Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Höckert, Robert (1)

Robert Höckert

1926-30. Völuspá och Vanakulten

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated