Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Nordenstreng, Rolf (2)

Rolf Nordenstreng

1923. Beimuni och beimana

1934. Älvnamnen Ógn (Ljungan) och Ógna, sjönamnen Ogan och Ognesjön m. fl.

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated