ .. gıgía uı ꜳ þíngí h̅m uͬ ſagꞇ
aꞇ h̅ uͬ þar æꞇluu þ̅ m̅ aꞇ þ̅r munꝺu ꞇala
u̅ mal ſín en̅ þ̅ uͬ eckí eín̅ hun ꝺag e m̅ ge̅gu
laugbergſ nenꝺí .. ſ uoꞇꞇa leyſꞇí eſauk
ꜳ hen̅ꝺꝛ .ʀ᷎. u̅ e mal ꝺoꞇꞇ ſın̅ͬ talꝺí níu tígí
hun̅aꝺa leyſꞇí h̅ þa ꞇ gíallꝺa uꞇ gͤízlu leꞇ
uírꝺa .. mͬka uꞇlegꝺ h̅ leyſꞇí ȷ íoꝛꝺu̅gſ ꝺom
þ̅n ſe̅ ſaukín̅ attí ȷ aꞇ koma aꞇ laugu̅ lyſꞇı h̅
lauglyſíng aꞇ heyꝛanꝺa hlíoꝺí aꞇ laugbgí en̅ e
h̅ haꝺí þ̅ꞇꞇa mælꞇ ſuͬaꝺí .ʀ᷎. meír heı̅ þu þ̅ꞇꞇa
mal eꝺa ſæk m íar ꜳ gírnꝺ kaí e
heyꝛ ꝺoꞇꞇ þín̅ar en̅ m goꝺuílía ͤíng ſkap
en̅ꝺa mu̅ ek her laꞇa ſuoꝛ ȷ moꞇí ko̅a þ̅ꞇ þu
he e eíꞇ ȷ henꝺı þ þ̅ e ek  m. Mælí ek
ſuo  aꞇ þ̅r ſe aller heyꝛanꝺí uoꞇꞇͬ e hía eu
aꞇ laugbergı aꞇ ek ſkoꝛa þ. ꜳ holm h
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close