This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Anonymous Poems (Anon)

VII. Lilja (Lil) - 100

Lilja (‘Lily’) — Anon LilVII

Martin Chase 2007, ‘ Anonymous, Lilja’ in Margaret Clunies Ross (ed.), Poetry on Christian Subjects. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 7. Turnhout: Brepols, pp. 544-677. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1185> (accessed 18 May 2022)

stanzas:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100 

Skj: Eysteinn Ásgrímsson: Lilja (AII, 363-95, BII, 390-416)

SkP info: VII, 544-677

notes: Only a few stanzas in: AM714-4 AM720a2-4 AM720a1R8-4; AM706-4 is not of much value

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. Bb - 113va/1-113va/6 (VEÞ)
Almattigur gud allrar stettar yfir bioandínn | eíngla ok þioda eí þurfandi stadí ne stu | nnda stadi halldanndí j kyrleiks valldí senn | veranndí vtí ok inní vppí ok nidrí ok þar j míd | íu lof se þer vm alldr ok æfí eíníng sōnn  þre | nnum greínum ; |
99a - 1r/1-1r/7 (VEÞ)
Almattűgur Gűd allra stietta y̋fir | biodandi eingla og þioda eigi þur | fandi stada nie stunda stadi hallda | ndi j kyrleiks vallde : // Senn ver | andi vti og jnne vppi og nidri og þar j | midiű lof sie þier vm alldur og æfi ein | ing sonn j þrennűm greinum : // |
622 - 23/1-23/6 (VEÞ)
Almattigur Güd allra stíetta hier hefur liliu ⸝⸝ brodir Eyst[…] | yfir bíodandi Eíngla og þioda | ei þurfandi stad níe stündar : stadhalldan | di j kyrrligs valldi : Senn verandi vti og | jnne vppí og nidri og þar j mídíu · lof síe | þier vm alldur og æfi eínn og sannr j þrenn ⸝⸝ um greínum |
713 - 5/30-5/33 (VEÞ)
Almattegur gud allra stetta . yfer bíodandi . // | eingla og þioda . ei þurfandi stad ne stunda . stad halldandi j kyr | leiks ualldí / senn uerandi ute og nne uppe og nídre og þar j mídíu . lof | se þier um alldur og æfí . eíníng saunn j þrennum greinvm . // |
720b - 1v/12-1v/15
Almáttigur Gud allra stietta yferbiodandi eingla ok þioda ei þurfandi stad nie stundu stadi halldandi i kyrleiks valldi. Senn verandi vti ok inne uppi ok nidri ok þar I midiu. Lof sie þier um alldur ok æfi eining savnn I þrennum greinum.
41 8°x - 103/4-103/12 (VEÞ)
Almattugur | Gud allra stietta | yfer biődandenn Ei | ngla og þiőda, ei þurf | ande stade nie stunder, stad halldande i kyr | leiks valldi. | Senn verande ute og Jnne , uppe og nidre og | þar i midiu, lof sie þier um alldur og æfe, Ein | ing sonn i þrennum greinum.
705x - 2r/0-2r/0
Hier byriar Liliu | Almattigur gud allra stietta | yferbiodandi eingla og þioda | ei þurfandi stadane stunda | stadi halldandi i kyrleiks valldi | Senn verandi uti og inni | uppi og nidri og þar i midiu | lof si þier um alldur og æfi | eining sonn i þrennum greinum.
2. Bb - 113va/7-113va/11 (VEÞ)
Æskí ek þína myckla mískunn mer veítízt ef ek ⸌⸌ eptir leita klo᷎kkum hug þvi | ath ínnízt eckí annath gott en af þer til dr | ottínn , hreínsath briost ok leid med lístum líflíg | ord j studla skordvm steflegh gerd ath visan | vyrdi uunnín ydr af þessvm munní ჻ |
99a - 1r/8-1r/15 (VEÞ)
Æski eg þín hin mýckla my̋skűnn mier | veitist en eg eptir leita . af klockum | hűg þi̋n jnnist ecki annat gott nema af þier til drottinn : // Hreinsa bri | ost og leid med listum loflig ord j | stűdla skordum . stefnlig giord sűo | vijsann verdi vnninn ydur af þessűm | műnni : //
622 - 23/7-23/11 (VEÞ)
Æski eg þínnaʀ enü | micklu myskunn mier veítandízt ef eg eptir leíta : af klo | ckum hüg : þvi eg ínnízt ecki annad gott nema af þier til | drottínn : Hreinsat briost og lídat med lístum loflig ord j | stüdla skordum : stefnlig giord svo at vísann verdí vnnínn ydur af ⸝⸝ þessum münne |
713 - 5/34-6/2 (VEÞ)
Æske eg þínnar mycklu myskunn . mier veítízt ef eg eptir leita . af ⸌⸌ klauckum hug þvi | at jnezt ecki . annat gott nema af þier til drottenn / hreínsa briost og || leid med listum loflig ord ur studla skordum . stefnlíg giord so vis[…] | unnenn ydur af þessvm munne // |
720b - 1v/15-1v/19
Æski ek þiina mickl . . . . un mier veitazt ef eg eptir leita. Klockum hug þvit innist ecki ann. . . . . af þier til drottinn. Hreinsa briost ok leid med listum loflig ord . . . . . la skordum. stefnlig giord at viisann verdi unninn ydr af þessum munne.
41 8°x - 103/13-104/2 (VEÞ)
Æske eg ad þijn Mykla Myskun mier ve | itest er eg epter leita, af klóckvum hug so inn | est eckj, annad gott, nema þier til Drottenn, | Hreinsa Briost og | leid med listum, lofleg ord i studla skordum || stefnleg giórd so vijsann verde, unninn ydur | af þessum munne. |
705x - 2r/0-2r/0
Æski eg þin hin myckla mysk | mier veitust en eg epter leita | af klockum hug þvi at innist ecki | annat gott nema af þier til drottinn: | Hreinsa briost og leid med listum | loflig ord i studla skordum | stefnlig giord svo vysan verdi | vnnin ydur af þessum munni.
3. Bb - 113va/12-113va/16 (VEÞ)
Beidí ek þigh mær ok modir mín vm ath fyrir vm | sea þína renní mal af raddar tolum rett ferd | vgazt j visum slettum skyr ok sæt af vo᷎rrum | vorum vordín sva ath mættí ordín laugazt aull | j gloannda gullí; gudí værí ek þo skylldr ath færa ; |
99a - 1r/15-1v/3 (VEÞ)
Beidi eg þig mær og modir | mijnum at fyrir vmsia þijna . renni mál | af raddar tolum ríettferdűg[...] j vij | sum sliettum : // Skyr og sæt af vorum || vorum vordinn sűo þo mætti ordinn | laűgast oll j gloanda gulli gűdi | væri eg þaű skilldur at færa : //
622 - 23/12-23/16 (VEÞ)
Beidi eg þíg mæʀ og modir : | j mínum hüg fyrir vmsían þína : ʀenne mꜳ̋l af ʀaddar | tolum ʀíettferdügazt j vísum slettum : Skyʀ og sæt af vo | rum vorum vordínn svo at mætti ordínn laügazt oll j glo | anda gülli · gudí væra eg þaü skylldur ad færa : |
713 - 6/3-6/5 (VEÞ)
Beide eg þik mær og modir . minum at fyrir umsia þina . renne mal af raddar tolv[…] ⸌⸌ ríett ferdugt j uísum slettum / skyr […] af uo᷎rum uorum . vordínn so at mætte ordínn . laugazt o᷎ll j gloanda gulli . | gudi uæra eg þau skylldur at færa . // |
720b - 1v/19-1v/22
Beidi eg þic blidur drottin miinum hag firi umsia þiina renni mal af raddar tolum rettferdustu viisum slettum. Skyr ok sat af vorum vorum ordinn þar vir mælltum fordum lauguduzt aull ok gloanda gulli Gudi vari eg þau sklldr at færa.
41 8°x - 104/3-104/8 (VEÞ)
Beide eg þig Meiar mógur, (sonur)[1] mi | num hag fyrer umsia̋n þijna, renne ma̋l af ra | ddar tolum, riettferdugast J vijsum sliettum | Skijr og sæt af vórum vorum, orden þꜹ sem | mælltust fordum, laugdust óll J glőanda | Gulli, Gude være eg þꜹ skilldur ad færa.
705x - 2v/0-2v/0
Beidi eg þig mær og moder | minum ad fyrir umsia þina | renni mal af raddartolum | riettferdugt i vysum sliettum: | Skyr og sæt af vorum vorum | vordin svo þo at mætti ordin | laugast oll i gloanda gulli | Gudi væri eg þo skylldur ad fara.
4892 - 25v/0-25v/0
Beiþe ek þik mǫr oc moþir. mynom at firir umsiꜷn þyna, re[n]e mꜷl af raddar tolom, rettferþugast i [v]ysom sliettom. Scyr oc sæt af vorom vꜷrom, vorþin sva at mǫllti forþom lꜷgast ꜷll i gloanþe gulle, gudi […]ǫri ec þꜷ scillþr at fǫra
4. Bb - 113va/17-113va/21 (VEÞ)
Fyrrí menn er frædín kunnu forn ok klok ꜳ sínum | bokum slungín míukt af sínum kongum sungu lof med | danskrí tungu af þviliku modr malí meirr skyll | dunzt enn nockur þeira hrærdann dikt med astar | ordum allz valldannda kongi ath giallda ჻ |
99a - 1v/4-1v/11 (VEÞ)
Fy̋rri menn er frædinn kűnnű forn og | klok a heidnum bokum . sűngű miű | kt af sijnum kongum þeir sűngu lo | f med danskri tungu : // Og j þűi | lijkű modur máli meir sky̋lldumst eg | enn nockűr þeira hrærdann dikt med | astar ordum allsűalldande konge | at giallda : //
622 - 23/17-23/21 (VEÞ)
Fyrre menn eʀ frædínn künnu , fornn og klock af sínum | bockum , slungínn míuckt af sínum kongum : þeiʀ sungü | lof med danskri tungu : J þvilícku modur mꜳ̋li : meíʀ | skylldumzt eg enn nockur þeira : hrærdann díckt med astar ord | um allz valldandi kongi ad giallda : |
713 - 6/6-6/8 (VEÞ)
Fyrre menn at frædenn kunnu . fornn og klok ꜳ̋ heidnum bokum . sungu míukt ⸌⸌ af sínum kongvm . sungu lof med danz | kre tungu / j þvilíku modur malí . meír skylldunzt eg en nockur þeira hrærdan dikt | med astar ordum . allzualldanda kongí at gíallda // |
720b - 1v/22-1v/25
Fyrre menn er frædinn kunnu forn ok klok af heidnum bokum sagdu miuckt af siinum kongum sungu lof med danskri tungu. I þviliku modur male meir skylldunzt ec enn nockur fira hrærdann dikt af astar ordum alls valldandi kongi at giallda.
41 8°x - 104/9-104/14 (VEÞ)
Firre menn ad frædenn kunnu, forn og klők | af heidnum bőkum, sungu miukt af sijnum kong | um, slungid lof med danskre Tungu. | Og J þvijlijku mődur ma̋le, meir skilldast eg | enn nockur þeirra, hrærdan dickt med astar ordum | allsvalldanda konge ad giallda.
705x - 2v/0-2v/0
Fyrri menn er frædin kunno | forn og klok a heidnum bokum | slungin miukt af sinum kongum | sungu lof med danskri tungu: | O i þuilyku modur mali | meir skylldumst eg enn nockur þeira | hrærdan dickt med astar ordum | allsvaldandi kongi at giallda.
4892 - 25r/0-25r/0
Fire menn at frǫþin cunno forn oc cloc af heiþnom bocom, sungu miuct af fyrom kungom sungu lof med da[n]scri tungo i þuilyco moþr mꜷ[l]e meir scyllþazt ec enn nꜷccor þeirra [H]rǫrþann dict med ꜷstar orþom allzvallþanþe kunge at giallþa
5. Bb - 113va/22-113va/26 (VEÞ)
Skapan ok fædíng skírn ok prydí skynsemd full at | betri er gullí dreyrínn kristz af sídu sarí synnda | likn ok dagligt ynndí haleit uo᷎n ꜳ hímna sæ | lu hrygdín iardar nedstu bygdar bioda mer | j fra so᷎gn færa fo᷎gur stor merkín drottíns verka ჻ |
99a - 1v/11-2r/2 (VEÞ)
Fyrir skopun og fæ | ding skijrn og pry̋di skynsemi fű | ll sű betri er gűlli og drey̋rinn kri | sts af sijdű sári sy̋nda lijkn og | dagligt y̋ndi : // Háleit von A hi | mna sælű hry̋gdinn iardar ned | stű by̋gda . bioda mier j frasogn || færa fogur stormerkinn drottins ver | ka : //
622 - 23/22-24/2 (VEÞ)
Skopun og fædíng skírnn og prydi , skynseme füll eʀ | betrj enn güllít : dreyrínn krístz af sídu sꜳ̋ri syn | da lícknn og dagligt yndi : Haleít von ꜳ̋ || hímna sælü , hrygdínn jardaʀ nedztü bygdar : bíoda mier og j | frasognn færa , fogur stormerckínn drottíns vercka : |
713 - 6/9-6/11 (VEÞ)
Skapan og fæding skírn og prydi . skynseme full er betri en gullit . dreyrenn ⸌⸌ kristz af sidu sare synda | lík⸌n⸍ og daglígt yndí / haleít uon ꜳ̋ hímna sælu . hrygdenn jardar nedztu | bygdar . bíoda mier  frasogu færa . fo᷎gur stormerkenn drottens uerka . // |
720b - 1v/25-1v/28
Skopun ok fæding skirn ok prydi skynsemi . . . . . eer betri enn gullit. dreyrinn Christz af sidu sare. synda likn ok dag ligt yndi. Haleit von er aa himna sælu. hrygdin jardar nedstu bygdar. . . . . sogn færa fogur stormerkinn drottins verka.
41 8°x - 104/15-105/2 (VEÞ)
Skópun fædijng skijrnar Prijde, skin | seme full betre Gulle, Dreirenn CHRists | af sijdu sa̋re, sindalijkn og daglegt inde. | Haleit von a̋ Himna sælu, hrigdenn | jardar nedstu bigda, biőda mier J frasógur || færa, fógur stormerke Drottens ve | rka.
705x - 2v/0-3r/0
Skopun og fæding skyrn og prydi || skynsemi full er betri gulli | og dreyrinn krists af sydu sari | synda likn og dagligt ynndi: | Haleit von a himna sælu | hrygdin jarda nedstu bygda | bioda mier i frasogn færa | fogur stormerki drottins verka.
4892 - 25r/0-25r/0
Scꜷpon fǫþingenn scyrn oc pryþe scinsemi full er betri enn gullit dreyrinn Kristz af syþo sꜷre synþa licn oc [d]agligt inþe Haaleit von a himna sǫlo, hrigþinn jarþar neþsto bigþar, bioþa mir i frasꜷgn fǫra fꜷgr [s]tormerci drottins verca.
