Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Jørgensen, Jon Gunnar (4)

Jon Gunnar Jørgensen

1997. “Bósi hét annarr son þeirra”

2000a. Det tapte handskrift Kringla

2000b. Ynglinga saga etter Kringla (AM 35 fol)

2007. The Lost Vellum Kringla

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated