Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

reports: data: mufi characters and entities ()

mufichar ent codepoint
  &sp;  0020 
0021 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 
0028 
0029 
002A 
002B 
002C 
‐  002D 
002E 
002F 
—  0030 
—  0031 
—  0032 
—  0033 
—  0034 
—  0035 
—  0036 
—  0037 
—  0038 
—  0039 
003A 
003B 
003C 
003D 
003E 
003F 
0040 
—  0041 
—  0042 
—  0043 
—  0044 
—  0045 
—  0046 
—  0047 
—  0048 
—  0049 
—  004A 
—  004B 
—  004C 
—  004D 
—  004E 
—  004F 
—  0050 
—  0051 
—  0052 
—  0053 
—  0054 
—  0055 
—  0056 
—  0057 
—  0058 
—  0059 
—  005A 
005B 
005C 
005D 
ˆ  005E 
005F 
0060 
—  0061 
—  0062 
—  0063 
—  0064 
—  0065 
—  0066 
—  0067 
—  0068 
—  0069 
—  006A 
—  006B 
—  006C 
—  006D 
—  006E 
—  006F 
—  0070 
—  0071 
—  0072 
—  0073 
—  0074 
—  0075 
—  0076 
—  0077 
—  0078 
—  0079 
—  007A 
007B 
007C 
007D 
&tld;  007E 
&del;  007F 
      00A0 
¡  ¡  00A1 
¢  ¢  00A2 
£  £  00A3 
¤  ¤  00A4 
¥  ¥  00A5 
¦  ¦  00A6 
§  §  00A7 
¨  ¨  00A8 
©  ©  00A9 
ª  ª  00AA 
«  «  00AB 
¬  ¬  00AC 
­  ­  00AD 
®  ®  00AE 
¯  ¯  00AF 
°  °  00B0 
±  ±  00B1 
²  ²  00B2 
³  ³  00B3 
´  ´  00B4 
μ  µ  00B5 
¶  ¶  00B6 
·  ·  00B7 
¸  ¸  00B8 
¹  ¹  00B9 
º  º  00BA 
»  »  00BB 
¼  ¼  00BC 
½  ½  00BD 
¾  ¾  00BE 
¿  ¿  00BF 
À  À  00C0 
Á  Á  00C1 
    00C2 
à à 00C3 
Ä  Ä  00C4 
Å  Å  00C5 
Æ  Æ  00C6 
Ç  Ç  00C7 
È  È  00C8 
É  É  00C9 
Ê  Ê  00CA 
Ë  Ë  00CB 
Ì  Ì  00CC 
Í  Í  00CD 
Π Π 00CE 
Ï  Ï  00CF 
Р Р 00D0 
Ñ  Ñ  00D1 
Ò  Ò  00D2 
Ó  Ó  00D3 
Ô  Ô  00D4 
Õ  Õ  00D5 
Ö  Ö  00D6 
×  ×  00D7 
Ø  Ø  00D8 
Ù  Ù  00D9 
Ú  Ú  00DA 
Û  Û  00DB 
Ü  Ü  00DC 
Ý  Ý  00DD 
Þ  Þ  00DE 
ß  ß  00DF 
à  à  00E0 
á  á  00E1 
â  â  00E2 
ã  ã  00E3 
ä  ä  00E4 
å  å  00E5 
æ  æ  00E6 
ç  ç  00E7 
è  è  00E8 
é  é  00E9 
ê  ê  00EA 
ë  ë  00EB 
ì  ì  00EC 
í  í  00ED 
î  î  00EE 
ï  ï  00EF 
ð  ð  00F0 
ñ  ñ  00F1 
ò  ò  00F2 
ó  ó  00F3 
ô  ô  00F4 
õ  õ  00F5 
ö  ö  00F6 
÷  ÷  00F7 
ø  ø  00F8 
ù  ù  00F9 
ú  ú  00FA 
û  û  00FB 
ü  ü  00FC 
ý  ý  00FD 
þ  þ  00FE 
ÿ  ÿ  00FF 
Ā  Ā  0100 
ā  ā  0101 
Ă  Ă  0102 
ă  ă  0103 
Ą  Ą  0104 
ą  ą  0105 
Ć  Ć  0106 
ć  ć  0107 
Ċ  Ċ  010A 
ċ  ċ  010B 
Đ  Đ  0110 
đ  đ  0111 
Ē  Ē  0112 
ē  ē  0113 
Ĕ  &Ebreve;  0114 
ĕ  &ebreve;  0115 
Ė  Ė  0116 
ė  ė  0117 
Ę  Ę  0118 
ę  ę  0119 
Ġ  Ġ  0120 
ġ  ġ  0121 
ħ  ħ  0127 
Ī  Ī  012A 
ī  ī  012B 
Ĭ  &Ibreve;  012C 
ĭ  &ibreve;  012D 
Į  Į  012E 
į  į  012F 
İ  İ  0130 
ı  ı  0131 
IJ  IJ  0132 
ij  ij  0133 
Ĺ  Ĺ  0139 
ĺ  ĺ  013A 
Ł  Ł  0141 
ł  ł  0142 
Ń  Ń  0143 
ń  ń  0144 
Ŋ  Ŋ  014A 
ŋ  ŋ  014B 
Ō  Ō  014C 
ō  ō  014D 
Ŏ  &Obreve;  014E 
ŏ  &obreve;  014F 
Ő  Ő  0150 
ő  ő  0151 
Œ  Œ  0152 
œ  œ  0153 
Ŕ  Ŕ  0154 
ŕ  ŕ  0155 
Ś  Ś  015A 
ś  ś  015B 
Ū  Ū  016A 
ū  ū  016B 
Ŭ  Ŭ  016C 
ŭ  ŭ  016D 
Ů  Ů  016E 
ů  ů  016F 
Ű  Ű  0170 
ű  ű  0171 
Ų  Ų  0172 
ų  ų  0173 
Ŵ  Ŵ  0174 
ŵ  ŵ  0175 
Ŷ  Ŷ  0176 
ŷ  ŷ  0177 
Ÿ  Ÿ  0178 
Ż  Ż  017B 
ż  ż  017C 
ſ  &slong;  017F 
ƀ  &bstrok;  0180 
ƕ  &hwair;  0195 
ƙ  &khook;  0199 
ƚ  &lbar;  019A 
Ɯ  &Mturn;  019C 
ƞ  &nlrleg;  019E 
Ʀ  &YR;  01A6 
Ƶ  &Zstrok;  01B5 
ƶ  &zstrok;  01B6 
Ʒ  &EZH;  01B7 
ƿ  &wynn;  01BF 
Ǒ  &Ocar;  01D1 
ǒ  &ocar;  01D2 
Ǔ  &Ucar;  01D3 
ǔ  &ucar;  01D4 
Ǖ  Ümacr;  01D5 
ǖ  ümacr;  01D6 
Ǣ  Æmacr;  01E2 
ǣ  æmacr;  01E3 
Ǥ  &Gstrok;  01E4 
ǥ  &gstrok;  01E5 
Ǫ  Ǫ  01EA 
ǫ  ǫ  01EB 
Ǭ  &Oogonmacr;  01EC 
ǭ  &oogonmacr;  01ED 
Ǵ  &Gacute;  01F4 
ǵ  ǵ  01F5 
Ƕ  &HWAIR;  01F6 
Ƿ  &WYNN;  01F7 
Ǽ  Æacute;  01FC 
ǽ  æacute;  01FD 
Ǿ  Øacute;  01FE 
ǿ  øacute;  01FF 
Ȝ  &YOGH;  021C 
ȝ  &yogh;  021D 
Ȧ  &Adot;  0226 
ȧ  &adot;  0227 
Ȫ  Ömacr;  022A 
ȫ  ömacr;  022B 
Ȯ  &Odot;  022E 
ȯ  ⊙  022F 
Ȳ  &Ymacr;  0232 
ȳ  &ymacr;  0233 
ȷ  &jnodot;  0237 
Ɉ  &Jbar;  0248 
ɉ  &jbar;  0249 
ɔ  &oopen;  0254 
ɖ  &dtail;  0256 
ə  &schwa;  0259 
ɟ  &jnodotstrok;  025F 
ɡ  &gopen;  0261 
ɢ  &gscap;  0262 
ɦ  &hhook;  0266 
ɨ  &istrok;  0268 
ɪ  &iscap;  026A 
ɯ  &mturn;  026F 
ɲ  &nlfhook;  0272 
ɴ  &nscap;  0274 
ɶ  &oeligscap;  0276 
ɼ  &rdes;  027C 
ʀ  &rscap;  0280 
ʉ  &ubar;  0289 
ʏ  &yscap;  028F 
ʒ  &ezh;  0292 
ʙ  &bscap;  0299 
ʜ  &hscap;  029C 
ʟ  &lscap;  029F 
ʼ  &apomod;  02BC 
ˈ  &verbarup;  02C8 
˘  ˘  02D8 
˙  ˙  02D9 
˚  ˚  02DA 
˛  ˛  02DB 
˜  ˜  02DC 
˝  ˝  02DD 
ˣ  &xmod;  02E3 
◌̀  &combgrave;  0300 
◌́  &combacute;  0301 
◌̂  &combcirc;  0302 
◌̃  &combtilde;  0303 
◌̄  &combmacr;  0304 
◌̅  &bar;  0305 
◌̆  &combbreve;  0306 
◌̇  &combdot;  0307 
◌̈  &combuml;  0308 
◌̉  &combhook;  0309 
◌̊  &combring;  030A 
◌̋  &combdblac;  030B 
◌̍  &combsgvertl;  030D 
◌̎  &combdbvertl;  030E 
◌̕  &combcomma;  0315 
◌̣  &combdotbl;  0323 
◌̧  &combced;  0327 
◌̨  &combogon;  0328 
◌̲  &barbl;  0332 
◌̳  &dblbarbl;  0333 
◌̶  &baracr;  0336 
◌̾  &combtildevert;  033E 
◌̿  &dblovl;  033F 
◌͙  &combastbl;  0359 
◌͛  &er;  035B 
◌͜◌  &combdblbrevebl;  035C 
◌͠    0360 
◌ͣ  &asup;  0363 
◌ͤ  &esup;  0364 
◌ͥ  &isup;  0365 
◌ͦ  &osup;  0366 
◌ͧ  &usup;  0367 
◌ͨ  ⫐  0368 
◌ͩ  &dsup;  0369 
◌ͪ  &hsup;  036A 
◌ͫ  &msup;  036B 
◌ͬ  &rsup;  036C 
◌ͭ  &tsup;  036D 
◌ͮ  &vsup;  036E 
◌ͯ  &xsup;  036F 
Θ  Θ  0398 
θ  θ  03B8 
  &sextans;  10190 
  &romunc;  10191 
  &romsemunc;  10192 
  &romsext;  10193 
  &romdimsext;  10194 
  &romsiliq;  10195 
  &romXbar;  10196 
  &romquin;  10197 
  &sestert;  10198 
  &romdupond;  10199 
  &romas;  1019A 
჻  &tridotright;  10FB 
ᚠ  &fMedrun;  16A0 
ᚡ    16A1 
ᚢ    16A2 
ᚣ    16A3 
ᚤ    16A4 
ᚥ    16A5 
ᚦ    16A6 
ᚧ    16A7 
ᚨ    16A8 
ᛘ  &mMedrun;  16D8 
ᴀ  &ascap;  1D00 
ᴁ  æscap;  1D01 
ᴄ  &cscap;  1D04 
ᴅ  &dscap;  1D05 
ᴆ  ðscap;  1D06 
ᴇ  &escap;  1D07 
ᴊ  &jscap;  1D0A 
ᴋ  &kscap;  1D0B 
ᴍ  &mscap;  1D0D 
ᴏ  &oscap;  1D0F 
ᴘ  &pscap;  1D18 
ᴛ  &tscap;  1D1B 
ᴜ  &uscap;  1D1C 
ᴠ  &vscap;  1D20 
ᴡ  &wscap;  1D21 
ᴢ  &zscap;  1D22 
ᴵ  &Imod;  1D35 
ᵫ  &uelig;  1D6B 
ᵹ  &gins;  1D79 
◌᷍◌  &combcircdbl;  1DCD 
◌᷎  &combcurl;  1DCE 
◌᷏  &ersub;  1DCF 
◌᷐  &combisbelow;  1DD0 
◌᷑  &ur;  1DD1 
◌᷒  &us;  1DD2 
◌ᷓ  &ra;  1DD3 
◌ᷔ  æsup;  1DD4 
◌ᷕ  &aoligsup;  1DD5 
◌ᷖ  &avligsup;  1DD6 
◌ᷗ  çsup;  1DD7 
◌ᷘ  &drotsup;  1DD8 
◌ᷙ  ðsup;  1DD9 
◌ᷚ  &gsup;  1DDA 
◌ᷛ  &gscapsup;  1DDB 
◌ᷜ  &ksup;  1DDC 
◌ᷝ  &lsup;  1DDD 
◌ᷞ  &lscapsup;  1DDE 
◌ᷟ  &mscapsup;  1DDF 
◌ᷠ  ⊅  1DE0 
◌ᷡ  &nscapsup;  1DE1 
◌ᷢ  &rscapsup;  1DE2 
◌ᷣ  &rrotsup;  1DE3 
◌ᷤ  &ssup;  1DE4 
◌ᷥ  &slongsup;  1DE5 
◌ᷦ  &zsup;  1DE6 
Ḃ  &Bdot;  1E02 
ḃ  &bdot;  1E03 
Ḅ  &Bdotbl;  1E04 
ḅ  &bdotbl;  1E05 
Ḋ  &Ddot;  1E0A 
ḋ  &ddot;  1E0B 
Ḍ  &Ddotbl;  1E0C 
ḍ  &ddotbl;  1E0D 
Ḗ  &Emacracute;  1E16 
ḗ  &emacracute;  1E17 
Ḟ  &Fdot;  1E1E 
ḟ  &fdot;  1E1F 
Ḣ  &hdot;  1E22 
ḣ  &Hdot;  1E23 
Ḥ  &Hdotbl;  1E24 
ḥ  &hdotbl;  1E25 
Ḱ  &Kacute;  1E30 
ḱ  &kacute;  1E31 
Ḳ  &Kdotbl;  1E32 
ḳ  &kdotbl;  1E33 
Ḷ  &Ldotbl;  1E36 
ḷ  &ldotbl;  1E37 
Ḿ  &Macute;  1E3E 
ḿ  &macute;  1E3F 
Ṁ  &Mdot;  1E40 
ṁ  &mdot;  1E41 