6. Bb - 113va/27-113va/31 (VEÞ)
Herra gud sa er huerium deryrrí hímín ok iord j fy | rstu gerdí pryddí hann med þrysuar þrennum þat er | rett trua mín eíngla stettar adr var hann þo iafn ok | sidan ærínn ser enn skepnan værí gerdí hann heim ok te | ygdi tíma tua iafn alldra j sínu valldí ჻ |
99a - 2r/2-2r/10 (VEÞ)
Hera Gűd sá hűerium er | dy̋rri hímen og iord j fy̋rstű gior | di · og pry̋ddi hann med þry̋sűar | þrennum · þat er riett trűa mijn ein | gla stiettum : | Adur var hann þo iafn | og sijdan · ærinn sier en skiepnann | væri · Giordi hann heim og tey̋gdi tij | ma tűo iafnalldra j sijnű vall | di : //
622 - 24/3-24/7 (VEÞ)
Herra gud sa hueríum eʀ dyrre , hímenn og jord j fyr | stü giordi : pryddi hann med þrysuar þrennüm , þat eʀ ʀíe | tt trüa mín Eíngla stiettum : Aduʀ vaʀ hann þo ía | fnn og sídann , ærenn sier enn skepnann være : gíordí hann | heím og teygdi tíma , tüo jafn alldra j sínu valldi : |
713 - 6/12-6/14 (VEÞ)
Herra gud sa hueríum er dyrre . hímen og jord j fystu hann gi⸌or⸍dí . pryddi hann med þrysuar ⸌⸌ þrennum . þat | er ríett trua mín eingla stettum / adur var hann þo jafn og sidan . ærenn ser en skepnan | være . gi⸌or⸍de hann heim og teygdi tíma . tuo afn alldra  sínu ualldi . / |
720b - 1v/28-1v/30
Herra g . . . . . dyrre. Himin ok iord i fyrstu gjorde. pryddi hann med þrysvar þrennum . . . . . eingla stietta. Adr var hann þo iafn ok siidann ædri sier
41 8°x - 105/3-105/10 (VEÞ)
Herra Gud sa̋ hvorium er dijrre, Him | enn og jórd, J firstu giórde, prijdde hann | med þrisvar þrenum, þad er Riett trua mijn | Eingla stiettum. | Adur var hann þő jafn og sijdan, ærenn sier | en skepnan være, giórde hann heima og te | ingde tijma, tvo jafnalldra J sijnu | vallde.
705x - 3r/0-3r/0
Herra Gud sa huerium er dyri | himin og iord i fyrstu giordi | pryddi hann med þrysvar þrennum | þad er riett trua min eingla stiettum: | Adur var hann þo jafn og sydan | ærin sier en skepnan væri | giordi hann heim og teygdi tyma | tuo jafnalldra i sinu valldi.
4892 - 25r/0-25v/0
Herra gud sa hvꜷriom er dyrre || himinn oc jꜷrþ i firsto gourþe prydde hann med þrisvar þrennom, þat er rett tru myn eingla stiettom Aþr var hann jafn oc syþann, ǫrenn sier er sciepnan vǫre gꜷrþi hann heim oc teigþi tyma tva jafnallþra i syno vallþe
7. Bb - 113va/32-113va/36 (VEÞ)
Mektar fullr er af bar ȯllum j natturu skærleik | sínum skapadr godr ok skeín j prydí skapara næ | str j vegsemd hæstrí eigi let ser alla nægiazt | eíngíll mek⸌t⸍ þa er þa er hafdí feíngit med of | belldí o᷎dlazt villdí ædra sess ok virdíng bæ ⸝⸝ dí |
99a - 2r/10-2r/17 (VEÞ)
Mektar fűllűr sá at af | bar ollum  náttűrű og skijrleik sij | num . skapadur godur og skein med | pry̋di · skapara næstur j vegsemd | hæstri : / Eigi liet sier alla nægia | eingill makt þa hafdi hann feingit | med ofbelldi odlast villdi ædra | sess og virding bædi : // |
622 - 24/8-24/12 (VEÞ)
Mecktar fullur sꜳ̋ eʀ af beʀ ollum · j natturu og skíær | leik sínum : skapadur godur og skeín j prydi , skapara næ | stur vegsemd hæstri : Eigi líet sier alluel nægíazt · | Eíngels mackt : þa ed hafdi feíngít : medüʀ ofbelldi | audlazt villdi , ædra seꜱ og vírdíng bædi : |
713 - 6/15-6/17 (VEÞ)
Mektar fullur er af bar ollum .  natturu og skærleík sínum . skapadur godur og ⸌⸌ skeín | j prydi . skapara næstur j vegsemd hæstri / eigi let ser alluel nægía . eingell | makt at hafdi feingít . medur ofbelldi audlaz uilldi . ædra sess og vird ⸝⸝ íng bædi // |
41 8°x - 105/11-105/17 (VEÞ)
Megtar fullur af bar ollum, J na̋tturu og skiæ | rleik sijnum, skaptur gődur skein med prij | de. skapara næstur, ad vegsemd hæd | stre. | Eige liet sier alla nægia, Eingell magt | er hafde feinged, medur ofbellde, ódlast | villde, ædra sess og virdijng bæde. |
705x - 3r/0-3v/0
Megtarfullur er af bar ollum | inatturu skyrleik sinum || Skapadur godur og skein i prydi | skapara næstur i vegsemd hæstri: | Eigi liet sier alla nægia | eingill megt þa er hafdi feingit | med ofbelldi odlast villdi | ædra sess og virding bædi.
4892 - 25v/0-25v/0
Megtar fullr af bar ꜷllom i natturo sciǫrleic synom, scapaþr goþr oc sceyn i pryþe scapara nǫstr i vegsemþ hǫstri Eige let ser allvel nǫgia Eingils mact at hafþi feingit med ofbellþe ꜷþlazt villþe, ǫþrisesz oc virþing bǫþe.
8. Bb - 113va/37-113vb/4 (VEÞ)
Fystizt hann med ofsa æstum ath vidr || likiazt yfrít rikum guds ein getnum syní enn sidan | ser nægianndí en eíngum uægia full metnadrínn er | med ȯllu ouarlega sva ritníng prouar ætlar ser vid dyrann | drottínn deila megn enn huersu vegnar ჻ |
99a - 2r/18-2v/6 (VEÞ)
Fy̋stist hann med ofsa æstum at vid || űrlijkiast y̋frid rijkum Gűds einget | num sy̋ni en sijdan sier nægiandi en ong | um vægia : / Fűll metnadurinn er med | ollu oforligur sem ritning profar hann | ætlar sier vid drottinn dy̋rann deila | megn en hűersű vegnar : //
622 - 24/13-24/16 (VEÞ)
Fystizt hann med ofsa æstum ad vídlíkíazt drotni rikum : hans | eingetnum syne og sidann , sier nægiandi enn ongivm vægía : | fw̋ll metnadurenn er med ollu ogurliga sem ʀítning profar , ætlaʀ | sier víd dyran drottenn . deíla af megni huersu ad vegnar : |
713 - 6/18-6/20 (VEÞ)
Fystízt hann med ofsa æstum . at uid likíazt yfirít rikum . guds // | eingetnum syne og sidan . sier nægiandi en o᷎ngum væga / fwll metnaduren er med | (o᷎llu) ouarliga sem rítníng profvar . ætlar ser uid dyrann drottenn . deila megne ⸝⸝ huersu er vegnar // |
41 8°x - 105/18-106/7 (VEÞ)
Fijstest hann med opsa æstum, ad vid || lijkiast ifred Rijkum, Guds Einget | num sine sijdan, sier nægande, enn óng | vum vægia. | Full metnadur er med óllum, őfurlegur sem | Ritnijng prőfar, ad ætla sier vid D | rottenn dijrann, deila megn, enn hvorsu veg | nar?
705x - 3v/0-3v/0
Fystist hann med ofsa æstum | at vidur likiast yfrid rykum | guds eingetnum syni en sydan | sier nægiandist ongum vægia: | Full metnadurinn er med ollu | ovarligur sem ritning profar | ætlar sier vid drottin dyran | deila megn en hversu vegnar.
4892 - 25v/0-25v/0
Fystist hann med ofsa ǫstom, at vidrlyciast yfred rycom guds eingietnom syni syþann ser nǫanþe enn ꜷngo vǫa Full metnaþrin ero med ꜷllo, ofarliga sem ritning profar, hann ǫllir ser vid dyrann drottinn deil mega enn hvorso vegar
9. Bb - 113vb/5-113vb/9 (VEÞ)
Sva er greínannda ꜳ so᷎mu stunndu sem eingillínn tok ⸌⸌ ath spillazt | sȯktizt hann med sínum gro᷎nnum sem blyvarda j díupleik | iardar blínndann þar sem fo᷎dr sínn fíanndann feikt ofbell | díth kuelr j elldí fauíss er sa eth fedgen þessí | fadma vill enn sid⸌v⸍num spílla ჻ |
99a - 2v/7-2v/14 (VEÞ)
Sűo er greinandi j samri stundű | sem eingillinn tok at spillast sockt | ist hann med sijnum gronnűm sem bly̋ | varda j diűpleik iardar : // blindan fann | þar fodur sinn fianda er feikn ofb | elldit kűelűr j elldi faűiss er sa | fedgin þessi fadma vill en sidűnum | spilla : //
622 - 24/17-24/21 (VEÞ)
Suo greínandi ad samri stundü sem eingillínn tok ad spillazt | soktízt hann med sínum gronnüz sem blyuarda j díüpleík iardaʀ | Blíndan þaʀ fann faudur sínn fiandann , feíkít ofbelldit kü | elur j elldi , fauíss er sa ad fedgín þessí : fadma víll | enn sídünum spílla : |
713 - 6/21-6/24 (VEÞ)
So greínanda ꜳ̋ samre stundu . sem eingellenn // | tok at spillazt . so᷎ktíz hann med sínum graunnum . sem blyuarda j díup | leik jardar / blíndan þar fann fo᷎dur sínn fiandann . feígtt ofbelldít kuelur |  elldí . fa vís er sa er fedgen þesse . fadma víll en sidunum spilla // |
41 8°x - 106/8-106/15 (VEÞ)
So er greinande J samre stundu, sem | Eingillenn tok ad spillast, sóktest hann med | sijnum grónnum, sem blijfarda J diupl | eik jardar. | Blindann þar sem fódur sinn fiandann, feik | na ofbellded kvelur J ellde, faviss er | sa fedgin þesse, fadma vill enn sidunum | spilla.
705x - 3v/0-4r/0
Suo er greinanda a samri stundu | sem eingillin tok at spillast | socktist hann med sinum gronnum || sem blyvarda i diupleik jardar: | Blindan þar sem fodur sinn fiandann | feikn ofbelldid kvelur i elldi, | Fauiss er sa fedgin þessi | fadma vill enn sidunum spilla.
4892 - 25v/0-26r/0
Sva er greinanþe i samri stunþo, sem eing || illinn toc at spillast, sauctest hann med synom grꜷnom sem blyvarda i diupleic jarþar Blinþann fann þar fꜷþr sinn fianþann, feicna ofbellþit cvelst i ellde, fꜳvys verd enn feþgin þesse faþma vill oc siþum spilla.
10. Bb - 113vb/10-113vb/14 (VEÞ)
Dægrín sex ath uísu vuxu velltelegir um siofar ⸌⸌ belltí adr enn | feíngí alla prydí iord ok lopt þat er drottínn gerdí | pressat uatn j hímínínn huassa híorn ok elldr sem | merki stio᷎rnur hagl ok dyr sem físka ok fugla fagran | plog sem allden skoga ჻ |
720a VIII - 2r/1-2r/1
fagran plog sem allden skoga.
99a - 2v/14-3r/3 (VEÞ)
Dagarnir sex at vij | sű vxű velltiligir vm siafar bellti ȧdur | en feingi alla pry̋di iord og lopt þat | er drottinn giordi : / pressat vatn | j himeninn hűassa hiorn og elld || sem merki stiornur haglig dy̋r sem fi | ska og fűgla fagrann plog og alld | inn skoga : //
622 - 24/22-25/1 (VEÞ)
Dagarneʀ sex ad vijsu vxü · velltelígir . vm síafar bell ⸌⸌ ti : aduʀ en feingí alla | prydi jord og lopt eʀ drottínn giordi : Pressat va | tnn j hímenum hüassa : híornn og elld sem merki stíornur || hagl og dyʀ sem fiska og fügla , fagrann plo᷎g og alldínn skoga |
713 - 6/25-6/28 (VEÞ)
Dagarnir sex af uísu uxv . vellteligir um ut hafsbellte . adur enn feinge | alla prydi j⸌or/d og lopt er drotenn gi⸌or⸍de / pressat uatnn j hímenenn huassa | híorrn og elld sem merke og stíornur . hagll og dríf sem fiska og fugla . fagran | plog og aldenn skoga // |
41 8°x - 106/16-107/4 (VEÞ)
Dagarner sex ad vijsu uxu, vellteleger | um sia̋ar bellte, a̋dur enn feinge alla frij | de, Jórd og lopt sem Drottenn giórde. | Pressad vatn J Himinenn hvassa, | Hiórn og elld sem merkestiórnur, hagleg | dijr sem fiska og fugla, fagran plőg, og | alldenn skoga.
705x - 4r/0-4r/0
Dagarner sex at vysu uxu | velltiligir um siafarbellti | adur en feingi alla prydi | Jord og lopt þat drottin giordi: | Pressat vatni himininn hvassa | hiorn og elld sem merki stiornur | haglig dyr sem fiska og fugla | fagran plog sem alldin skoga.
4892 - 26r/0-26r/0
Dagarn sex at vysu vuxu, veitti leg um vpphafs bellti, ꜳþr enn fengi alla pryþe, jourþ oc lopt sem drottinn giꜷrþe Preszast vatn i himininn huasza, hiꜷrn oc ellþ sem merci oc stiꜷrnur, hagl oc dyr sem fisca oc fugla fagrann plog oc allþinn scoga
11. Bb - 113vb/15-113vb/19 (VEÞ)
Breyttí gud ok bra til hættí blod ok ho᷎lld af uatní ⸌⸌ ok molldu leíttan blastr | af loptí næsta lifs heít leik af solar reítum | o᷎nnd ok þar til sidan senndí sva er skiliannda drottíns | vilía leid kunnanndí vm likams ædar lif skinanndí | af helgum annda ჻ |
720a VIII - 2r/1-2r/3
Breyti gud ok bra till hetti blud ok holld af vatni ok molldu lettan blastr af lopte hesta liifs heitleika af solar rettum aund ok þar til sidan sendi svo er skiliandi drottins vilia leidkunnandi um likams ædar lifed skinanda af helgum anda.
99a - 3r/3-3r/10 (VEÞ)
Brey̋tti Gúd og brá | til hætti blod og holld af vatni og | molldű liettann blástur af lopti | hæsta lijfsheitleika af solar | reitum : // Ond og þar til sijdan sen | di sű er skiliandi drottins vilia | leid kűnnandi vm lijkams ædar | lijf skijnandi af helgum anda : // |
622 - 25/2-25/6 (VEÞ)
Breytti Güd og bra tíl hættís , blod og holld af [...]atnn og | molldü : líettan blastur af lopti hæsta líf sítt leyka af | solaʀ reitum : Ond og þaʀ til sídann sendi : svo eʀ skiliandi ad dro | ttíns vílía , leíd künnandi vm líkams ædar , lijf skínanda | af helgum anda : |
713 - 6/29-6/31 (VEÞ)
Breytte gud og bra til hætte . blod og holld af vatnne og molldu . let […] ⸌⸌ blastur af lopte hæsta . lífs heitleika af | solar reitum / aund og þar til sidan sendi . so skiliandi drottens uilia . leid ku[…] | anndi um likams ædar . líf skinanda af helgum anda // |
41 8°x - 107/5-107/12 (VEÞ)
Breitte Gud og bra̋ til hætte, blőd og | holld af vatne og molldu, liettann bla̋stur | af lofte næsta, enn lijfs heitleika af | solar Reike. | Aund og þar til sijdann sende, su er skil | iande Drottens vilia, leid kunnande um | lijfsens ædar, enn lijf skijnande af | Helgum Anda.
705x - 4r/0-4v/0
Breytti gud og bra til hatti | blod og holld af vatni og molldu | liettann blastur af lopti næsta || lyfs heitleika af solarreitum: | Ond og þar til sydan sendi | su er skiliandi drottinz vilia | leid kunnandi um likams ædar | lyfskynanda af helgum anda.
4892 - 26r/0-26r/0
Breitti gud oc bra til hǫtti, bloþ oc hollþ af vatni oc mollþo, liet hann blꜷstr af lopti nǫsta, oc lyfz heitleica af solar reice Aunþ oc þar til syþan senþe sv er scilianþe drottens vilia, leiþ cunnanþe um lycams ǫþar lyf scynanþi af helgom anþa
12. Bb - 113vb/20-113vb/23 (VEÞ)
Sea er lidanndí madr af modr mo᷎lldu þo er med skæru ⸌⸌ holldi adam nefndr eth allz | j heímí attí rad med frelsí ok nadum hofgínn rann | sva hægr ꜳ þenna heíms styrannda feck skyra annda | gípt ok sidan synndí sva vordínna spadoms orda ; |
720a VIII - 2r/3-2r/6
Suo er lidandi madr af modr molldu þo m skeru holldu adam nefndr aalls I heime hann atti rad med frelsi ok nadum hofgenn rann suo hygr aa þennann heims styranda feck hann skyra andagift þa sidan sendi suo uordinna aa spadomsorda.
99a - 3r/11-3r/18 (VEÞ)
Sá er lijdandi madur af modur molldű | og þo med skiærű hollde Adám | nefndur er alls j heime ȧtti rád | med frelsi og nádum // Hofginn rann | sűo hægűr A þenna heims sty̋r | anda fieck hin skyra anda gipt | þá er sijdann sy̋ndi sűo vordinna spádoms orda : // |
622 - 25/7-25/9 (VEÞ)
Süo eʀ lídandi ⸌madur⸍ af modur , moldü og þo med skíæru holldi : Ad ⸌⸌ am nefndur allz j heime : atti | ʀꜳ̋d med frelsí og nꜳ̋dum : Hofgínn ʀann svo hægri ꜳ̋ þenna , heim | styranda og feck hann skyra : anda gípt og sídann syndi svo ordina ⸝⸝ spadomꜱs orda |
713 - 6/32-6/34 (VEÞ)
So er lidandi madr af modur . molldu og þo med skæru holldi . adam nefndur ⸌⸌ allz heime | atte rad med frelse og nadum / ho᷎fgenn rann so hægur ꜳ̋ þenna . heims | styranda feck hann skyra . anda gípt þa sidan sende . so uordinna spadom[…] ⸝⸝ orda |
41 8°x - 107/13-108/1 (VEÞ)
So er lijdande madur af mődur, molldu | þő med skiæru hollde, Adam nefndur | alls J heime, a̋tte hann ra̋d med frelse og | Na̋dum. | Hófgin rann so hægur a̋ þennan, heims | stijrandans feck hann skijrar, andagipter || sijdann sendar, so vordenna spa̋doms orda |
705x - 4v/0-4v/0
Sa er lidandi madur af modur | molldu og þo med skiæru holldi | Adam nefndur er allz i heimi | atti rad med frelsi og nadum: | hofginn rann svo hagur a þenna | heims styranda fieck hann skyra | andagipt þa er sydan syndi | svo vordinna spadoms orda.
4892 - 26r/0-26v/0
Sva er lyþanþi m af moþr, mollþo þo med sciæro hollþe Adam nefþr allz i heimi, ꜳtti at rꜳþa med frelse oc nꜳþom || Hꜷgvinn rann sva hǫgr a þennann, heimz styranþans fecc hann scyrar anþagipt þa syþann senþe, svo vorþinna spaþoms orþa
13. Bb - 113vb/24-113vb/28 (VEÞ)
Vt leidanndí af adams sidu euam brꜳtt sem moí | ses vo᷎ttar vist ok æru ualld ok aster visu gaf | þeim paradisar þangat til er þau med eínglum þat er bli | dan mest lifdi sidan virdr af springg allt þat er | feíngí æfuínliga ok þackir giæfí ჻ |
720a VIII - 2r/6-2r/8
Ut leidandi af adams siidu efa brat sem moyses vottar vist med æru valld ok aastir visa gaf þeim paradisar þangat telr ok þau med einglum þat er blidan mest life sidan med afspringi allt at þeir feinge æfenlega ok þarkergæfi.
99a - 3r/18-3v/8 (VEÞ)
Wtleidande || af adáms sijdű Eűam bratt sem | Moises vottar · vist og ærű valld og | aster at vijsű gaf hann þeim parad | ijsar : // þangat til erű þau med | einglum þar er blijdann mest ef li | fdű sijdann med afspringe allt | þad er feinge æfinliga og þackir | giæfe : //
622 - 25/10-25/14 (VEÞ)
Ut lidandi af Adams sijdü : | ewa bratt sem moyseꜱ vottar · víst med æru valld og astir ad | vijsü gaf hann þeim paradisü : Þangat til ero þaü med Eíngl | um , þat eʀ blídann mest lífit sídann , med afspringi allt þat | feíngízt : æfennliga og þackir giæfízt : |
713 - 6/35-7/3 (VEÞ)
Vt lidandi af adams sidu . ewam bratt sem moyses uottar . // || […]st og æru ualld og astir . at uísu gaf hann þeim paradisum / þangat til eru þau med | […]glum þat er blidan mest þau lífdu sidan . medur afspringí allt þat er fenge . | æfenlíga og þacker gæfe . // |
41 8°x - 108/3-108/9 (VEÞ)
Vtleidande af Adams sijdu, Evu bra̋ | tt sem Moises vottar, vist og æru valld | og a̋ster, ad vijsu gaf hann þeim Paradijsar. | Þangad til eru þꜹ med Einglum, þő er blijdan | mest er lifdu sijdan, og afspreinge allt þad | feinge æfenlega og þacker giæfe. |
705x - 4v/0-5r/0
Ut leidandi af Adams sydu | Evam bratt sem Moises bottar | vist og æru valld og aster | at vysu gaf hann þeim paradysar: | þangat til ad þau med einglum || þar er blydan mest ef lifdu sydan | med afspringi allt þat er feingi | æfinliga og þackir giæfi.
4892 - 26v/0-26v/0
Vt leiþanþe af Adams syþo, Evu bratt sem moszes vottar, vis oc ǫro vallþ oc ꜳstir, ut vyso gaf þeim paradysar Þangat til ero þꜷ med einglum, þa er blyþann mist er lyfþo syþann medan afspreingrinn allt þat feingi, ǫfinnliga oc þakkir giǫfe
14. Bb - 113vb/29-113vb/33 (VEÞ)
Enn ath verdleikrínn uíss ꜳ iordu uyrdi so᷎k til ⸌⸌ hímna dy | rdar bodordít let fram blidr drottin bydr þeim | j skylldu ath hlyda eplid eítt ek banna ath bí | ta bꜳdum yckr enn þíth munut rꜳda deyía | skoluth ef efnith eigi eínfallt bod med dygg leik ⸝⸝ hreínum ; |
720a VIII - 2r/9-2r/11
??? en at verdleikren uissi aa aa iordu yrdi sok til himna dyrdar bodordet let en blidi drotenn bydr þeim I skylldu er at hlyda eplit eitt ok banna at bita badum yckur en þit munud rada deiya skulud ef efnid eigi einfallt bud med dygleik hrenum.
99a - 3v/8-3v/15 (VEÞ)
Enn at verdleikinn | vissi A iordű ef vy̋rdi sok til him | na dy̋rdar · bodordit eitt en blijde | drottenn · bydur þeim j sky̋lldű ad | hly̋da / eplid eitt eg banna at bij | ta badum y̋ckur enn þid munűd ráda | dey̋a skűlűd ef efnid eigi einfallt | bod med dy̋ggleik hreinum : // |
622 - 25/15-25/19 (VEÞ)
Enn ad verdleickurenn vís af jordü , vordínn sock til hímna dyrdar | bodordit eítt enn blidi drottínn , bydur þeim j skylldü ad hl | yda : Eplít eítt eg banna ad bíta badum yckur enn þíd m | unüd ʀꜳ̋da : deyía skulut ef efnit eigi , eínfallt bod med | dygleíck hreinum : |
713 - 7/4-7/6 (VEÞ)
Enn uerdleikurenn uis ꜳ̋ i⸌or⸍du yrdí sok tilmna dyrdar bodordit rett enn blíde blí ⸌⸌ drotten bydur þeim j skylldu at hlyda . | epli er eítt þat er ec banna at bíta badum yckur en þit munvt rada . deya skulut þit | ef efnit eigi eínfallt bod med dyggleik hreínum . // |
41 8°x - 108/11-108/18 (VEÞ)
Sem verdleikuren vőx a̋ jórdu, ad | virde sók til himna dijrdar, Bodorde einu | enn blijde Drottenn, bijdur þeim J skilldu ad | hlijda. | Epled eitt eg banna ad bijta, ba̋dum | yckur enn þid munud ra̋da, deia skulud | ef efned eige einfallt bod med digdleik | hreinum.
705x - 5r/0-5r/0
Enn ad verdleik inn vissi a Jordu | ef virdi sok til himnadyrdar | bodordit eitt hinn blydi drottinn | bydur hann þeim i skylldu ad hlyda: | Eplid eitt eg banna at byta | bædum yckur en þid munud rada | deya skulid ef efnid eigi | einfallt bod med dyggleik hreinum.
4892 - 26v/0-26v/0
Sem verþleicrinn vox ꜳ iꜷrþo, at irþe sꜷc til himna dyrþar boþorþit eitt enn blyþe drottinn, byþr þeim i scillþa at hlyþa Epli er eitt ec banna at byta, bꜳþom yccr enn þiþ munut rꜷþa, deiga sculot ef efnit eige einfalldt boþ med digleic hreinom
15. Bb - 113vb/34-114ra/2 (VEÞ)
Þrutnar suellr ok unir vid illa eing | ill bann þat er hafdí feíngit fyrda sueítín fædd | ꜳ iordu fꜳi þar vist er sealfr hann mistí ok | brugganndí daudans dreggiar duldizt hann fyrir augum || sion manna fiolkunnigr j eínum innan ȯrmí tok | hann mal ath forma ჻ |
720a VIII - 2r/11-2r/14
Þrotnar suell ok unirr vit illa eingill bann saa er hafdi feingit fyrda sueit er fædd aa iordu fa þar vist er sialfr miste obruggandi daudans dreggiar duldizt hann firi augsyn manna fiolkunnegr I einum mnan orme tok hann mal at forma.
99a - 3v/16-4r/4 (VEÞ)
Þrűtnar sűellűr og vnir vid illa eing | ill bann þad hafdi hann feingit · at fi | rda sűeit er fædd A iordu og fieck || þa vist er sialfur hann misti : / Og brűgg | andi daűdans dreggiar duldist hann fyrir | asián manna · fiolkűnnigur j einum jnn | ann orme tok hann mál at forma // |
622 - 25/20-25/23 (VEÞ)
Þrutnar süellur og vníʀ víd illa , Eíngíls bann þat er haf ⸌⸌ di feingit , fírda sueit | eʀ fædd ꜳ̋ jordü , fꜳ̋ þar víst er sialfur hann misti : Svo | bruggandj daüdans dregíaʀ , duldízt hann fyrir augsion manna | fíolkunnígur j eínum jnnann ormi tock hann mal ad f⸌or⸍ ⸝⸝ ma |
713 - 7/7-7/9 (VEÞ)
Þrumar suellur og unir uit illa eingill bann þat er hafdí feíngít fyrda sueíten er ⸌⸌ fædd ꜳ̋ i⸌or⸍du fae þar uist | er sialfur hann misti / og bruggandi daudans dreggiar duldiz hann fyrir augsyn manna . fiolkunnigur | j eínum innann ormi tok hann mal at forma . // |
41 8°x - 108/19-109/3 (VEÞ)
Þrutnar svellur og uner vid illa, Eingell bann | er hafde feinged, ef firda sveit sem fædd | er a̋ jórdu, fær þar vist er sialfur hann miste. | So bruggande daudans dreggiar, dul | dest hann fyrer augsijn manna, fiólkunnugur j einum | innann, orme tők so ma̋l ad forma.
705x - 5r/0-5v/0
Þrutnar svellur og unir vid illa | eingill bann sa er hafdi feingit | ad firda sveit er fædd a Jordu | og fær þa vist er sialfur hann misti: | Og svo bruggandi daudanz dreggiar || duldist hann fyrir augsyn manna | fiolkunnigur i einum innan | Ormi tok hann mal at forma.
4892 - 26v/0-27r/0
Þrutnar suellr oc unir vit illa, eingill bann þat er hafþi fengit, firþa sueitinn er fǫþþ a jꜷrþo, fꜷi þr vist er sialfr hann misti Senn bruganþe dꜷþans dregiar, diolþest hann fyrir augsyn sanna, fiꜷlkunnugr i || einom innann, ormi toc sva mꜷl at forma
16. Bb - 114ra/3-114ra/7 (VEÞ)
Sem prouanndí segir ath eua suara mer skiott en ⸌⸌ huí hefir d⸌ro⸍ttínn sætazt | yckr blom ath bíta bannath lofat en flest allt | annath sua for þat er suaradi eua sem margbrugd | ínn fianndínn hugdí ath ei fari vid lifs af leidum | lettliga hro᷎pum j daudans stettir ჻ |
720a VIII - 2r/14-2r/16
Sam profandi segur til efu suara mer skiott en þvi hefir drotten sætazt yckr blom at bita bannat lofad en flest allt ?? [al? ok?] annat suo for þat er suaradi efa sem margbrugden fianden hugde at ei lefdi vit lifs af leidum letlega hrapad I dauda stetter.
99a - 4r/5-4r/12 (VEÞ)
Sem profande hann seigir til eűA sűa | ra mier skiott en þűi hefur drottinn | sætast y̋ckur blom at bijta bannat | en lofat þo flest allt annat // | Súo for þad at sűarade Eűa sem | marg brűgdinn fiandinn hűgdi at | vid eigum lijfs af leidum og liettliga | hropum A daűdans stiettir : // |
622 - 25/24-26/4 (VEÞ)
Süo profandi seíg mier Ewam suara mier : || skíott og þui hefur drottínn sætazt yckur blom ad bíta bannad | enn lofat flestalt annad : Süo fo᷎ʀ þat ad suaradi Ewa sem marg | brügdínn fíandenn hügdi : ad eígum víd lífs ꜳ leidum . líett | liga hropum ꜳ daüdans stettir : |
713 - 7/10-7/12 (VEÞ)
Senn profandí segir til ewam . suara mier skíott er þvi hefur drottenn . sætazt yckur ⸌⸌ blom at bíta . bannat enn | lofat þo flest allt annat / so f⸌or⸍ þat er suaradí ewa . sem marg brugdínn | fiandenn hugdi . at eigi uid lífs af leidum . líettlíga hraupum ꜳ̋ daudans stettir . // // |
41 8°x - 109/4-109/11 (VEÞ)
Senn profande (seiger vid Evu) svara | mier skiőtt, enn þvi hefur Drottenn, sæt | ast yekur blőm ad bijta, bannad enn lof | ad þő giórvallt annad. | Svo főr þad ad svarade efa, sem Marg | brugdinn fianden hugde, ad vid eigum, | lijfs af leidum liettlega hrapa og daud | anz stietter.
705x - 5v/0-5v/0
Sem profandi seger til Evam | svara mier skiott enn þvi hefir drottinn | sætast yckur blom at byta | bannud en lofad þo flest allt annat: | Suo fer þad at svaradi Eva | sem margbrugdinn fiandinn hugdi | at vid eigum lifs af leidum | lettliga hropum a dauda stiettir.
4892 - 27r/0-27r/0
Sva profanþe seigir til Evu, suara mier sciott enn þui hefr drottinn, sǫtazt yccr blom at byta, bannat enn lofat giꜷrvallt annat Sva for þat at suaraþi Eva, sem marg brugþinn fianþinn hugþe, aþ vit eigium lyfz af leiþom, liettlega hrapo ꜳ dꜷþans stiettir
17. Bb - 114ra/8-114ra/12 (VEÞ)
Lettliga þar sua líosín vattar lettleika j suaranna ⸌⸌ Reikan þvi | treystizt hann framt ath freista flærdum settr | ok talar med prettum eigi munu þith adꜳm deyia ann | liz huít þo ath eplit bítid helldr munvth med | heidr ok valldí hosk ok rik vid gud domi likíazt ჻ |
720a VIII - 2r/16-2r/19
Letlega þann er liosen vattar letleikann I suaranar reike þvi treystumst ek framt at freista flerdum settr ok talar med prettum eigi munu þid adam deyia andlizt huit þvi at eplit biitid helldr munud I heidr ok valldi hosk ok rik vit guddom likiazt.
99a - 4r/13-4v/2 (VEÞ)
Liettliga fann sem liosinn votta lite | leikann j sűaranna reike · þűi trey̋ | stist hann framt at freista flærdum | settűr og talar med prettum / Eij | muno þid Adam dey̋a andlits hűijt | þo eplid bijtid helldur munűd med heidur || og valldi hosk og rijk vid Gűddom lijki | ast : //
622 - 26/5-26/8 (VEÞ)
Líettliga þat sem líosínn votta , líettleicka j suaranna ʀeiki . þui | ad freísta , flærdum settur hann talaʀ med pretta : Eigi munu þit | adam deyía : andlítz huítz þo at eplít biti : helldur mun | ít med heídur og valldi , hosk og ʀíck víd güddom líkíazt |
713 - 7/13-7/15 (VEÞ)
Lettlíga sem líosít vottar . | líettleikan  svaranna reike . þvi treystezt hann framt at freís | ta flærdum settur og talar med prettum / eigi munu þít adam deyía andliz hvít þoat | eplit bítít . helldur munu þít med heidur og valldí . hosk og rík vid guddom likíazt . // |
41 8°x - 109/12-109/19 (VEÞ)
Liettelega so liősann vottar, liettleikann | J svaranna Reike, þvi treistest hann framt ad | freista, flærdum settur og talar med prettum. | Eige skulu þid Adam deia, andlits | hvijt þő epled bijte, helldur munud med | heidre og vallde, hosk og rijk vid Gud | dőm lijkiast.
705x - 5v/0-6r/0
Liettliga fann svo liosinn votta | liettleikann i svaranna reiki | þvi treystist hann framt at freist | flærdum settur og talar med prettum: | Ei mune þid adam deya | andlits hvyt þo eplid byti || helldur munud i heidur og valldi | hosk og ryk vid guddom likiast.
4892 - 27r/0-27r/0
Liettlega sva liosann vottar, liettleicann i svaranna reici, þvi treistizt hann framt at freista, flǫrþom settr oc talar med prettom Eige munut þiþ Adam deiga, anþlitz huyt þo at eplit byted, hellþr munut med heiþri oc vallþi hosc oc ryc vit gud þom lyciazt
18. Bb - 114ra/13-114ra/17 (VEÞ)
Auth gínnt míog þvi ath eua trudí ꜳt hon blom enn | tapadí soma ok þar med ser adam teygdí ꜳt hann | nu þat er uissí bannat vgdi hann at euam stygdízt | ef neitadí bæn ath ueíta fíanndín gat sva fy | rstu blinndath fedgen vo᷎r med nꝏgu dꜳrí |
720a VIII - 2r/19-2r/21
Audgint miuk þvi at efa trudi aat hon blom en tapadi soma ok þa med ser adam teygdi van hann þat hann visse bannat hugdi hann er efa stygdizt ef netaldi hann ben at veita fianden gat suo I fyrstu blindat fedgin uoru med nogu dari.
99a - 4v/2-4v/9 (VEÞ)
Aűdginnt miog þűi eűa tr | űdi At hun blom en tapadi soma | og til med sier Adam tey̋gdi vann hann | nű þad er vissi hann bannat // hűg | di hann at Eűa sty̋gdist ef neita | di hannn at veita fiandinn gat | sűo j fy̋rstű blindat fedgin vor | med nogű dáre : //
622 - 26/9-26/13 (VEÞ)
Audgíntt miog þviat Ewa trvdi : ꜳ̋t hon blom enn tapadi so | ma · og svo med sier Adam teygdi : vann nü þat er víssí hann | bannat : Ugdi hann at Ewa stygdízt , ef neítadi hannn | ad veita : fiandínn gat svo j fyrstü blíndat : fedgín voʀ | med nogü dꜳ̋re : |
713 - 7/16-7/19 (VEÞ)
Aud ginnt mio᷎g þvi at ewa trudi . ath hun blom en tapadí soma . og til med ser ꜳ̋ | dam teygdi . vann nu þat er uísse hun bannat / vgdi hann at ewa stygdíz . ef | neítadi hann bæn at veíta . fianden gat so j fyrstv blíndat . fegden | vor med nogv dare . // |
41 8°x - 110/1-110/7 (VEÞ)
Audgint mióg þvi Eva trude, a̋t hun | blőm, enn tapade soma, og til med sier Adam | teigde, vann hann þad er visse bannad. | Uggde hann ef Eva stiggdest, ef neitade | hann bæn ad veita, so gat fiande J firstu | blindad fedgin voru med nőgu da̋re.
705x - 6r/0-6r/0
Audgint miog þvi Eva trudi | at hun blom enn tapadi soma | og til med sier adam teygdi | vann hann nu þad er vissi bannad: | Hugdi hann at Eva stygdist | ef hann neitadi bæn at veita | fiandinn gat svo i fyrstu blindat | fedgin vor med nogu dari.
4892 - 27r/0-27v/0
Auþgint miꜷg þvi Eva truþe, ꜳt hun blom enn tapaþe soma, oc til med sier Adam teigþi, vann nu þat er visze bannat Vgdi hann at Eva stigþizt, ef neitaþe hann bǫnn at veita, fianþ || inn gat sva i firsto bunþit fedgin vor med nogu dꜷre
19. Bb - 114ra/18-114ra/22 (VEÞ)
Refsar þeim ath rettum ⸌domí⸍ rikr herra fyrir odygd slika | rak þau braut af sæmdar siætí snaud ok naukt | j myrkr ok dauda uelltuzt aum j ueslum heímí | vida landz þar er nærr o᷎ll sidan lyda kínnd af sꜳrum | sendizt fram af ꜳdꜳms lenndum ჻ |
720a VIII - 2r/21-2r/24
Refsar þeim med rettum dome rikr herr a firi odygd slika rak hann þau a brott or semdar seti snaud ok naukt I pisl ok dauda veluzt aum I veslum heimi uida landz þau uerolld sidan lyda kind mer sarum syndum sendizt fram af adams lendum.
99a - 4v/9-4v/16 (VEÞ)
Refsar | þeim med riettum dome rijkur herrann fyrir | ody̋gd slijka · rak þau braűt vr | sæmdar sæti snaűd og nockt j pijsl | og daűda : // welltűst Aűm j veslum | heimi vijda lands þar nær oll sijdan | ly̋da kind med sárum sy̋ndum sendist | framm af Adams lendum : // |
622 - 26/14-26/17 (VEÞ)
Refsaʀ þeim ad ríettum domí ʀíkür herra fyrir odygd slíka ʀa ⸌⸌ ck þaü burtt af sæmdaʀ | sæti , snogg og snaüd j písl og daüda : Uelltazt vm j ve | sligüm heíme , vída landz þaʀ næʀ oll sidann . lyda kind | med sꜳ̋rum syndum : sendizt fram af Adams lendum : |
713 - 7/20-7/22 (VEÞ)
Refsar þeim at ríettum dome . ríkur herra fyrir odygd slika . rak þau burt af sæmdar ⸌⸌ // sæte . snaud og naukt  pisl og dauda / | velltuzt aum j veslum heíme . vida landz þar er nær o᷎ll sidan . lyda kind med | sarvm syndum . sendízt fram af adams lendum . // |
41 8°x - 110/8-110/15 (VEÞ)
Refsar þeim med Riettum dőme, | Rijkur Herra fyrer ődigd slijka, rak þꜹ | burt ur sæmdar sæte, snaud og nókt J pi | sl og dauda. | Veltust aum J veslum heime, vijda la | nds þar nær óll sijdann, lijda kind med | sa̋rum sindum, sendest ut af Adams | lendum.
705x - 6r/0-6v/0
Refsar þeim med riettum domi | rykur herra fyrir odygd slika | rak þau braut af samdar sæti | snaud og nockt i myrkur og dauda: | Velltust aum i veslum heimi | vyda lands þar nær oll sydan | lyda kind med sarum syndum || sendist framm af Adams lendum.
4892 - 27v/0-27v/0
Refsar þeim at riettam domi, rycr gud firir odigd slyca rac þꜷ burt af sǫmþar sǫte. snꜷþ oc noct i pysl oc dꜷþa Veltust vm i veslum heimi, vyþa lanþz þar nǫr ꜷll syþann, lyþa cinþ med sꜷrum sinþom, senþest fram af Adams lenþom
20. Bb - 114ra/23-114ra/27 (VEÞ)
Remman brast af rꝏt j kuístu rann þa glæpr af ⸌⸌ hueríum til ann | ars leid sva heímr um langan tíma lifs annduaní | enn fullr af grandí leíttir huorkí ugg ne otta eptir | mest enn þo er at lestí opíth heluítí buít med bo | luí baud sig fram uíd huers mannz dauda ჻ |
720a VIII - 2r/24-2r/27
Remman brast af rot I kuistu rann þa glæpr af huerium annars leid sua heimr um langa tima lifs anduane er fullr af grande letti huorki ugg ne otta epter mest en þar aa leste opid heluite burd med baulue baud sik fram I huers manz dauda.
99a - 4v/17-5r/6 (VEÞ)
Remmann brast sem rot j kűistum rann þa | glæpur af hűorium til annars · leid sűo || heimur vm lángann tijma lijfs andű | ana en fűllűr af grande : // Liette | hűorki vgg ne otta eitt er mest þad | þo er at lesti at opid helűijti er buit | vid bolűi og baűd sig framm vid hű | ors manns daűda · //
622 - 26/18-26/22 (VEÞ)
Remmann brast sem ʀot j küísti ʀann þa glæpur af hueríum | til annars : leid svo heímur vm langann tíma · lífs anduana | fullur af grandi : Líettir huorcki vgg ne otta : eitt er mest | enn þo er ꜳ lesti , opíd helviti buíd med bolui : baud | síg fram j huers manz daüda : |
713 - 7/23-7/25 (VEÞ)
Remman brast brot j kuístum . rann þa glæpur af hveríum til annars . leid so ⸌⸌ heimur vm langan tíma . | lífs andvane er fullur af grandí / lette hu⸌or⸍kí ugg ne otta . eptir mest | er þo er ꜳ̋ leste . opit heluíte buít med bolue . baud sik fram uid huers ⸝⸝ mannz dauda . // // |
41 8°x - 110/16-111/4 (VEÞ)
Remmann Brast sem rőt J kviste, rann | þa̋ glæpur af hvorium til annars, leid so he | imur um langa tijma, lijfs andvana enn | fullur af grande. || Liette hvorke ugg nie őtta, enn eitt er | mest, sem þő er ad leste, oped Helvijte | bued med bólve, bꜹd sig framm vid hvors | mans dauda.
705x - 6v/0-6v/0
Remman brast sem rot i kvistum | rann þa glæpur af hverium til annars | leid svo heimur um langan tyma | lifs andvani enn fullur af grandi: | Lietti hvorki ugg ne otta | eirna mest enn þo er at lesti | opit helvyti buid med bolui | baud sig framm vid hvers mans dauda.
4892 - 27v/0-27v/0
Remann brast sem rot ꜳ cuistum, rann þa glǫpr af hvꜷriom til annars, leiþ so heimr vm launga tyma, lyfz onþvana oc fullr af granþe Letti hverci vugg ne otta, enn eitt er mest sem þo er at lesti opit helvyti buit med bꜷlvi, bꜷþ sig fram vit hvers manns dꜷþa
21. Bb - 114ra/28-114ra/33 (VEÞ)
Heímr er daudr enn huat er rꜳda huar getr þann er | ser megí biarga huergí þui ath j synnda saurgan | sannar þat at huer þyngir annann eítt er til þat er ek | skal vo᷎tta ꜳ ek gratanndí framí ath stannda | ath þu sealfr hínn dyrí drottínn dugí nu ferd | sva lifguth uerdí ჻ |
720a VIII - 2r/27-2v/2
Heinr [sic] er daudi en huat er til rada huar getr þann er ser megi biarga huergi þvi at I synda saurgan sannar huern en þyngir annan eitt er til þat ek skal vita aue gratandi frami at standa at þu sialfr en dyre drotten dugi nu ferd sva liifgut uerdi.
99a - 5r/6-5r/14 (VEÞ)
Heiműr | er daűdur hűad er til ráda hűaʀ | gietűr þann at sier meigi biarga | hűorgi þűi at ⸌i⸍ sy̋nda saűrgann sannl | iga huer at þy̋ngir annann : / Eitt er | til þat eg vil votta A eg Grátandi fr | ammi at standa at þű sialfur en dy̋ri | drottinn dűgir nű ferd sűo lijfgűd | verdi : //
622 - 26/23-27/2 (VEÞ)
Heimüʀ er daudur , enn huad eʀ til ʀꜳ̋da : huar getur þann | eʀ sier meigi biarga , huergi þviat j synda saürgan : sannliga huer || enn þyngir annann : Eítt eʀ til þat er eg vil votta ad eg gratandi fra | me standi , at þü síalfur hínn dyre drottínn , dugir nu ferd svo at ⸝⸝ lífgüd verdí |
713 - 7/26-7/29 (VEÞ)
Hei[…] er daudur hvad er til rada . hvar getur þann at ser mege bíarga // | hvergi […]r j synda saurgan . sanliga huer at þyngir annan . / eítt er til þat eg | vil uotta . ꜳ̋ eg gratandí frame at standa . at þu síalfur enn dyre drottenn . dugí | nv ferd s[…] lifgvd uerdi . // |
41 8°x - 111/5-111/11 (VEÞ)
Heimur er daudur hvad er til ra̋da?, hvor | getur þann er sier ma̋ biarga, hvorge þviat J | sinda saurgan, sannlega hvor ad þvijngar annann. | Eitt er til þad eg vil votta a̋ eg gra̋t | ande frame standa, ad þu sialfur enn dijre | Drottenn, duger nu ferd so lifgud verde.
705x - 6v/0-6v/0
Heimur er daudur hvad er til rada | hvar getur þann er sier megi biarga | hvergi þuiat i synda saurgan | sannliga hver at þynger annan | Eitt er til þat eg skal votta | a eg gratandi frammi at standa | at þu sjialfur hinn dyri drottinn | duger nu ferd svo at lifgud verdi.
4892 - 27v/0-27v/0
Heimr er dꜷþr hvat er til rꜳþa, huar getr þann er sier meigi biarga, hvergi þvi at i sinþa sꜷrgan, sannliga hver at þuingir annar Eitt er til þat ec vil votta ꜳ ec gratanþe frami at stanþa ꜷtto sialfr hinn dyri drottinn, dugir nu ferþ sva lyfgut verþi
22. Bb - 114rb/2-114rb/5 (VEÞ)
Veitt er lif þat er uard er mattí ueitt er lif þat er adam ⸌⸌ neíttí sv mískun | ꜳ settum tíma senndizt fram af gud doms henndí lios j | þeim ath lifannda kæmí lifanndi uíst ok k⸌u⸍aldar anndir | tak burt or diofla dikí dyrd eínglanna sliku styrdí |
720a VIII - 2v/2-2v/4
Veit er lif þvi vandit matte eitt lif þat er adaam neitti su miskunn af settum tima sendizt fram af adams lendum lios I heim at lifanda kæmi lifandi uist at kualdar ander tæki I brott af diofla diki ur dyrd himnanna sliku styrdi.