Ṃ  &Mdotbl;  1E42 
ṃ  &mdotbl;  1E43 
Ṅ  &Ndot;  1E44 
ṅ  &ndot;  1E45 
Ṇ  &Ndotbl;  1E46 
ṇ  &ndotbl;  1E47 
Ṓ  &Omacracute;  1E52 
ṓ  &omacracute;  1E53 
Ṕ  &Pacute;  1E54 
ṕ  &pacute;  1E55 
Ṗ  &Pdot;  1E56 
ṗ  &pdot;  1E57 
Ṙ  &Rdot;  1E58 
ṙ  &rdot;  1E59 
Ṛ  &Rdotbl;  1E5A 
ṛ  &rdotbl;  1E5B 
Ṡ  &Sdot;  1E60 
ṡ  ⋅  1E61 
Ṣ  &Sdotbl;  1E62 
ṣ  &sdotbl;  1E63 
Ṫ  &Tdot;  1E6A 
ṫ  ⃛  1E6B 
Ṭ  &Tdotbl;  1E6C 
ṭ  &tdotbl;  1E6D 
Ṿ  &Vdotbl;  1E7E 
ṿ  &vdotbl;  1E7F 
Ẁ  &Wgrave;  1E80 
ẁ  &wgrave;  1E81 
Ẃ  &Wacute;  1E82 
ẃ  &wacute;  1E83 
Ẅ  &Wuml;  1E84 
ẅ  &wuml;  1E85 
Ẇ  &Wdot;  1E86 
ẇ  &wdot;  1E87 
Ẉ  &Wdotbl;  1E88 
ẉ  &wdotbl;  1E89 
Ẏ  &Ydot;  1E8E 
ẏ  &ydot;  1E8F 
Ẓ  &Zdotbl;  1E92 
ẓ  &zdotbl;  1E93 
ẘ  &wring;  1E98 
ẙ  &yring;  1E99 
ẜ  &slongbarslash;  1E9C 
ẝ  &slongbar;  1E9D 
ẞ  &SZlig;  1E9E 
ẟ  &dscript;  1E9F 
Ạ  &Adotbl;  1EA0 
ạ  &adotbl;  1EA1 
Ả  &Ahook;  1EA2 
ả  &ahook;  1EA3 
Ắ  &Abreveacute;  1EAE 
ắ  &abreveacute;  1EAF 
Ẹ  &Edotbl;  1EB8 
ẹ  &edotbl;  1EB9 
Ỉ  &Ihook;  1EC8 
ỉ  &ihook;  1EC9 
Ị  &Idotbl;  1ECA 
ị  &idotbl;  1ECB 
Ọ  &Odotbl;  1ECC 
ọ  &odotbl;  1ECD 
Ỏ  &Ohook;  1ECE 
ỏ  &ohook;  1ECF 
Ụ  &Udotbl;  1EE4 
ụ  &udotbl;  1EE5 
Ủ  &Uhook;  1EE6 
ủ  &uhook;  1EE7 
Ỳ  &Ygrave;  1EF2 
ỳ  &ygrave;  1EF3 
Ỵ  &Ydotbl;  1EF4 
ỵ  &ydotbl;  1EF5 
Ỷ  &Yhook;  1EF6 
ỷ  &yhook;  1EF7 
Ỻ  &LLwelsh;  1EFA 
ỻ  &llwelsh;  1EFB 
Ỽ  &Vwelsh;  1EFC 
ỽ  &vwelsh;  1EFD 
Ỿ  &Yloop;  1EFE 
ỿ  &yloop;  1EFF 
   &enqd;  2000 
   &emqd;  2001 
      2002 
      2003 
      2004 
      2005 
   &emsp16;  2006 
      2007 
      2008 
      2009 
      200A 
​  &zerosp;  200B 
‐  ‐  2010 
‑  &nbhy;  2011 
‒  &numdash;  2012 
–  –  2013 
—  —  2014 
―  ―  2015 
‖  ‖  2016 
‘  ‘  2018 
’  ’  2019 
‚  &lsquolow;  201A 
‛  &rsquorev;  201B 
“  “  201C 
”  ”  201D 
„  &ldquolow;  201E 
‟  &rdquorev;  201F 
†  †  2020 
‡  ‡  2021 
•  •  2022 
‣  &tribull;  2023 
․  &sgldr;  2024 
..  &dblldr;  2025 
…  …  2026 
‧  &hyphpoint;  2027 
   &nnbsp;  202F 
‰  ‰  2030 
′  ′  2032 
′′  ″  2033 
‹  ‹  2039 
›  ›  203A 
※  &refmark;  203B 
⁂  &triast;  2042 
⁄  &fracsol;  2044 
⁅  &lsqbqu;  2045 
⁆  &rsqbqu;  2046 
⁊  &et;  204A 
⁋  &revpara;  204B 
⁖  &tridotleft;  2056 
⁘  &lozengedot;  2058 
⁜  &dotcross;  205C 
⁰  &sup0;  2070 
⁴  &sup4;  2074 
⁵  &sup5;  2075 
⁶  &sup6;  2076 
⁷  &sup7;  2077 
⁸  &sup8;  2078 
⁹  &sup9;  2079 
₀  &sub0;  2080 
₁  &sub1;  2081 
₂  &sub2;  2082 
₃  &sub3;  2083 
₄  &sub4;  2084 
₅  &sub5;  2085 
₆  &sub6;  2086 
₇  &sub7;  2087 
₈  &sub8;  2088 
₉  &sub9;  2089 
₰  &pennygerm;  20B0 
℈  &scruple;  2108 
℔  &lbbar;  2114 
℞  &Rtailstrok;  211E 
℟  &Rslstrok;  211F 
℣  &Vslstrok;  2123 
℥  &ounce;  2125 
Ⅎ  &Fturn;  2132 
ⅎ  &fturn;  214E 
ↀ  &romnumCDlig;  2180 
ↁ  &romnumDDlig;  2181 
ↂ  &romnumDDdbllig;  2182 
Ↄ  &romnumCrev;  2183 
ↄ  &conbase;  2184 
←  &arrsgllw;  2190 
↑  &arrsglupw;  2191 
→  &arrsglrw;  2192 
↓  &arrsgldw;  2193 
−  −  2212 
∞  ∞  221E 
∧  &logand;  2227 
∴  &tridotupw;  2234 
∵  &tridotdw;  2235 
∷  &quaddot;  2237 
∻  &est;  223B 
≈  &esse;  2248 
≠  ¬equals;  2260 
⋗  &dipledot;  22D7 
⏑  &metrshort;  23D1 
⏒  &metrshortlong;  23D2 
⏓  &metrlongshort;  23D3 
⏔  &metrdblshortlong;  23D4 
▪  &squareblsm;  25AA 
▫  &squarewhsm;  25AB 
▹  &trirightwh;  25B9 
◃  &trileftwh;  25C3 
◌  &circledot;  25CC 
✝  ✗  271D 
❦  &hedera;  2766 
❧  &hederarot;  2767 
⟦  &lwhsqb;  27E6 
⟧  &rwhsqb;  27E7 
⟨  &langb;  27E8 
⟩  &rangb;  27E9 
⫽  &dblsol;  2AFD 
Ⱶ  &Hhalf;  2C75 
ⱶ  &hhalf;  2C76 
ⱽ  &Vmod;  2C7D 
⸀  &luhsqbNT;  2E00 
⸌  &luslst;  2E0C 
⸍  &ruslst;  2E0D 
⸗  &dbloblhyph;  2E17 
⸜  &rlslst;  2E1C 
⸝  &llslst;  2E1D 
⸠  &verbarqr;  2E20 
⸡  &verbarql;  2E21 
⸢  &luhsqb;  2E22 
⸣  &ruhsqb;  2E23 
⸤  &llhsqb;  2E24 
⸥  &rlhsqb;  2E25 
⸦  &lUbrack;  2E26 
⸧  &rUbrack;  2E27 
⸨  &ldblpar;  2E28 
⸩  &rdblpar;  2E29 
⸪  &tridotsdownw;  2E2A 
⸫  &tridotsupw;  2E2B 
⸬  &quaddots;  2E2C 
⸭  &fivedots;  2E2D 
⸮  &punctpercont;  2E2E 
⹀  &dblhyph;  2E40 
ꜰ  &fscap;  A730 
ꜱ  &sscap;  A731 
Ꜳ  &AAlig;  A732 
ꜳ  &aalig;  A733 
Ꜵ  &AOlig;  A734 
ꜵ  &aolig;  A735 
Ꜷ  &AUlig;  A736 
ꜷ  &aulig;  A737 
Ꜹ  &AVlig;  A738 
ꜹ  &avlig;  A739 
Ꜻ  &AVligslash;  A73A 
ꜻ  &avligslash;  A73B 
Ꜽ  &AYlig;  A73C 
ꜽ  &aylig;  A73D 
Ꜿ  &CONdot;  A73E 
ꜿ  &condot;  A73F 
Ꝁ  &Kbar;  A740 
ꝁ  &kbar;  A741 
Ꝃ  &Kstrleg;  A742 
ꝃ  &kstrleg;  A743 
Ꝅ  &Kstrascleg;  A744 
ꝅ  &kstrascleg;  A745 
Ꝇ  &Lbrk;  A746 
ꝇ  &lbrk;  A747 
Ꝉ  &Lhighstrok;  A748 
ꝉ  &lhighstrok;  A749 
Ꝋ  &OBIIT;  A74A 
ꝋ  &obiit;  A74B 
Ꝍ  &Oloop;  A74C 
ꝍ  &oloop;  A74D 
Ꝏ  &OOlig;  A74E 
ꝏ  &oolig;  A74F 
Ꝑ  &Pbardes;  A750 
ꝑ  &pbardes;  A751 
Ꝓ  &Pflour;  A752 
ꝓ  &pflour;  A753 
Ꝕ  &Psquirrel;  A754 
ꝕ  &psquirrel;  A755 
Ꝗ  &Qbardes;  A756 
ꝗ  &qbardes;  A757 
Ꝙ  &Qslstrok;  A758 
ꝙ  &qslstrok;  A759 
Ꝛ  &Rrot;  A75A 
ꝛ  &rrot;  A75B 
Ꝝ  &RUM;  A75C 
ꝝ  &rum;  A75D 
Ꝟ  &Vdiagstrok;  A75E 
ꝟ  &vdiagstrok;  A75F 
Ꝡ  &YYlig;  A760 
ꝡ  &yylig;  A761 
Ꝣ  &Zvisigot;  A762 
ꝣ  &zvisigot;  A763 
Ꝥ  Þbar;  A764 
ꝥ  þbar;  A765 
Ꝧ  Þbardes;  A766 
ꝧ  þbardes;  A767 
Ꝩ  &Vins;  A768 
ꝩ  &vins;  A769 
Ꝫ  &ETfin;  A76A 
ꝫ  &etfin;  A76B 
Ꝭ  &IS;  A76C 
ꝭ  &is;  A76D 
Ꝯ  &CONdes;  A76E 
ꝯ  &condes;  A76F 
ꝰ  &usmod;  A770 
ꝱ  &dtailstrok;  A771 
ꝲ  <ailstrok;  A772 
ꝳ  &mtailstrok;  A773 
ꝴ  &ntailstrok;  A774 
ꝵ  &rtailstrok;  A775 
ꝶ  &rscaptailstrok;  A776 
ꝷ  &ttailstrok;  A777 
ꝸ  &sstrok;  A778 
Ꝺ  &Drot;  A779 
ꝺ  &drot;  A77A 
Ꝼ  &Fins;  A77B 
ꝼ  &fins;  A77C 
Ᵹ  &Gins;  A77D 
Ꝿ  &Ginsturn;  A77E 
ꝿ  &ginsturn;  A77F 
Ꞁ  &Lturn;  A780 
ꞁ  <urn;  A781 
Ꞃ  &Rins;  A782 
ꞃ  &rins;  A783 
Ꞅ  &Sins;  A784 
ꞅ  &sins;  A785 
Ꞇ  &Trot;  A786 
ꞇ  &trot;  A787 
ꟻ  &Frev;  A7FB 
ꟼ  &Prev;  A7FC 
ꟽ  &Minv;  A7FD 
ꟾ  &Ilong;  A7FE 
ꟿ  &M5leg;  A7FF 
ꭗ  &xldes;  AB57 
  &Aogonacute;  E004 
  &Amacracute;  E00A 
  &Amacrbreve;  E010 
  &Adblac;  E025 
  &Aesup;  E02C 
  &Acurl;  E033 
  Ædotbl;  E036 
  Æmacracute;  E03A 
  Æmacrbreve;  E03D 
  Æbreve;  E03F 
  Æogon;  E040 
  Ædblac;  E041 
  Æuml;  E042 
  Ædot;  E043 
  &Bacute;  E044 
  &Cdotbl;  E066 
  &Cogon;  E076 
  &Dacute;  E077 
  Ðdotbl;  E08F 
  &Eogonacute;  E099 
  &Emacrbreve;  E0B7 
  &Eogonmacr;  E0BC 
  &Edotacute;  E0C8 
  &Edblac;  E0D1 
  &Easup;  E0E1 
  &Eogondotbl;  E0E8 
  &Ecurl;  E0E9 
  &Eogondblac;  E0EA 
  &Eogondot;  E0EB 
  &Eogondotacute;  E0EC 
  &Fdotbl;  E0EE 
  &Facute;  E0F0 
  &Gdotbl;  E101 
  &Hacute;  E116 
  &Icurl;  E12A 
  &Imacracute;  E135 
  &Imacrbreve;  E137 
  &Idblac;  E143 
  &Iovlhigh;  E150 
  &Jdotbl;  E151 
  &Jovlhigh;  E152 
  &Jacute;  E153 
  &Jmacrhigh;  E154 
  &Jdot;  E15C 
  &Jdblac;  E162 
  &Jcurl;  E163 
  &Kdot;  E168 
  &Ldot;  E19E 
  &Mmacrhigh;  E1B8 
  &Movlhigh;  E1D2 
  &Nmacrhigh;  E1DC 
  &Oogondotbl;  E208 
  Ǫ́  E20C 
  &Omacrbreve;  E21B 
  Öcirc;  E22D 
  &Oesup;  E244 
  &Ousup;  E246 
  &Oogoncurl;  E24F 