99a - 5r/14-5v/2 (VEÞ)
w̋eitt er lijf þad vard og | mátti veitt er lijf þad Adam neitti sű | my̋skűnn a settum tijma sendist framm | af gűd doms hendi : // Lios j heim at | lifanda kiæme lifandi vijst þad er kűa || ldar andir tæki j bűrt v̋r diofla | dijki dy̋rd einglanna slijkű sty̋rdi : // |
622 - 27/3-27/7 (VEÞ)
Ueítt eʀ líf þvi vard þat mattí : | [...]eítt er lif þat er Adam neíttí : sü myskun ꜳ̋ settum tima | sendízt fram af güddomss hendí : Líos j heím at lífanda | kíæme , lífandi vist þat eʀ küalldar andir : tæcki j bürtt vʀ | díofla dícki , dyrd hímnanna slíkü styrdi : |
713 - 7/30-7/32 (VEÞ)
Veitt er […] þat er uard og matte . veitt er líf þat er adam neítte . sv mysk ⸌⸌ vnn ꜳ̋ settum tíma . sendízt fram af guddoms | hen[…]s j heim at lífanda kæmí . lifandi uíst og kualdar andir . tækí jburt | […] diki dyrd einglanna sliku styrdi . // |
41 8°x - 111/12-111/18 (VEÞ)
Veitt er lijf þad er vard og ma̋tte, veitt er lif | þad Adam neitte, su miskun a̋ settum tima, se | ndest fram af Guddőms hende. | Liős J heimenn lifande kiæme, lifande | vijst þad kvalldar ander, tæke burt ur Di | ófla dijke, dijrd Einglanna slijku stij | rde.
705x - 7r/0-7r/0
Veitt er lif þat er vard og matti | veitt er lyf þat er Adam neitti | su myskunn a settum tyma | sendist framm af guddoms hendi: | Lios i heim at lifanda kiæmi | lifanda vyst þat er kvaldar ander | taki burt ur diofla dyki | dyrd einglanna sliku styrdi.
4892 - 28r/0-28r/0
veittir lyf þat er vard oc matti veittir lyf þat er Adam neitte su miscun aa settom tyma sendest fram af guddoms hende Lios i heiminn at lifande ciǫmi lifande vist enn qualldar andir tǫci burt ur diaufla dyce, dyrd einglanna slyco styrde
23. Bb - 114ra/34-114rb/1 (VEÞ)
Tenndrazt o᷎ll ok tala med snillí tunga mín af ⸌⸌ herra þínum um stomerkín attu | ath yrkia yfir spennanda heíma þrennra bíug | ok sꜳr j banndí uærir banndí reett ens nedsta | fiannda nema híalp rædí guds hít goda gefit || ꜳ iord mik leystann hefdí ; |
720a VIII - 2v/4-2v/6
Tendrazt aull ok talar med snille tungan min af herra þinum um stormerken attu at yrkia yfir spennanndi heim at þrenna biug ok sar I bandi uæri bandit reit hins nedsta fianda nema hialprædit guds hins goda hann gefi þa iord mik leystan giorde.
99a - 5v/3-5v/9 (VEÞ)
Tendrast oll at tala med snilli tun | gan mijn af herra sijnum vm stormer | kinn A hun at y̋rkia y̋fir spennandi | heima þrenna : // biűg og sár j ban | di væri og bandi riett hins nedsta | fianda · nema hiálprædit Gűdz hinz | goda gefit A iord mig ley̋stann hefdi // |
622 - 27/8-27/11 (VEÞ)
Tendrazt oll og talaʀ med snílle , tunga mín af herra sínum | vm stoʀmerckínn ꜳ̋ eg at yrckía yfir spennandi heima þre | nna : Bíugur og sꜳ̋ʀ j bandi væri : bandi ʀíett híns ned | sta fianda : nema híalprædi güdz hít goda gefit ꜳ jord míg ⸝⸝ leystann hefdi |
713 - 7/33-7/35 (VEÞ)
T[…]ll og talar med snille . tunga min af herra sínvm . vm stor merkenn ꜳ ⸌⸌ eg at yrkia . yfir | […] heima þrenna . / bíug og sar j bandí væri . bandi riett ens nedsta | f[…] nema hialp rædit guds id goda . gefur ꜳ̋ jo[…]ik leystan hefdi . // ||
41 8°x - 112/1-112/7 (VEÞ)
Tendrast óll og talar med snille, | Tunga mijn af Herra sijnum, um stőrmerkenn | a̋ hun ad yrkia yfer spennandans hei | ma, þrenna. | Biugur og sa̋r J banne være, og bande riett | ens nedsta fianda, nema hia̋lpræde Guds | ens góda, giæfe a̋ jórd eg leistan verde.
705x - 7r/0-7r/0
Tendrast oll og talar med snilli | tungan min af herra sinum | um stormerkin a hun at yrkia | yfersprennandi heima þrenna: | Biug og sar i banni væri | og bandi rett hinz nedsta fianda | nema hialprædid guds hinz goda | gefi a Jord mig leystan hefdi.
4892 - 28r/0-28r/0
Tendrast aull oc talar med snille, tunga myn af herra synom, vm stormercinn aa ec at urcia, yfirspennandanz heima þrenna Biugr oc saar i banni vǫre, oc bande þess hins nedsta fianda, utann hialpinn guds hins goda, giefinn aa jourd mic leistann verde
24. Bb - 114rb/6-114rb/10 (VEÞ)
Nærr ok fírr med skygnleik skyrum skapanndí allt med syní | ok annda fedr personar eínglí eínum erinndí bydr enn þessí | hlydír fliug ok seg þat maríu meygíu mætri þeirí | er ek skal giæta mín eínka son holldí hennar hly | dínnar uíll bíortu skrydazt ჻ |
720a VIII - 2v/6-2v/9
Nær ok firr med skirleik skyrum skipandi allt med syne ok anda fagr persona aa eingle einum orende bydr en þessi hlyder fliug ok seig þat mariu meyiu mætre þeierri ek skal gæta minn einka son holldi hennar hlydrennar uil biortu skrydazt.
99a - 5v/10-5v/16 (VEÞ)
Nær og fy̋r med sky̋gnleik sky̋rűm | skapandi allt med sy̋ne og anda | fodur personann Eingli einum erindit | bydur og þessű hann hly̋dir : // fliűg og seig | þad máriű mey̋ű mætri þeiri er eg skal | giæta minn einka son holldi henn | ar hly̋dinnar vill biortű skry̋dast : // |
622 - 27/12-27/16 (VEÞ)
Næʀ og fyʀr med skygnnleík skyrum | skípandi allt med syne og anda : faudur persona Eingli eínum | eríndi bydur enn þessi hlydir : Flíug og seíg þat maríu me | yíu mætri þeire ed eg skal gíæta , mínn eínka son af holldi | hennaʀ , hlydnínnaʀ víll biorttü skrydazt : |
713 - 8/1-8/3 (VEÞ)
Nær og firr med skygleik skirum . skipandi allt med syne og anda faud[…] | eingle eínum . eyryndi bydur enn þesse hlydir / flyg og seg þat mariv meyiv […] | þeire er eg skal gæta . mínn einka son holldi hennar . hlydinnar uill biortu skryd ⸝⸝ azt . // |
41 8°x - 112/8-112/13 (VEÞ)
Nær og firr med skilnijng skiærum, skipan | de allt med sine og anda, fódur personann ein | gle einum, erendid bijdur enn þesse hlijder. | Fliug og seig þad Marju meju, mætre þeirre | eg vil giæta, minn einka son hollde hennar, hl | ijdenn æ vill biórtu skrijdast.
705x - 7r/0-7v/0
Nær og fyr med skygnleik skyrum || Skipandi allt med syni og anda | fodur personan eingli einu | erindi bydur enn þessi hlydir: | Fliug og seig þat Mariju meyu | mætri þeiri er ek skal giæta | at minn einka son holldi hennar | hlydinnar vill biortu skrydast.
4892 - 28r/0-28r/0
Nǫr oc fir med sciǫrleic scyrom scapande allt med syni oc anda faudr personna eingli einom erindit bydr enn þesse hlydir Fliug oc seig þat mariumeigiu mǫturi þeirri er ec vil giǫta, minn einca son holldi hennar, hlydinnar vill biaurto scrydazt
25. Bb - 114rb/11-114rb/14 (VEÞ)
Moder oss er maria þessi mektar blom enn full af soma ⸌⸌ glæsilíg sem rodnut | rosa runnín upp uíd lifanndí brunna rot ilmanndí | litillætiss loganndí o᷎ll med skirleiks annda gudi unnanndí | ok godum monnum gudi likianndí j dygdum slikum ჻ |
720a VIII - 2v/9-2v/12
Moder oss er maria þessi mektug blom en full af soma glæsilig sem rudnut rosa runnin up med lifandi brunna rot ilmandi litelætis logandi aull med skirleiks anda gudi unnanndi ok godum mannum gudi likandi af dygdum slikum.
99a - 5v/17-6r/5 (VEÞ)
Modir oss er maria þessi megtar blom | og fűll af soma · Glæsilig sem rodnűd || rosa rűnninn vpp vid lifandi brűnna : // | ʀot ilmandi lijtilætis · logandi oll | med skijrlifs anda · gűdi vnnan | di og godum monnum Gűdi lijkiandi at | dy̋gdum slijkum : //
622 - 27/17-27/20 (VEÞ)
Modir voʀ er maría þessí , mecktar blom enn füll af soma | glæsilig sem ʀo᷎dnüdzt ʀosa ʀunnen vpp vid lífandi brünna | ʀot ilmandi lítilætís logandi ǫll j skíærlígs anda : gudi vnn | andi og godum monnum : gudi líkíandi af dygdum slickum : |
713 - 8/4-8/6 (VEÞ)
Modir oss er maría þesse . mektar blom og full af soma . glæsilíg sem // | rodnuzt rosa . runnenn upp til lifandi brunna . / rot ilmanndi litelætis log | andí o᷎ll med skærleiks anda . gvdí unnandi og godum monnum . gudí likvzt j ⸝⸝ dygdum slikum . // // |
41 8°x - 112/14-112/19 (VEÞ)
Mőder so er Marja þesse, megtar blőm og full | af sőma, gledeleg sem rodnust Rősa, runnenn | upp vid lifande Brunna. | Rőt ilmande lijtelæte, lifande a̋st med | sine og annda, Gude unnande og gődum monnum, Gude | lijkust J digdum slijkum.
705x - 7v/0-7v/0
Moder oss er Marya þessi | megtar blom enn full af soma | glæsilig sem rodnust rosa | runnin upp vid lifandi brunna: | Rot ilmandi lytilætis | logandi oll med skyrleiks anda | gudi unnandi og godum monnum | gudi likiandi af dygdum slikum.
4892 - 28v/0-28v/0
Modir oz er Maria þesse, mectarblom oc full af soma, glǫseleg sem rioþost rosa, runninn upp vit lyfandi brunna Rot ilmande lyteloetiz, logande aull med sciǫrleic anda gude unnande oc godom mounnom gude lycost i digdom slycum
26. Bb - 114rb/15-114rb/19 (VEÞ)
Eíngín se ek ath iardligh tunga enn haleítí stiornu re ⸌⸌ itar drott | ínn þer sem verdugt uærí uanndat faí nu stef til | hannda ; Se þer dyrd med sannrí prydí sungínn heidr | af o᷎llum tungum æfínlígha med sigrí ok salu sæmd ok | ualld þat mínkazt alldrí ჻ |
720a VIII - 2v/12-2v/14
Eingin seig ek at iardleg tunga en haleita stiornu reita drottenn þar sem uerdugt ueri uanda fæ ek nu stef til handa se þer dyrd med sanre prydi sungen heidr aaf ollum ollum tungum æfinlega med sigr ok sælu sæmd ok ualld þitt minkest alldri.
99a - 6r/5-6r/12 (VEÞ)
Eingin trű eg | at iardlig tunga · hinn háleiti stior | nű reita drottinn þier sem verdűgt | væri vandat fáe nű stef til han | da : // Sie þier dy̋rd med sannre prýdi | og sűnginn heidur af aűllum tungum . eili | fliga med sigur og sælű · sæmd og valld | þitt minkist alldri : //
622 - 27/21-27/24 (VEÞ)
Eingin síe eg ad jardlig tunga , hínn haleiti stíornnü ʀeítar | drottínnþier sem verdugt væri vandat fꜳ̋ nü stef til | handa · Síe þier dyrd med sannre prydi sungínn heiduʀ | af ollum tungum , Eilifliga med sígur og sælü , sæmd og valld ⸝⸝ þítt minckízt alldri ||
713 - 8/7-8/10 (VEÞ)
Eínge seíge eg at iardnesk tunga . enn haleitir stiornu // | reitar . drottenn þier sem verdugt uærí . uandat fae nu stef til handa . // | Se þier dyrd med sannre prydi sungenn heidur af ollum tungum . ilífliga med | sígre og sælu . sæmd og valld þítt minkízt alldre // |
41 8°x - 113/1-113/8 (VEÞ)
Eingenn seig eg ad jardnesk Tungan, ne | ha̋leitre stiornu reitar. Drottenn þier sem | verdugt være, vandad fa̋est stef til handa. | Sie þier dijrd med sannre Prijde, su | ngenn heidur af óllum Tungum, eilijflega med sig | re og sælu, sæmd og valld þitt minkest al | ldrei.
705x - 7v/0-8r/0
Einginn segi eg at Jardlig tunga | hinn haleiti stiornureita || drottinn þier sem verdugt væri | vandat fai nu stef til handa: | Sie þier dyrd med sanri prydi | og sunginn heidur af ollum tungum | eilifliga med sigur og salu | sæmd og valld þitt minkist alldri.
4892 - 28v/0-28v/0
Eingenn seige jardresc tunga og ei haaleitr stiaurno reitir drottinn þier sem verdugt vǫri vandat fai nu stef til handa Sie þier dyrk med sannri pryde sungenn heidr af aullom tungom, Ælyfliga med sigri oc sǫlo, sǫmd oc valld þitt mincist alldri
27. Bb - 114rb/20-114rb/24 (VEÞ)
Leid sigranndí pafugls prydí penntad ínnan fírma ⸌⸌ menntum gabriel sem | gei⸌s⸍l solar glediligr j lȯpt hín nedrí senndí bo᷎dí | kom síau falldz annda sua er greín(anda) ath husí eínu | sannr meydomrínn sat þar ínn sealft hreínlifit gím | steínn uifa ჻ |
720a VIII - 2v/14-2v/17
leid sigrandi pafugls prydi pentad innan firmamentum gabriel sem geisli solar gledilegre I lopten nedri sendei bod komu seyfallz anda sua er grenanda at husi einu sannr meydomren sat þar inne ok sialft hrenileiifed [hrenilenfed?] gimsteinnuiifa.
99a - 6r/12-6r/18 (VEÞ)
Leid sigr | andi páfűgls pry̋di penntat innann | firmamentum Gábriel sem geislin | solar Glediligur j loptinn nedre : // Sendi | bodi kom siofalls anda sűo er grein | andi at hűse eino · sannűr mey̋domű | rinn sat þar jnne siálft hreinlijfid ⸝ gimsteirn vijfa / ||
622 - 28/1-28/4 (VEÞ)
LEídsigrandi pafugls prydi , penttad jnnann fírma : | mentüm : gabriel sem geisli solaʀ glediligr vm loptínn ned | ri : Sendi bodi kom síaufallz anda svo eʀ greínand[…] ad [...] | sí eínü , sannüʀ meydomurenn sat þar jnne , síalft hreínlifi[...] ⸝⸝ gymsteinn vifa |
713 - 8/11-8/13 (VEÞ)
Leid sigrandi pafugls prydí . pentat jnnann firmamentum . gabriel sem geisle ⸌⸌ solar glediligur | vm loptten nedri . / sendi boden kom siaufalldz anda . so er greínanda at | huse einv . sannur meydomurenn sat þar jnne . sialft hreínlifit gímsteinn vífa // |
41 8°x - 113/9-113/14 (VEÞ)
Leidsigrande pa̋fugls prijde, pentad | innann firmamentum, Gabriel sem geisle ső | lar, gledelegur J loftum nedre. | Sendebod kom siófalls anda, so er gr | einande ad Huse einu, sannur meydomurenn sat | þar inne, sia̋lft hreinlijfed Gimsteirn vijfa. |
705x - 8r/0-8r/0
Leid sigrandi i pafugls prydi | penntad innan firmamentum | Gabriel sem geislin solar | glediligur i loptin nedri: | sendibodi kom siofalls anda | Svo er greinandi at husi einu | sannur meydomurinn sat þar inne | sialft hreinlyfit gimsteirn vyfa.