  Ømacr;  E252 
  Ømacrbreve;  E253 
  Øogon;  E255 
  Øogonacute;  E257 
  &OEligacute;  E259 
  &OEligmacr;  E25D 
  &OEligmacrbreve;  E260 
  &OEligogon;  E262 
  &Pdblac;  E268 
  &Pdotbl;  E26D 
  &Qdot;  E282 
  &Qdotbl;  E288 
  &Tacute;  E2E2 
  &Togon;  E2EE 
  &Umacracute;  E309 
  &Umacrbreve;  E30B 
  &Udot;  E315 
  Ücirc;  E317 
  &Uvertline;  E324 
  &Uesup;  E32B 
  &Uosup;  E32D 
  &Ucurl;  E331 
  Þbarslash;  E337 
  &Vacute;  E33A 
  &Vcirc;  E33B 
  &Vuml;  E342 
  &Vdblac;  E34B 
  &Vdot;  E34C 
  &Vmacr;  E34D 
  &Vvertline;  E34E 
  &Wdblac;  E350 
  &Wesup;  E353 
  &Wmacr;  E357 
  &Ymacracute;  E373 
  &Ymacrbreve;  E375 
  &Ybreve;  E376 
  &Ydblac;  E37C 
  &Ydotacute;  E384 
  &Ycurl;  E385 
  Þdotbl;  E39F 
  &Ocurl;  E3D3 
  Øcurl;  E3D4 
  &Finsdotbl;  E3E5 
  &Vinsdotbl;  E3E6 
  &Vinsdot;  E3E7 
  &aogonacute;  E404 
  &amacracute;  E40A 
  &amacrbreve;  E410 
  äcirc;  E41A 
  &adotbluml;  E41D 
  åcirc;  E41F 
  &adblac;  E425 
  &aesup;  E42C 
  &aosup;  E42D 
  &avsup;  E42E 
  &acurl;  E433 
  ædotbl;  E436 
  æmacracute;  E43A 
  æmacrbreve;  E43D 
  æbreve;  E43F 
  æogon;  E440 
  ædblac;  E441 
  æuml;  E442 
  ædot;  E443 
  &bacute;  E444 
  &bovlmed;  E44D 
  &cdotbl;  E466 
  &cogon;  E476 
  &dacute;  E477 
  ðdotbl;  E48F 
  &dovlmed;  E491 
  &edotblacute;  E498 
  &eogonacute;  E499 
  &eogoncirc;  E49F 
  &emacrbreve;  E4B7 
  &eogonmacr;  E4BC 
  &edotacute;  E4C8 
  ëmacr;  E4CD 
  &ering;  E4CF 
  &edblac;  E4D1 
  &easup;  E4E1 
  &eisup;  E4E2 
  &evsup;  E4E3 
  &eogondotbl;  E4E8 
  &ecurl;  E4E9 
  &eogondblac;  E4EA 
  &eogondot;  E4EB 
  &eogondotacute;  E4EC 
  &fdotbl;  E4EE 
  &facute;  E4F0 
  &gdotbl;  E501 
  &hacute;  E516 
  &hovlmed;  E517 
  &icurl;  E52A 
  &imacracute;  E535 
  &imacrbreve;  E537 
  &idblac;  E543 
  &ibrevinvbl;  E548 
  &iesup;  E54A 
  &ivsup;  E54B 
  &iovlmed;  E550 
  &jdotbl;  E551 
  &jovlmed;  E552 
  &jacute;  E553 
  &jmacrmed;  E554 
  &jdblac;  E562 
  &jcurl;  E563 
  &kdot;  E568 
  &lovlhigh;  E58C 
  &lmacrhigh;  E596 
  &ldot;  E59E 
  &lringbl;  E5A4 
  &lovlmed;  E5B1 
  &mmacrmed;  E5B8 
  &mringbl;  E5C5 
  &movlmed;  E5D2 
  &ncirc;  E5D7 
  &nmacrmed;  E5DC 
  &nringbl;  E5EE 
  &oogondotbl;  E608 
  ǫ́  E60C 
  &oogoncirc;  E60E 
  &omacrbreve;  E61B 
  öacute;  E62C 
  öcirc;  E62D 
  &oring;  E637 
  &oasup;  E643 
  &oesup;  E644 
  &oisup;  E645 
  &ousup;  E646 
  &ovsup;  E647 
  &oogoncurl;  E64F 
  ømacr;  E652 
  ømacrbreve;  E653 
  øogon;  E655 
  øogonacute;  E657 
  &oeligacute;  E659 
  &oeligmacr;  E65D 
  &oeligmacrbreve;  E660 
  &oeligogon;  E662 
  &pmacr;  E665 
  &pdblac;  E668 
  &pdotbl;  E66D 
  &qmacr;  E681 
  &qdot;  E682 
  &qdotbl;  E688 
  &qbardestilde;  E68B 
  &rringbl;  E6A3 
  &tacute;  E6E2 
  &togon;  E6EE 
  &umacracute;  E709 
  &umacrbreve;  E70B 
  &udot;  E715 
  ücirc;  E717 
  &uvertline;  E724 
  &ubrevinvbl;  E727 
  &uesup;  E72B 
  &uisup;  E72C 
  &uosup;  E72D 
  &ucurl;  E731 
  þslonglig;  E734 
  þslongligbar;  E735 
  þacute;  E737 
  &vacute;  E73A 
  &vcirc;  E73B 
  &vuml;  E742 
  &vring;  E743 
  &vdblac;  E74B 
  &vdot;  E74C 
  &vmacr;  E74D 
  &vbar;  E74E 
  &vvertline;  E74F 
  &wdblac;  E750 
  &wesup;  E753 
  &wosup;  E754 
  &wmacr;  E757 
  &ymacracute;  E773 
  &ymacrbreve;  E775 
  &ybreve;  E776 
  &ybar;  E77B 
  &ydblac;  E77C 
  &yesup;  E781 
  &ydotacute;  E784 
  &ycurl;  E785 
  &slongovlmed;  E79E 
  þdotbl;  E79F 
  þovlmed;  E7A2 
  &nbar;  E7B2 
  &rrotdotbl;  E7C1 
  &slongdotbl;  E7C2 
  &kovlmed;  E7C3 
  &hslongligbar;  E7C7 
  &kslongligbar;  E7C8 
  &oopenmacr;  E7CC 
  &ocurl;  E7D3 
  øcurl;  E7D4 
  &rdesstrok;  E7E4 
  &finsdotbl;  E7E5 
  &vinsdotbl;  E7E6 
  &vinsdot;  E7E7 
  &idblstrok;  E8A1 
  &jdblstrok;  E8A2 
  &autem;  E8A3 
  &q2app;  E8B3 
  &qcentrslstrok;  E8B4 
  &slongflour;  E8B7 
  &slongslstrok;  E8B8 
  &vslash;  E8BA 
  &vslashura;  E8BB 
  &vslashuradbl;  E8BC 
  &xslashula;  E8BD 
  &xslashlra;  E8BE 
  &q3app;  E8BF 
  þrarmlig;  E8C1 
  &Hrarmlig;  E8C2 
  &hrarmlig;  E8C3 
  &krarmlig;  E8C5 
  &UUlig;  E8C6 
  &uulig;  E8C7 
  &UElig;  E8C8 
  &uelig;  E8C9 
  &xslashlradbl;  E8CE 
  æring;  E8D1 
  æogonacute;  E8D3 
  &adiaguml;  E8D5 
  &odiaguml;  E8D7 
  &inodotogon; = ı + &combogon;  E8DD 
  &orrotlig;  E8DE 
  &slonglbarlig;  E8DF 
  &iesup;  E8E0 
  &ausup;  E8E1 
  &eesup;  E8E2 
  &eosup;  E8E3 
  &iasup;  E8E4 
  &iosup;  E8E5 
  &iusup;  E8E6 
  &jesup;  E8E7 
  &mesup;  E8E8 
  &oosup;  E8E9 
  &resup;  E8EA 
  &uasup;  E8EB 
  &uvsup;  E8EC 
  &uwsup;  E8ED 
  &wasup;  E8F0 
  &wisup;  E8F1 
  &wusup;  E8F2 
  &wvsup;  E8F3 
  &grlig;  EAD0 
  &qvinslig;  EAD1 
  &gplig;  EAD2 
  &slongdestlig;  EADA 
  &aenlacute;  EAF0 
  æenl;  EAF1 
  &aenlosmalllig;  EAF2 
  &eogonenl;  EAF3 
  &slongaumllig;  EBA0 
  &slonghlig;  EBA1 
  &slongilig;  EBA2 
  &slongllig;  EBA3 
  &slongoumllig;  EBA4 
  &slongplig;  EBA5 
  &slongslonglig;  EBA6 
  &slongslongilig;  EBA7 
  &slongslongllig;  EBA8 
  &slongtilig;  EBA9 
  &slongtrlig;  EBAA 
  &slonguumllig;  EBAB 
  &slongvinslig;  EBAC 
  &hslonglig;  EBAD 
  &kslonglig;  EBAE 
  &slongacute;  EBAF 
  &AVligslashacute;  EBB0 
  &avligslashacute;  EBB1 
  &drotacute;  EBB2 
  &Finsacute;  EBB3 
  &finsacute;  EBB4 
  &Muncacute;  EBB5 
  &muncacute;  EBB6 
  &Ocurlacute;  EBB7 
  &ocurlacute;  EBB8 
  &rrotacute;  EBB9 
  &Vinsacute;  EBBA 
  &vinsacute;  EBBB 
  &eacombcirc;  EBBD 
  &eucombcirc;  EBBE 
  &ucurlbar;  EBBF 
  &AOligdblac;  EBC0 
  &aoligdblac;  EBC1 
  &AVligdblac;  EBC2 
  &avligdblac;  EBC3 
  &Oogondblac;  EBC4 
  &oogondblac;  EBC5 
  Ødblac;  EBC6 
  ødblac;  EBC7 
  &OEligdblac;  EBC8 
  &oeligdblac;  EBC9 
  &YYligdblac;  EBCA 
  &yyligdblac;  EBCB 
  Ødot;  EBCD 
  ødot;  EBCE 
  &pscapdot;  EBCF 
  &bscapdot;  EBD0 
  &drotdot;  EBD1 
  &dscapdot;  EBD2 
  &Finsdot;  EBD3 
  &finsdot;  EBD4 
  &finssemiclosedot;  EBD5 
  &finsclosedot;  EBD6 
  &fscapdot;  EBD7 
  &hscapdot;  EBDA 
  &kscapdot;  EBDB 
  &lscapdot;  EBDC 
  &mscapdot;  EBDD 
  &Oogondot;  EBDE 
  &oogondot;  EBDF 
  Ødotbl;  EBE0 
  ødotbl;  EBE1 
  &Juml;  EBE2 
  &juml;  EBE3 
  &OOliguml;  EBE4 
  &ooliguml;  EBE5 
  &PPliguml;  EBE6 
  &ppliguml;  EBE7 
  &YYliguml;  EBE8 
  &yyliguml;  EBE9 
  Æcurl;  EBEA 
  æcurl;  EBEB 
  Ømacracute;  EBEC 
  ømacracute;  EBED 
  Øbreve;  EBEE 
  øbreve;  EBEF 
  &AVligogon;  EBF0 
  &avligogon;  EBF1 
  &Eogoncurl;  EBF2 
  &eogoncurl;  EBF3 
  &Adotacute;  EBF4 
  &adotacute;  EBF5 
  &Idotacute;  EBF6 
  &idotacute;  EBF7 
  &Odotacute;  EBF8 
  &odotacute;  EBF9 
  &Oogondotacute;  EBFA 
  &oogondotacute;  EBFB 
  Ødotacute;  EBFC 
  ødotacute;  EBFD 
  &Udotacute;  EBFE 
  &udotacute;  EBFF 
  &bblig;  EEC2 
  &bglig;  EEC3 
  &cklig;  EEC4 
  &ctlig;  EEC5 
  &drotdrotlig;  EEC6 