4892 - 28v/0-28v/0
Leid sigrande pafugls pryde, pentat innann firamentum, Gabriel sem geisli solar glediligr vm loptinn nedri Sendebodinn quom siaufals avnda sva er greinande at hvse eino, sannr meydomr sat þear inne sialft hreinlyfit gimsteirn vyfa
28. Bb - 114rb/25-114rb/29 (VEÞ)
Ok sua ueik ath meyiu míukrí maria hlyd nu ⸌⸌ ordum uorum frægazt uíf þer færí | ek aue full mískunnar sætleiks brunna saman | geypnanndí sina skepnu sannr hofdíngín eíngla ok | ok manna bygguír þer fyrir bríostí skæru blezsud | mær þu ert esprunndum hærrí ჻ |
720a VIII - 2v/17-2v/20
Ok suo veik at meyiu miukre maria hlydi nu ordum uorum frægazta uiif þer feri ek aaue full miskunnar sætum brunne saman gaupnandi sina skepnu sannr hofdingen engla ok manna bygger þer firi brioste skæra blezut mær þu ert sprundum ædri.
99a - 6v/1-6v/7 (VEÞ)
Og sűo veik at mey̋ű miűkri · mária | hly̋d þű ordum vorűm frægast vijf | þier færi eg Aue fűll my̋skűnnar sæ | tum brűnni : // samann gaűpnandi sij | na skiepnű sannűr hofdinginn ein | gla og manna by̋ggir þier fyrir briosti sk | iærű blessud mær þű ert sprundum hærri |
622 - 28/5-28/9 (VEÞ)
Og svo veik ad meyíu miuckri : | maría hlyd nü ordum vorum , frægazt víf þierre eg aüe | füll myskunn af sætum brünne : Saman geypnandi sína sk | epnü , sannr hofdingi Eíngla og manna : byggir þier fyrir briostí | skíærü , blezud mæʀ þu ertt sprundum hærre : |
713 - 8/14-8/16 (VEÞ)
Og so ueik at me⸌v⸍ív mívkre . maría hlyd þv ordum vorim . frægazt víf þerri | eg aue . full myskunn af sætum brunne . / saman gaupnandí sina skepnv sannur | ho᷎fdingenn eingla og manna . byggir þier fyrir briosti skæru . blezvt mær þu e[…] eingl ⸝⸝ um hæ[…]e . // |
41 8°x - 113/16-114/2 (VEÞ)
Og so veik ad Meyu miukre, Marja | hlijd þu ordum vorum, frægasta vijf þier fære | eg AVE, full miskunar af sætum brunne. | Samangupnande sijnar skiepnur, sannur Hófd || ijngenn Eingla og Manna, bigger þier fyrer brioste | skiæru, blessud mær þu ert Einglum ædre. |
705x - 8r/0-8v/0
Og svo veik at meyu miukri | Maria hlyd þu ordum vórum | frægast vyf þier færi eg ave || full myskunnar sætum brunni: | Saman gaupnandi sina skepnu | sannur hofdinginn eingla og manna | bygger þier fyrir briosti skiæru | blezud mær þu ert sprundum hæri.
4892 - 29r/0-29r/0
Og sva veic at meyo miucri maria hlyd du ordom vorum, frǫ[…]zt vyf þier fǫre ec Ave, full mi[…]cunn af sǫtom brunne Samann gaupnande synar scidpn[…] annr haufdingenn eingla oc manna […]gie þier fyrir briosti sciǫro bleszut mǫr þu ert einglom hǫrri
29. Bb - 114rb/30-114rb/35 (VEÞ)
Heyrdí ok trudí enn unndrazt ordín íungfru kyrr | þui uíssi hun fyrrí alldrí alldri kuaddan mann | ꜳ mo᷎lldu medr þuilikrí tignar kuedíu fyrir | bíodanndí henní ath hrædazt hofudeíngillínn | taladí leingra gud hímnanna fram mun fædazt | fruín skínandi af ho᷎lldí þínu ჻ |
720a VIII - 2v/20-2v/22
Heyrdi ok [u] trudi en undraz orden jungfru kyr þvi hon uissi ei fyre alldri kuaddan mann aa molldu þvi likri tignar kuediu firi biodandi hennr at hrædat hofudeingillen ætladi leingra gud himmnanna fram mun fædazt fruin skinandi af holldi þinnu.
99a - 6v/8-6v/14 (VEÞ)
Heyrdi og trűdi en vndrast ordinn jungfru | ky̋r þűi vissi hun fy̋rri alldri kűaddan | mann A molldű med þűilijkri tignar | kűediű : // fyrir biodandi henni at hræd | ast hofűdeingillinn taladi leingra | Gűd himnanna framm mun fædast | frűinn skijnandi af holldi þino : // |
622 - 28/10-28/14 (VEÞ)
Heyrdi og trüdi enn vndrazt ordínn jungfru skyʀ þvi eigi [...] | ssi hon fyrre , alldri kuaddann mann ꜳ̋ molldü , med þvilíckri tíg | naʀ küedíü : Fyrir bíodandi henne ad hrædazt : hofud | [...]in | gíllínn taladi leingra : güd hímnanna fram mun fædazt | fruínn skinandi af holldi þínu : |
713 - 8/17-8/20 (VEÞ)
Heyrdi og truog undrazt ordenn . jungfru kyr þvi visse hun fyrre // | alldri kuaddan mann ꜳ̋ molldu . med þuílikri tígnar kuediu / fyrir bíodandi henne | at hrædaz . hofut eingellenn taladí leingra . gud hímnana fram mun fæd | azt . fruínn sk⸝i⸜nandí af holldí af holldí þínu . // |
41 8°x - 114/4-114/11 (VEÞ)
Heirde trude og undrast ordenn, Jon | fruenn kijrr þvi visse hun firre, alldrei | kvaddann mann a̋ molldu, med þvilijkre tignar | qvediu. | Fyrerbiődande henne ad hrædast, hófud | Eingillenn talade leingra, Gud Himnanna fram | mun fædast, fruenn skijnande af lijfe þij | nu.
705x - 8v/0-8v/0
Heyrdi og trudi enn undrast ordin | Jungfru kyrr þui at vissi hun fyrri | Alldri kvaddan mann a molldu | med þui likri tignar kvediu: | Fyrir biodandi henni at hrædast | hofudeingillinn taladi leingra | gud himnanna framm mun fædast | fruin skynandi af holldi þinu.
4892 - 29r/0-29r/0
Heirdi oc trude oc undrazt ordinn, jungfruinn ciǫr þvi visze hun firre, alldri quaddann mann aa molldo med þvi lycri tignar queþio Firerbiodande henni at hrǫdast, haufudeingellinn taladi lein[…]r gud himnanna fram mun fǫdazt fruinn scynande af lyfe þinno
30. Bb - 114rb/36-114va/4 (VEÞ)
Frettir nu med huerium hættí henní bærí til fo᷎gnud ⸌⸌ þenna borgar | mur sua ath brystí huergí bygd geymanndí || hrenleiks dygda eingill segir ath ei mun synnga | zt iungfru blid þa er sueín er smídadr hagligh | mynndan heilags anda ho᷎lld ok beín af likam | hreínum ჻ |
720a VIII - 2v/22-2v/25
Fretti nu med huerium hætti henne bar til fognud þennan boegar murr suo brysti hugi bygd geymanda hren[leiks] dygdar eingill seigir ei munni syngazt iungfru blid þo sueinin smidi hagleiks myndi hagleiks heilags anda holld ok bein af likama hrensum [hreinum?].
99a - 6v/15-7r/3 (VEÞ)
Friettir hun þa med hűerium hætte he | nni bære til fognűd þennann · borgar | műr sűo bryste hűorgi bygd geym | ande hreinleiks dygda : // Eingill seigir || at eigi mune syndgast jomfrű blijd þvi sűe | ininn smijdar · haglig myndinn heilags | Anda holld og bein af lijkama hreinum / |
622 - 28/15-28/19 (VEÞ)
Frettir nü med hueríum hætti : henne bæri til fognüd þenna | at brysti huergi , bygd geymandi hreínligs dygda · Eíng | ill talaʀ ad ei mune syndgazt , jungfru blíd þo sueínenn | smidi : haglig myndínn heilags anda : holld og beín | af líkama hreinum : |
713 - 8/21-8/24 (VEÞ)
Hvn frette þa med hverívm hætte . henne bæri til fo᷎gnud þennann . borgar mvr so ⸌⸌ // at bryste huergi . | bygd geymandí hreinleíks dygda . / eingell talar at eí mune syndgazt . | ungfru blíd þott sueínenn smide . haglíg myndenn heilags anda . ho | lld og bein af likama hreínum . // |
41 8°x - 114/12-114/18 (VEÞ)
Frietter hun ad med hvorium hætte, henne bære | til fógnud þennann, borgar mur so briste hvorge | bygd geimande hreinleiks digda. | Eingillenn seiger eige mun spillast, Jomf | ruenn blijd þő sveinenn smijde, hagleg mindgan | Heilags anda, med holld og bein af lijka | ma hreinum.
705x - 8v/0-9r/0
Friettir hun þa med hverium hætti | henni bæri til fagnad þenna | borgar mur svo brysti hvergi | bygd geymandi hreinleiks dygda: || Eingill seger at ei muni syndgast | Jungfru blyd þvi sveinin smydar | haglig myndinn heilagzanda | holld og bein af likama hreinum.
4892 - 29r/0-29v/0
Hun frietti þa med huouriom hǫtti, henne bǫrit faugnut þennann, borgar mur sva at bristi huerge, bigd geimande hreinleics digda eingill seig ero || at ey muni spillazt jungfru blyd þo sveininn smyde, hagleics mundinn heilags aunda, holldr oc bein af lycama hreinom
31. Bb - 114va/5-114va/9 (VEÞ)
Loptin o᷎ll af liosi fyllazt legir ꜳ grundu sto ⸌⸌ du ok unndrazt kuguth sialf af | nærrí nogu natturan ser eki mattí giptizt | o᷎ndín guddoms kraptí god ok huldizt maríu | blȯdí ; gladrar duelst j íungfru idrum eín persona | þrennrar greínar ჻ |
720a VIII - 2v/25-2v/28
Lopten all af liosi fyllazt leidir ok grundar stodu ok undrazt kuugut sialf af nærri nogu natturan ser ecki matti giftezt onden guddoms krafte godu huldezt mariu blodi gladrar duelzt I iunfru idrum ein persona aa þrennar greinar.
99a - 7r/4-7r/10 (VEÞ)
Loptinn oll af liosi fy̋llast legir og grund | þaű stodű og vndrast · kűgan sialf sűo næ | rri nogű náttűran sier ecki mátte // gipti | st ondinn Gűddoms krapti godű hűld | ist mariű blodi Gladrar dűelst j jom | frűr idrum ein personann þrennra gre | ina : //
622 - 28/20-28/23 (VEÞ)
Loptínn oll af líosí fyllazt , legir og grund þaü stodu [...] ⸌⸌ vndrazt , kügüd sía | alf enn næʀre no᷎gü natturann sier eckj mattj : Gíptízt | aundínn güddoms krapti , godu hulldízt maríu blodi : gla | dur duelzt j jungfruʀ jdrum : eín persona j þrenüm greínum |
713 - 8/25-8/27 (VEÞ)
Loptenn oll af líose fyllazt . legir og grund þau stodu og vndrazt . ku[…]ut ⸌⸌ sialf so nærre nogu . naturan sier | eckí matte . / gíptezt o᷎ndenn guddoms krapte . god og hvldíz mariv […]odi | gladrar duelzt  ívngfrur ídrum . eín personan þrenra greina . // |
41 8°x - 114/19-115/4 (VEÞ)
Loftenn óll af liőse fillast, leir og gru | nd þad stőd og undrast, kugud sia̋lf so nærre || Nőgu, natturann sier eckj ma̋tte. | Giptest óndenn Guddoms krafte, gődrar | hulldest Marju blőde, gladrar dvelst J jon | frur ydrum, ein Persona þrennra greina. |
705x - 9r/0-9r/0
Loptinn oll af liosi fyllast | leger og grund þau stodu og undrast | kugud sialf enn nærri nogu | natturan sier ecki matti: | Giptist ondinn guddomjs krapti | godu huldist Mariu blodi | gladrar dvelsti jungfru idrum | ein persona þrennra greina.
4892 - 29v/0-29v/0
Loftinn aull af liose fillazt leyr oc grund þa stod oc undrazt cugud siaulf sva nǫrri nogu, natturann sier ecce maaltte Giptest aundinn guddoms crapti, god oc hulld est mario blodi gladrar duelst i jungfrur idrum ein persona þrennrar greina
32. Bb - 114va/10-114va/12 (VEÞ)
Híortun iati falli ok fliotí fagnadadar laug ⸌⸌ af huers mannz augum | æ misku ⸌þackandi⸍ mískunn miuka mínn drottínn fyrer | ho᷎llgan þínní ; Se þer dyrd ; |
720a VIII - 2v/28-2v/29
Hiortun iate falle ok flioti fagnadar laug af huers manz augum æ þackandi mycla miskunn minn
99a - 7r/10-7r/14 (VEÞ)
Hiortun iáti falli og flioti | fagnadar laűg af hűers manns aűg | űm æ þackandi my̋skunn mickla minn dr | ottinn j holldgan þinne : // | Sie þier dy̋rd med sannri : |
622 - 28/24-29/2 (VEÞ)
Híortun jati falli og flíoti fagnadar laüg af huers || mannz aügum · æ þackandi myskun míucka , mínn drottenn | j holgann þínne : Síe þier dyrd med sannre prydi : |
713 - 8/28-8/29 (VEÞ)
Híortvn jate falle og flíote . fagnadar laug af huers mannz augvm . æ ⸌⸌ þack[…]di | myskunn mikla . mínn drottenn j hier uist þinne . // Sie þier dyrd […]ía s. p. s. h. |
41 8°x - 115/6-115/13 (VEÞ)
Hiórtun ja̋te falle og fliőte, fagnadar lꜹg | af hvórs mans ꜹgum, og þackande misk | un mikla, minn Drottenn J holldgan þinne. | p. 115, l. 10 – p. 115, l. 13 Sie þier Dijrd med sannre prijde, | sungenn heidur af ollum tungum, eilijflega med sig | re og sælu, sæmd og valld þitt mijnkest all | drei.
705x - 9r/0-9r/0
Hiortun iati falli og flioti | fagnadar laug af hvers mans augum | gudi þackandi myskunn myckla | minn drottinn i holldgan þinni: | Sie þier dyrd med sannri prydi
4892 - 29v/0-29v/0
Hiarttun jate fagni oc flioti fagnadar laug af hvers mans augom, ǫ þakkandi miscun micla min drottinn i hiervist þinne Sie þar dyrd med sannri pryde sunginn heidr af aullom sǫla, ilyflega med sigrr ok sǫlu, sǫmk oc valld þitt mincist alldrei
33. Bb - 114va/13-114va/17 (VEÞ)
Fím manudum fiorum sidarr fædizt sueín af meyiu ⸌⸌ hreínn skygnazt | sem þar glerít j gegnum geislín brarr fyrir augum | uo᷎rum gloar þar sol af glerínu heilu gledílígt | iodít skínn af modur at ínzsigli ho᷎lldnu hennar | hreín ferdugaztra meydoms greína ჻ |
99a - 7r/15-7v/3 (VEÞ)
Fimm manűdum og fiorum sijdar fæddist | súeirn af mey̋ű hreirne skygnast | sem þá glerid j giegnum geislinn briar | fyrir augum vorum // ef gloar þar sol at gle || rinű heilű glediligt jod þad skein | af modur at jnncigli holldnű henn | ar hreinferdűgra mey̋doms greina / |
622 - 29/3-29/7 (VEÞ)
Fjm manudum og fíorum sídar : fæddízt sueínn af meyíu | hreínne , skygnazt sem þat glerit j gegnum geisli b[...]zt fyrir | augum vorum : Gloaʀ þar sol ꜳ̋ glerínü hreínu : gledligazt | jod eʀ skeín af modur : ad jnsíglí holldnü hennaʀ : hreín | ferdüg j meydoms greínum : |
713 - 8/30-8/33 (VEÞ)
Fimm manudum og fi⸌or/vm sidar . fæddízt sueinn af meyiv hreinne […]azt sem | þaer glerít j gegnum . geísle brꜳ̋r fyrir avgum vorvm . / gloar þar sol[…]inu | heilu . gledilígt jod er skín af modur . at jnnsiglle holld […] hreín | ferdugra meydoms greína . // |
41 8°x - 115/14-115/21 (VEÞ)
Fimm Manudum og fiőrum sijdan, fæddest | sveirn af Meju hreirnre, skignast sem þa̋ | glered J gegnum, geislenn bra̋r fyrer ꜹgum kla̋rum. | Gloar sem sol ad glerenu heilu, gl | edelegt Jőd er skein af mődur, ad Jnsigle | holld mun hennar, hreinferdugust meydoms | greina.
705x - 9v/0-9v/0
Fimm manudum og fiorum sydar | fæddist sveinn af meyu hreinne | skygnast sem þa er glerid i giegnum | geislin brar fyrir augum vórum: | Ef gloar þar sol at glerinu heilu | glediligt jod svo skein af modur | at innsigli holldnu hennar | hreinferdugustu meydomz greina.
4892 - 30r/0-30r/0
Fim manudum oc fiorom sydann, fǫddezt sveinn af meyo hreinnri, scignazt sem þa glerit gegnom, geislinn brar fyrir augum vorum Glor þar sol aa glerino heilo gledilegt jod er sceyn af modr, ad insigli holld mun hennar hreinferdugra meydoms greina
34. Bb - 114va/18-114va/22 (VEÞ)
Eingínn heyrdúzt eíngí urdu iofn tidíndín fyrr | bædí senn þvi mær ok modir mann ok gud baud truan | ath sanna loptín sungu komnum kongi kunnigt lo᷎f | þar er hirdir runnu hímna dyrdín hneigd ꜳ | iordu her samteíngduzt menn ok eínglar ჻ |
99a - 7v/4-7v/10 (VEÞ)
Einginn hey̋rde og einginn vrdű iofn | tijdindinn fyr nie sijdar · bædi senn at | mey̋ og modir mann og Gűd baúd trű | ann at sanna : // Loptinn sűngű kom | num kongi kűnnigt lof þar hirdar rűnno | himna dy̋rd er hneigd at iordű hier | samteingdűst menn og einglaʀ : // |
622 - 29/8-29/11 (VEÞ)
Eíngínn heyrdi og eíngínn vrdü , jofnn tídíndínn fyʀr níe ⸌⸌ sídaʀ : bædi j senn vaʀ | mæʀ og modir , mann og güd baüd trünad sannann : Loptínn | sungü komnum kongi , kunnigt lof þar eʀ hírdar ʀünnü : him | na dyrd er hneígd ꜳ̋ jordü , hier samteingíazt menn og Einglaʀ |
713 - 8/34-9/1 (VEÞ)
Eínge heyrdi og einge urdu . jo᷎fnn tídinde fyr ne sidar . b[…] ⸌⸌ mær og modir mann […] gud bau[…] | sanna . lo[…] sungu […] kongi . k[…] þar er […] h[…] || dyrd er hneigd ꜳ jordu . hier samteingduzt menn og einglar . // |
41 8°x - 116/1-116/3 (VEÞ)
Eingenn heirde og eingenn urdu jófn tijd | indenn firr og sijdar, ad bæde senn var mey og mő | dur, og mann og Gud baud truann sanna. |
41 8°x - 116/9-116/11 (VEÞ)
Loftenn sungu komnum konge, kunnugt | lof þar hirdar unnu, Himna dijrd var henigd | ad jordu, hier samteingdust menn og einglar. |
705x - 9v/0-9v/0
Einginn heyrdi og einginn urdu | Jofn tydindin fyr ne sydar | bædi senn at mey og moder | mann og gud baud truann at sana: | Loptinn sungu kumnum kongi | kunnig lof þar er hirdar runnu | himnadyrd er hneigd at Jordu | hier samteingdust menn og einglar.
4892 - 30r/0-30r/0
Einginn heyrdi og einginn urdo jaufn tydindinn fir ne sydar, bǫde senn, þvi at mǫr oc modr, mann oc gud baud truna at sanna Loptinn sungo comnom qungi, cunnugt lof þar hirdar unno himna dyrd er hneigd aa jaurdo hier samteingdozt menn oc einglar
35. Bb - 114va/23-114va/27 (VEÞ)
Þo uar ei sua rik ath reifa rikuzt modir ætti | goda þui ua kongrínn ho᷎rdu heyuí huldr at hann | mættí firrazt kulda um snídníngar iesu prydí | attí dagr er fædíng uo᷎ttar æsíszt blod ꜳ | likam líosann lagazt mínilig tar af kinnum |
99a - 7v/11-7v/17 (VEÞ)
Þo var eigi sűo rijk at reifa rijkűst | moderinn ætti goda . þui var kongűrinn | hordű hey̋e hűldur hann mætti firr | ast kűlda : // vmm snijdingar iesus pry̋ | di atte dagűr fra fæding vottar | æsist blod vm lijkama liosann · lagast | minnelig táʀ a kinnűmm : // |
622 - 29/12-29/15 (VEÞ)
Þa var ei svo ʀík ad ʀeífum , ʀíoduzt modir þo ætti godan | þvi var kongürínn hordü heye , hüldur ad hann mætti fírrazt | külldann : Um snídinngaʀ jesu prydi , atti dagur ad fæding | vottar , geysízt blod vm likama líosann : lagazt mínnelig ⸝⸝ täʀ af kínnum |
713 - 9/2-9/4 (VEÞ)
Þo [...] ei so rik at reifum . rikuzt modir at atte godar . þvi var kongurenn hordu ⸌⸌ heye . huldur | at hann mætte firrazt kulda . / um snidningar jesus prydi . atta dag at fæd | ing vottar . æsízt blod um likam líosan . lagazt ynnelíg tar af kinnum . // // |
41 8°x - 116/5-116/7 (VEÞ)
Þo var ei so rijk ad reifa, ræsers mőderenn | ætte gőda, þvi vard Kongurenn annad hórdu he | ie, hulldur ad mætte hann fordast kullda. |
41 8°x - 116/13-116/15 (VEÞ)
Vmsnijdijng a̋ JESV prijde, atte dagur | fra fædijng vottar, æsest blőd um lijkama | liősann, laga mineleg ta̋r a̋ kinnum. |
705x - 9v/0-10r/0
Þo var eigi svo ryk at reifa || rykust moderinn ætti goda | þvi var kgurinn hórdu heyi | huldur at mætti firrazt kulda: | Umsnydingar Jesus prydi | hinn atti dagur fra fæding vóttar | æsizt blod um likama liosann | lagast minnilig tar a kinnum.
4892 - 30r/0-30v/0
Þo var ei sva ryc at reifom riett lat modir, er atti godann, þvi var qungr haurdo heye, huldr at mǫtti hann fordazt cullda || Um snydingaa jesu pryde atta dag at foding vottar, ǫsizt blod vm lycamann liosan, lagazt innileg taar aa cinnum
36. Bb - 114va/28-114va/33 (VEÞ)
A þrettannda dag til drottíns dyrdar men er | rikium styrdu austr heim med offrí komu ungan | mann ath prisa ꜳ þann ueg um rennandí sex | ath sínum sex daga greín ok þar til eínum of | frazt kaus fyrir oss ath uisu iesus sialfr j | musteris hualfuí ჻ |
99a - 7v/18-8r/6 (VEÞ)
[A] þrettanda dag til drottins dy̋rdar menn || er rijkium sty̋rdű Aűstur j heim med off | rid komű vngan mann at heidra þa | nnűeg // wm rennande sex at sinnűm | sex daga grein og þar til einum offr | ast kaűs fyrir oss at vijsű iesus sialfur | j műsteris hűolfe : //
622 - 29/16-29/20 (VEÞ)
A þrettanda deigi drottins : dyrdar menn | ad ʀickíum styrdü , aüstur j heím med offrj komü vngann | mann ad heídra þannueg : Umm ʀennandi sex ad sínnum , sí | aü daga greín og þar til eínum : offríd kaus fyrir oss ad visü | jesus síalfur j musteris huolfi : |
713 - 9/5-9/7 (VEÞ)
A þrettanda dag til drottens . dyrdar menn er rikium styrdu . austur  heím med offre kuo | mu . ungan mann at heidra þannenn . / vm renandi sex at sínnum . síau daga greín og | þar til eínum . ofret kaus fyrir oss at vísv . jesus sialfur j mvsteris huolfe . // // |
41 8°x - 116/17-117/4 (VEÞ)
A þrettanda dag til Drottins, dijrdar | menn er Rijkium stijrdu, austann um he | im med offrenn komu, ungann mann ad | heidra þann veg. | Vmm rennande sex ad sinnum, sió daga | grein og þar til einum, offrast kaus fyrer oss | ad vijsu, JESVS sia̋lfur J musteris hvol | fe.
705x - 10r/0-10r/0
A þrettanda dag til drottinz | dyrdarmenn er rykium styrdu | austur i heim med offrid kumu | vngan mann at heidra þann veg: | Vmmrennandi sex at sinnum | sex dagagrein og fiorum einum | offrast kaus fyrir oss at vysu | Jesus sialfur i musteris huolfi.
4892 - 30v/0-30v/0
A þrettanda dag til drottinz dyrdar menn er ryciom styrdo aastann vm heim med offrinn qvomo, vngann mann þeir heidra þannin Um rennande sex at sinnom siau daga grein oc þar at einom offrit caus fyrir oz at vyso, jesuz sialfr i musteris huolfi
37. Bb - 114va/34-114vb/1 (VEÞ)
Vig⸌d⸍izt oss þa er uatní do᷎gdízt valldr him ⸌⸌ nanna ꜳ þritugs | alldrí j íordan med ædar hreínar ion baptista | drottní þíonar þesse ast uínurínn iesu cristi | er nu uo᷎ttr er þann dag mattí sia skínann ⸝⸝ dí || ꜳ grænní grunndu guds þreníng med lydum kennazt |
99a - 8r/6-8r/14 (VEÞ)
w̋igdi | hann oss þa er vatne doggdist valldur | himnanna A þritűgs alldri jord | ánar vid ædar hreinar jon baptista | drottni þionar // Þessi Astűinur iesu kristi | er nű vottűr at þann dag mátte | samskijnandi A Grænri grűndű | gűds þrenning med ly̋dum kienna | st : //
622 - 29/21-29/24 (VEÞ)
Uigdi hann oss þa eʀ vatnit doggdir , valld hímnanna ꜳ̋ þritügs alldri , vid | jordanar ædar , hreínaʀ jon baptista drottnj þíonar : Þessí | astuínurenn jesu kristi : eʀ nü vottur ad þann dag mattj : sam | skínandi ꜳ̋ grænne grundü , güdz þrenníng med lydum kennazt ||
713 - 9/8-9/10 (VEÞ)
Vigdizt oss þa er uatni do᷎gdízt . valld hímnana ꜳ̋ þrito᷎gs alldri .  ordan | vid ædar hreinar . jon baptista drottne þíonar . / þesse astuínurenn jesu kristi . er nu vot | tvr at þann dag matte . sem skinandi ꜳ grænne grundu . gvds þrenníng ⸝⸝ med lydum kennazt . // |
41 8°x - 117/5-117/12 (VEÞ)
Vijgde hann oss þa̋ vatn, enn dógdest, valldur | Himnanna a̋ þritugs alldre, J Jordan | med æded hreina, Jon Baptista Drott | ne þiőnar. | þesse a̋stvinur JESV CHRJsti, er | nu vottur ad þann dag ma̋tte, samskijnan | de a̋ grærnre grundu, Guds þrennijng med | lijdum kienna:
705x - 10r/0-10v/0
Vigdist oss þa er vatni dogdist | valldur himnanna a þritugs alldri || Iordanar vid ædar hreinar | Jon Baptista drottni þionar: | þessi astvinurinn Jesu Kristi | er nu vóttar at þann dag matti | samskynandi a grærnri grundu | gudz þrenning med lydum kennast.
4892 - 30v/0-30v/0
Vygdezt oz þa vatni daugdezt valldr himnanna aa þrytugs alldri vit jordanar ǫdar hreinar, Jon, baptizta drottin þionar Þesze astvinr Jesu kristi, er nu vottr at þann dag matti, samscynande aa grǫnnri grundo guds þrenning med lyþom cennast
38. Bb - 114vb/2-114vb/4 (VEÞ)
Fínn ek allt ath manuít manna mædizt þegar er um | skal ræda mattrínn þínn en myklí drottínn meirí er hann | gio᷎r uallt annat ; Se þer dyrd med sannrí prydi ; |
99a - 8r/14-8r/18 (VEÞ)
Finn eg allt at mannűit | manna mædist þegar at vm skal | ræda máttinn þinn en millde drottinn | þvi meiri er hann en giorűallt annat / | : Sie þier dýrd med : ||
622 - 30/1-30/3 (VEÞ)
Fínn eg allt ad mannuít manna mædízt þegar ed vm skal ʀæda , ma | tturenn þínn enn milldi drottínn meire eʀ hann enn giorúallt annad | Síe þier dyrd med sannrj prydi : |
713 - 9/11-9/12 (VEÞ)
Fínn eg allt at mannvít manna mædiz þegar at vm skal ræda . // | matturenn þínn enn mildi drottenn me⸌i⸍re er hann enn gioriuallt annat . // Se þier |
41 8°x - 117/13-118/1 (VEÞ)
Finn eg ad allt mannvit manna, mædest | þegar ad um skal ræda, ma̋tturenn þinn enn | millde Drottens, þvi meire er hann enn gior | vallt annad. | Sie þier Dijrd med sanre prij | de, sungenn heidur af ollum Tungum, æfenlega | med sigur og sælu, sæmd og valld þitt || mijnkest alldrei.
705x - 10v/0-10v/0
Finn eg allt at mannvit manna | mædist þegar at um skal ræda | mattinn þinn hinn milldi drottinn | meiri er hann en giórvallt annad: | sie þier dyrd med sannri prydi.
4892 - 30v/0-31r/0
Finn ec allt ut mannvit manno mǫdist þegar vm scal rǫda, matt || inn þinn enn myllde drottinn, meir er gann [sic] enn aaurvallt annat Sie þier dyrd med sannri pryde sunnginn heidr af aullom tungum Ælyflega med sigri oc sǫlo, sǫmd oc valld þitt mincist alldri
39. Bb - 114vb/5-114vb/9 (VEÞ)
Vnndrazt tok hínn forní fianndí fæddann mann er | skilia uar bannath ok þuí likt sem anndín segdí ordín | slik af tungu fordum þikkí mer sem nyuíng nockur na | lgizt heím eda ættir beíma eítt huat klokt mun | drottínn dicta duldr em ek þui at fer af huldu ჻ |
99a - 8v/1-8v/7 (VEÞ)
Wndrast tok hinn forni fiande · fæ | ddan mann er skilia var bannat · og er | þvi likt sem Andinn segdi ordinn slijk | af tungű fordum : // Þiki mier sem ny̋ | ung nockűr nálgist heim og ættir be | ima · eitthűad klokt mun drottinn | dikta duldur em eg þad fer at hűldű : // |
622 - 30/4-30/8 (VEÞ)
Uɴdrazt tock hínn forne fíandi , fæddann mann enn slikt | var bannad : og þuilikt sem andínn segdi , ordínn slik af | tungu fo᷎rdum , þicki mier sem nyíung nockur , nalgízt heím | vm ættir beíma , eítthüad klokt mun drottínn dikta , dü | lldur eʀ eg þess þat fer af hülldü : |
713 - 9/13-9/16 (VEÞ)
Vndraz tok en f⸌or⸍ne fiande fæddan mann er skilít vid bannat . og þvi likt sem | andenn segdí . ordenn slik af tvngv fordum / þike mier sem nyung nocur . | nalgíz heím eda ætter beíma . eítt huad klokt mun drottenn dicta . | duldur er eg þess þat fer af huldu . // |
41 8°x - 118/2-118/7 (VEÞ)
Vndrast tok hinn forne Fiande, fæddan | mann enn skilia var bannad, ugde nu sem andenn seg | de ordenn slijk af Tungu fordum. | þijke mier sem nijung nockur, na̋lgest heim og | ætter beima, eitt hvad klőkt mun Drottenn dikta, | dulldur er eg þess þad fer ad hulldu.