  &eylig;  EEC7 
  &faumllig;  EEC8 
  fj  EEC9 
  &frlig;  EECA 
  &ftlig;  EECB 
  &fuumllig;  EECC 
  &fylig;  EECD 
  &fftlig;  EECE 
  &ffylig;  EECF 
  &ftylig;  EED0 
  &gglig;  EED1 
  &gdlig;  EED2 
  &gdrotlig;  EED3 
  &gethlig;  EED4 
  &nscapslonglig;  EED5 
  &pplig;  EED6 
  &ppflourlig;  EED7 
  &trlig;  EED8 
  &ttlig;  EED9 
  &trottrotlig;  EEDA 
  &tylig;  EEDB 
  &tzlig;  EEDC 
  &PPlig;  EEDD 
  &golig;  EEDE 
  &slongenl;  EEDF 
  &aenl;  EEE0 
  &benl;  EEE1 
  &cenl;  EEE2 
  &denl;  EEE3 
  &drotenl;  EEE4 
  ðenl;  EEE5 
  &eenl;  EEE6 
  &fenl;  EEE7 
  &genl;  EEE8 
  &henl;  EEE9 
  &ienl;  EEEA 
  &jenl;  EEEB 
  &kenl;  EEEC 
  &lenl;  EEED 
  &menl;  EEEE 
  &nenl;  EEEF 
  &oenl;  EEF0 
  &penl;  EEF1 
  &qenl;  EEF2 
  &renl;  EEF3 
  &senl;  EEF4 
  &tenl;  EEF5 
  þenl;  EEF6 
  &uenl;  EEF7 
  &venl;  EEF8 
  &wenl;  EEF9 
  &xenl;  EEFA 
  ¥l;  EEFB 
  &zenl;  EEFC 
  &inodotenl;  EEFD 
  &jnodotenl;  EEFE 
  &finsenl;  EEFF 
  &qscap;  EF0C 
  &xscap;  EF11 
  þscap;  EF15 
  &gscapdot;  EF20 
  &nscapdot;  EF21 
  &rscapdot;  EF22 
  &sscapdot;  EF23 
  &tscapdot;  EF24 
  &bscapdotbl;  EF25 
  &dscapdotbl;  EF26 
  &gscapdotbl;  EF27 
  &lscapdotbl;  EF28 
  &mscapdotbl;  EF29 
  &nscapdotbl;  EF2A 
  &rscapdotbl;  EF2B 
  &sscapdotbl;  EF2C 
  &tscapdotbl;  EF2D 
  &aacloselig;  EFA0 
  &anecklesselig;  EFA1 
  &anecklessvlig;  EFA2 
  &aflig;  EFA3 
  &afinslig;  EFA4 
  &aglig;  EFA5 
  &allig;  EFA6 
  &anlig;  EFA7 
  &anscaplig;  EFA8 
  &aplig;  EFA9 
  &arlig;  EFAA 
  &arscaplig;  EFAB 
  &athornlig;  EFAC 
  &oclig;  EFAD 
  &AnecklessElig;  EFAE 
  &uuligdblac; = &uulig; + &combdblac;  EFD8 
  &UUligdblac; = &UUlig; + &combdblac;  EFD9 
  Ædotacute; = Æ + &combdot; + &combacute;  EFDB 
  ædotacute; = æ + &combdot; + &combacute;  EFDC 
  &oeligenl;  EFDD 
  &aoligenl;  EFDE 
  &aaligenl;  EFDF 
  &AAligacute;  EFE0 
  &aaligacute;  EFE1 
  &AOligacute;  EFE2 
  &aoligacute;  EFE3 
  &AUligacute;  EFE4 
  &auligacute;  EFE5 
  &AVligacute;  EFE6 
  &avligacute;  EFE7 
  &OOligacute;  EFE8 
  &ooligacute;  EFE9 
  &AAligdblac;  EFEA 
  &aaligdblac;  EFEB 
  &OOligdblac;  EFEC 
  &ooligdblac;  EFED 
  &AAligdot;  EFEE 
  &aaligdot;  EFEF 
  &AYligdot;  EFF0 
  &ayligdot;  EFF1 
  &AAligdotbl;  EFF2 
  &aaligdotbl;  EFF3 
  &AOligdotbl;  EFF4 
  &aoligdotbl;  EFF5 
  &AUligdotbl;  EFF6 
  &auligdotbl;  EFF7 
  &AVligdotbl;  EFF8 
  &avligdotbl;  EFF9 
  &AYligdotbl;  EFFA 
  &ayligdotbl;  EFFB 
  &OOligdotbl;  EFFC 
  &ooligdotbl;  EFFD 
  &AAliguml;  EFFE 
  &aaliguml;  EFFF 
◌  ¯high;  F00A 
◌  ¯med;  F00B 
◌  &ovlhigh;  F00C 
◌  &ovlmed;  F00D 
◌  &bsup;  F012 
◌  &bscapsup;  F013 
◌  &dscapsup;  F016 
◌  &fsup;  F017 
◌  &kscapsup;  F01C 
◌  &psup;  F025 
◌  &tscapsup;  F02A 
◌  &ysup;  F02B 
◌  &inodotsup;  F02F 
◌  &jsup;  F030 
◌  &jnodotsup;  F031 
◌  øsup;  F032 
◌  &qsup;  F033 
◌  &anligsup;  F036 
◌  &arligsup;  F038 
◌  &anscapligsup;  F03A 
◌  &trotsup;  F03B 
◌  &wsup;  F03C 
◌  þsup;  F03D 
◌  &orrotsup;  F03E 
◌  &orumsup;  F03F 
◌  &rumsup;  F040 
  &Csqu;  F106 
  &Eunc;  F10A 
  &Gsqu;  F10E 
  &Hunc;  F110 
  &Munc;  F11A 
  &Sclose;  F126 
  &slongdes;  F127 
  &sclose;  F128 
◌  &arscapligsup;  F130 
◌  &eogonsup;  F135 
◌  &emacrsup;  F136 
  &Asqu;  F13A 
◌  &oogonsup;  F13E 
◌  &omacrsup;  F13F 
  &ET;  F142 
  þbarslash;  F149 
◌  &urrot;  F153 
  &etslash;  F158 
  &de;  F159 
  &punctinter;  F160 
  &punctelev;  F161 
  &dcurl;  F193 
  &fcurl;  F194 
  &kcurl;  F195 
  &gcurl;  F196 
  &ccurl;  F198 
  &tcurl;  F199 
  &nflour;  F19A 
  &rflour;  F19B 
  &USbase;  F1A5 
  &usbase;  F1A6 
  &ETslash;  F1A7 
  &sem;  F1AC 
  &chlig;  F1BB 
  &foumllig;  F1BC 
  &smallzero;  F1BD 
  &Vmod;  F1BE 
  &Xmod;  F1BF 
◌  &arbar;  F1C0 
◌  &rabar;  F1C1 
◌  &urlemn;  F1C2 
◌  &combcurlhigh;  F1C5 
◌  &erang;  F1C7 
◌  &ercurl;  F1C8 
◌  &combdothigh;  F1CA 
◌  &combcurlbar;  F1CC 
  &tridagger;  F1D2 
  &midring;  F1DA 
  &ramus;  F1DB 
  &medcom;  F1E0 
  ¶g;  F1E1 
  &posit;  F1E2 
  &ductsimpl;  F1E3 
  &punctposit;  F1E4 
  &colmidcomposit;  F1E5 
  &tridotscomposit;  F1E6 
  &punctexclam;  F1E7 
  &punctintertilde;  F1E8 
  &punctvers;  F1EA 
  &renvoi;  F1EC 
  &punctelevdiag;  F1F0 
  &punctinterlemn;  F1F1 
  &bidotscomposit;  F1F2 
  &virgsusp;  F1F4 
  &punctflex;  F1F5 
  &virgmin;  F1F7 
  &hidot;  F1F8 
  &wavylin;  F1F9 
  &punctelevhiback;  F1FA 
  &punctelevhack;  F1FB 
◌◌  &combtripbrevebl;  F1FC 
  &ains;  F200 
  &Ains;  F201 
  &aopen;  F202 
  &aclose;  F203 
  æred;  F204 
  &AOligred;  F205 
  &aoligred;  F206 
  &finsclose;  F207 
  &kunc;  F208 
  &kclose;  F209 
  &aunc;  F214 
  &aneckless;  F215 
  &Euncclose;  F217 
  &eunc;  F218 
  &eext;  F219 
  &etall;  F21A 
  &finssemiclose;  F21B 
  &finsdothook;  F21C 
  &gdivloop;  F21D 
  &glglowloop;  F21E 
  &gsmlowloop;  F21F 
  &ilong;  F220 
  &ksemiclose;  F221 
  &ldes;  F222 
  &mrdes;  F223 
  &Muncdes;  F224 
  &munc;  F225 
  &muncdes;  F226 
  &nrdes;  F228 
  &Nrdes;  F229 
  &nscaprdes;  F22A 
  &nscapldes;  F22B 
  &Qstem;  F22C 
  &xldes;  F232 
  &yrgmainstrok;  F233 
  &hrdes;  F23A 
  &munc;  F23C 
    F23D 
  &muncacute; = &munc; + &combacute;  F23E 
  &romnumCrevovl;  F23F 
  &romaslibr;  F2E0 
  &romscapxbar;  F2E2 
  &romscapybar;  F2E3 
  &romscapdslash;  F2E4 
  &dram;  F2E6 
  &ecu;  F2E7 
  &florloop;  F2E8 
  &grosch;  F2E9 
  &libradut;  F2EA 
  &librafren;  F2EB 
  &libraital;  F2EC 
  &libraflem;  F2ED 
  &liranuov;  F2EE 
  &lirasterl;  F2EF 
  &markold;  F2F0 
  &markflour;  F2F1 
  &msign;  F2F2 
  &msignflour;  F2F3 
  &obol;  F2F4 
  &penningar;  F2F5 
  &reichtalold;  F2F6 
  &schillgerm;  F2F7 
  &schillgermscript;  F2F8 
  &scudi;  F2F9 
  &krone;  F2FA 
  &helbing;  F2FB 
  &ouncescript;  F2FD 
  &Cnumbar;  F2FE 
  &cnumbar;  F2FF 
  &lllig;  F4F9 
  &slongchlig;  F4FA 
  &slongjlig;  F4FB 
  &slongklig;  F4FC 
  &slongslig;  F4FD 
  &slongslongklig;  F4FE 
  &slongslongtlig;  F4FF 
  &metrmacr;  F700 
  &metrbreve;  F701 
  &metrmacrbreve;  F702 
  &metrbrevemacr;  F703 
  &metrmacracute;  F704 
  &metrmacrgrave;  F705 
  &metrbreveacute;  F706 
  &metrbrevegrave;  F707 
  &metrmacrbreveacute;  F708 
  &metrmacrbrevegrave;  F709 
  &metranc;  F70A 
  &metrancacute;  F70B 
  &metrancgrave;  F70C 
  &metrpause;  F714 
  &metrmacrdblac;  F715 
  &metrmacrdblgrave;  F716 
  &metrbrevedblac;  F717 
  &metrbrevedblgrave;  F718 
  &metrancdblac;  F719 
  &metrancdblgrave;  F71A 
  &metrdblbrevemacracute;  F71B 
  &metrdblbrevemacrdblac;  F71C 
  &metrdblbrevemacr;  F72E 
  &Vovlhigh;  F7B2 
  &Xovlhigh;  F7B3 
  &Lovlhigh;  F7B4 
  &Covlhigh;  F7B5 
  &Dovlhigh;  F7B6 
ff  ff  FB00 
fi  fi  FB01 
fl  fl  FB02 
ffi  ffi  FB03 
ffl  ffl  FB04 
ſt  &slongtlig;  FB05 
st  &stlig;  FB06 
© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.