705x - 10v/0-11r/0
Vndrast tok hinn forni fiandi | fæddan mann enn skilia var bannat | og er þvi likt sem andinn segdi | ordin slik af tungu fordum: | þiki mier sem nyung nockur | nalgist heim og ættir beima | eitthvad klokt mun drottin dickta || duldur em eg þat fer at huldu.
4892 - 31r/0-31r/0
Undazt tok hinn forni fiande fǫddann mann er scilit var bannat, oc þuilycazt sem audinn segde, ordinn slyc af tungo fordom Þiccer mier sem nyung noccr, naalgizt heim oc ǫttar beima, eitthvert cloct mun drottinn dicta duldr er ec þess ferr at hulldo
40. Bb - 114vb/10-114vb/13 (VEÞ)
Jesum tigna eíngla raser upp ok nidr af hímní þridia | stiornu lios ok færdar fornir fridar samband ꜳ hueríu | landí slik afla mer sottar auka so᷎nn stor merkín ueitt af | hia monnum kuidi ek ath hans remmíng rada ridi mer ath ⸝⸝ badum sidum ; |
99a - 8v/8-8v/14 (VEÞ)
Jesűm tigna eingla rásir vppi og | nidri j heime þridia stiornű lios | og færdar fornir og fridar samband a | hűeriű lande // slijk afla mier | sottar Aűka sonn stormerkinn ve | itt hia monnum kűijdi eg hans remming | ráda ríjdi mier at bádum sijdűm // |
622 - 30/9-30/12 (VEÞ)
Jesum tígna eíngla ʀꜳ̋seʀ , vppí og nídrj af heime þ[...] ⸌⸌ stiornü líos o[...] | frídar fornir , frídar samband ꜳ̋ hueríu landi : Slíkt af | laʀ mier sottar auka , sonn stormerkínn veítt hía monnum : kuíd eg | víd ad hans ʀemmíng ʀꜳ̋da , ʀidi mier ad badum síd[…] |
713 - 9/17-9/19 (VEÞ)
Jesum tigna eingla rasir . uppí og nídre ꜳ̋ himne þridía . stíornnv líos og ⸌⸌ færdar f⸌or⸍nir . fridar samband ꜳ̋ huer | iv landi / slikt afl mier sottar auka . saunn stormerkí ueít hía | monnum kvíde eg at hans reming radi . og ridi mier at badum sidum . // |
41 8°x - 118/8-118/13 (VEÞ)
JESVM tigna eingla ra̋ser. upp og nidur J | heime þridia, stiórnuliős og færdar forner, fridar | samband a̋ hvoriu lande. | Slijk afla mier sottar auka, sónn stőrmerkenn vei | tt hia̋ monnum, qvijde eg hans remming ra̋da, rijde mier | ad badum sijdum.
705x - 11r/0-11r/0
Jesum tigna eingla rasir | uppi og nidri i heimi þridia | stiornulios og færdar fornir | og fridarsamband a hveriu landi: | Slik afla mier sottar auka | sonn stormerki veitt hia mónnum | kvydi eg at hans remming rada | rydi mier at badum sydum.
4892 - 31r/0-31r/0
Jesus tigna einglaraaser, upp oc nidri i heime þridia stiaurno lios oc fǫrdar fornir, fridar samband a hverio lande Slyc afla mier sottar auca, saunn stormercinn veit hia maunom, cuyde ec vit hans reming rada, ride mier at baadom sydom
41. Bb - 114vb/14-114vb/18 (VEÞ)
Fodur ætt hans true ek fꜳ munu | hitta finnzt modirníth her med þiodum þo er atferdín iesus | burdar unndarlíg sua at skil ek þat uarla ekkí er mer ꜳ | þessum þockí þannín ferr þat íunga manní alldri uar sa fyrr ꜳ | folldu fæddr madr er ek næsta hræddumzt |
99a - 8v/15-9r/4 (VEÞ)
Fodűr ætt hans trű eg faer muno | hitta finst moderni hier med þio | dum · þűi er atferdinn jesűs bűrdar | vndarlig sűo skil eg þad varla // || Ecki er mier a þessum þocki þann | veg feʀ þeim vnga manne · alldri var | sa fy̋rri A folldű fæddur madur eg næ | sta hræddumst : //
622 - 30/13-30/17 (VEÞ)
Fodur ætt hans trueg fꜳir münü hítta , enn fínzt mo | dernit hier med þiodum : þo er atferdínn jesu burdar , vndarlig | svo skil eg þat varla : Ecki er mier ꜳ̋ þessum þocki , þann | üeg fer þeim vnga manni , alldri var sa fyʀr ꜳ̋ folldü fæ | dduʀ madur eg næsta hræddumzt : |
713 - 9/20-9/22 (VEÞ)
Faudur ætt hans tru eg fair menn hítta . fínnz modernet hier med þíodum . þo er atferd ⸌⸌ enn | jesus burdar . vndarlig so skil eg þat uarla / eckí er mier ꜳ̋ þessum þockí . þann ueg | fer þeim unga manne . alldri var sa fyr ꜳ̋ folldu . fæddur madur eg næsta hræddumzt . // // |
41 8°x - 118/14-118/19 (VEÞ)
Fódur ætt hans true eg fa̋er hitta, finst moder | ned hier med þiődum, þvi er adferded JESVS | burdar, undarlegt so skil eg þad valla. | Ecke er mier a̋ þessum þocke, þann veg fyrer þeim | unga manne, alldrei var sa firr a̋ folldu, fæddur | madur eg næsta hræddunst.
705x - 11r/0-11r/0
Fódurætt hans trui eg fair muno hitta | finst modernid hier med þiodum | þvi er atferdin Jesus burdar | undarlig svo at skil eg þat varla: | Ecki er mier a þessum þocki | þann veg fer þeim unga manni | alldri var sa fyrri a folldu | fæddur madur eg næsta hræddumst.
4892 - 31r/0-31v/0
Fauþr ǫtt hans tru ec fauer || hitta finst modernit hier med þiodom þo er atferdinn Jesu burdar vndarleg so scil ec þat valla. Ekke er mier aa þessom þokke, þann veg fer þeim unga manni, alldri var sa fir aa folldo fǫddr madr ec nǫsta hrǫddunst
42. Bb - 114vb/19-114vb/23 (VEÞ)
Þystir hann ok er fo᷎lr af fo᷎stum firrizt hlatr enn kann at gr ⸌⸌ ata | mædizt hann ok er modur sínnar míolku fæddr enn reifum | klæddizt fínn ek þo ath j sliku sannar sialf natturan | mandom uo᷎ttar fyser mik þuí fram ath æsa flein | odygdar honum ath meíní ; |
99a - 9r/4-9r/11 (VEÞ)
Þy̋stur er hann | og folűr af fostum firrist hlátűr | en kann at gráta mædist hann og er | modűr sinnar miolkű fæddur enn | reifum klæddist : // finn eg þo at j | slijkű sannar sialf nattűrann ma | ndom vottar fy̋sir mig þűi framm at | æsa flein ody̋gdar honum at meine // |
622 - 30/18-30/22 (VEÞ)
Þyrstur eʀ hann og foluʀ af fostü , fyrrízt hlatur , enn kann ⸌⸌ ad grata | mædízt hann og er modur sínnaʀ miolkü fæddur og ʀeif | um klæddur : Fínn eg þo ad j slíkü sannaʀ , síalf na[...] | ann manndom vottar , fyseʀ mig þui fram ad æsa , fleín o | dygdar honum at meine : |
713 - 9/23-9/26 (VEÞ)
Þystur er hann fo᷎lur af fostv . fírrízt hlatur . en kann at grata . mædízt hann | og er modur sinnar . miolk upp fæddur en reifum klæddízt / fínn eg þo at | […]likv sannazt . síalf natturan manndom uottar . fysir mik þvi fram at æsa . flein | o[…]gdar honum at meíne . // |
41 8°x - 118/20-119/5 (VEÞ)
Þistur er hann og fólur af fóstu, firrest hla̋tur || enn kann ad gra̋ta, mæddest hann og a̋ modur sinnar | miőlku fæddur enn Reifum klæddur. | Finn eg þő J slijku ad sanna. sia̋lf Natturann | manndom vottar, fijser mig þvi fram ad æsa, fl | ein ődigdar honum ad meine.
705x - 11v/0-11v/0
Þystur er hann og folur af fostum | firrist hlatur enn kann at grata | mædist hann og er modur sinnar | miolku fæddur en reifum klæddist: | Finn eg þo i sliku sannar | sialf natturan manndom vóttar [váttar] | fysir mig þvi framm at æsa | flein odygdar honum at meini.
4892 - 31v/0-31v/0
Þistr ec hann oc faulr af fausto firist hlatr er cann at grata,mǫdezt hann oc amodr sinnar miolc upp fǫdd[…] enn reifom clǫddr. Finn ec þo i slico at sannazt, sialf natturann manndom vottar, fyser mic þvi fram at ǫsa, fleinn odigdar hamon [sic] at meine.
43. Bb - 114vb/24-114vb/28 (VEÞ)
Mier uirdizt hann myklu ædrí mætur gerdí ef hann adam ⸌⸌ sætí adr ek sueik þau | euann bædi æru snaud j pisl ⸌myrkr⸍ ok dauda satt er ath | fæstir si⸌e⸍a uid prettum sua mun en um iesum þenna þuí | treystumzt ek framt ath freista fordum fordum hefir ek | slæguitr uordít ჻ |
99a - 9r/12-9r/18 (VEÞ)
Mieʀ virdist sem my̋cklű hærra hia | mætum Gűde hann Adám sæte ádur en | eg sűeik þaű Eűo bædi ærűsna | űd j mýrkur og daűda // satt er at | fæstir sia vid prettum sűo mun enn vm | ihesum þenna · þvi trey̋sti eg mier framt | at freista fordum hefi eg slægűitur ⸝ordit⸜ ||
622 - 30/23-31/2 (VEÞ)
Mier virdízt hann micklü hærre mætur güd enn Adam ⸌⸌ sæti : adur eg sueik | þaü Ewam bædi æru snaüd j myrkur og daüda : || Satt e[…] ad fæstir sía víd prettüm svo mün enn vm iesum | þenna : þvi treystumzt eg framtt ad freísta , fordum hefi eg ⸝⸝ slæüítuʀ [...]dít |
713 - 9/27-9/29 (VEÞ)
Mier […] þat miclu hærra . hía mætum gudi er adam sæte . adur eg sueík þau ⸌⸌ evam bædi . æru snaud j myrkur og dauda | […] fæzt er sía vid prettum . so mvn en um jesum þennan . þvi trevsti eg mier | f[…] freista . fordum hefí eg slæguítur ordit . // |
41 8°x - 119/6-119/11 (VEÞ)
Mier virdest hann miklu hærre, og mætare enn | Adam sæte, adur eg sveik þꜹ Evu bæde, ur | du snaud J Pijsl og dꜹda. | Satt er ad fæster sia̋ vid prettum, so mun enn | umm JESVM þennann, þvi treistunst eg framt ad | freista, fordum hef eg slægur ordid.
705x - 11v/0-11v/0
Mier virdist sem mycklu hæri | hia mætum gudi hann adam sæti | adur enn eg sveik þau Evo bædi | ærusnaud i myrkur og dauda: | Satt er at fæstir sia vid prettum | svo mun enn um Jesum þenna | þvi treysti eg mier framt at freista | fordum hef eg slægvitur ordid.
4892 - 31v/0-31v/0
Mier virdezt þat miclo hǫra, hia mǫtom gude enn a Adam Sæte, aadr enn sueic þau Evo bǫde, ǫra snaud i pysl oc dauda Satt er at fǫstir sia vit prettom sva mun enn vin Jesum þennann, þvi treisti ec mier framt at freista, fordom hefe ec slǫgr ordet
44. Bb - 114vb/28-114vb/30 (VEÞ)
Sonr maríu sonr hín dyrí | son mínniligr guds ok hennar kenndu mer ath fordazt | fianndann fiolkunnigann en þer ath unna ; Se þer dyrd ჻ |
99a - 9v/1-9v/4 (VEÞ)
Sonur mariű sonűr hinn dy̋ri sonur menn | eligur Gűds og hennar · kiendű mier at | fordast fiandan fiolkűnnigan en þier | at vnna : // Sie þier dy̋rd : |
622 - 31/3-31/5 (VEÞ)
Sonur maríu sonur enn godi , | sonur eíngetínn güdz og hennaʀ , kendu mier ad fordazt | fíandann fíolkunnígann enn þier ad vnna : Sie þier ⸝⸝ dyrd |
713 - 9/30-9/31 (VEÞ)
So[…] en dyre . sonur ynneligur guds og hennar . kenn þu mier at f⸌or⸍daz ⸌⸌ fiandan . fíolkun | […] at unna . // Se þier dyrd m. s. p. s. h. // |
41 8°x - 119/12-119/17 (VEÞ)
Sonur Marju sonurenn dijre, sonur mennilegur | Guds og hennar, kenn þu mier ad fordast fia | ndan, fiólkunnugan, enn þier ad unna. | Sie þier Dijrd med sannre Prijde, sung | enn heidur af ollum Tungum, eilijflega med sigur og | sælu, sæmd og valld þitt mijnkest alldrei. |
705x - 11v/0-12r/0
Sonur mariu Sonurinn dyri || son inniligur gudz og hennar | kendu mier at fordast fiandan | fiolkunnigann enn þier at unna: | sie þier dyrd med sannri prydi | og sunginn heidur.
4892 - 31v/0-32r/0
Sonnor Mario sonrinn dyre, son Melegr guds oc hennar, ciend þu mier at fordazt fiandann fiaulcunnugann enn þier at unna Sie þier dyrd med sannri pryde sunginn heidr af aullom tungum ilyfliga med sigri oc sǫlo, sǫmd oc valld þitt mincist alldrei
45. Bb - 114vb/31-114vb/36 (VEÞ)
Friett hefir ek ath freistar drottíns fostu mods ꜳ | ymsum lo᷎stum pukans slægd er huern mann hugdizt | hreckíum uo᷎n j synnd ath bleckia uela kríngs ꜳ | uofdum streíngíum ụundín opt enn sneruzt ꜳ loptí | skeytín o᷎ll hín flærdar fullu fiandans briost j ge | gnum stannda ჻ |
99a - 9v/5-9v/12 (VEÞ)
Friett hefi eg ad hann freistar drottins | fostű mods af y̋msum lostum pűk | ans slægd er huern mann hűgdist | hűeckium vanur j sy̋nd at bleckia / | w̋iela krings at vofdum streingium | vndin opt og snerűst j lopti skey̋ | tinn oll hins flærdar fűlla fiandans | briost j gegnum standa : // |
622 - 31/6-31/10 (VEÞ)
Fʀett hefi ek ad hann freístadi drottins : | fostü modur med ymsum lostum : pukans slægd er huernn mann hügdízt , hüeckíum vanur j synd ad bleckía : Vela krings af | vo dum streingium , vndínn vpp og snerízt ꜳ̋ lopti , skeytínn oll | híns flærdar fülla fíanda briost j gegnum standa : |
713 - 9/35-10/3 (VEÞ)
F[…] hítt a[…] f[…]ístar drottens . fostu mods […]su lo᷎stum . || pukinn slægur at huernn mann hugdi . huekíum uanʀ synd at bleckia / vela[…] | gs at uo᷎fdum . streíngíum uindi opt og snyríz ꜳ̋ loptí skeytenn oll ens | flærdar fulla fianda briost j gegnum standa . // |
41 8°x - 119/19-120/5 (VEÞ)
Friett hófum vier ad freistade Drottens, | fóstumőds med imsum lóstum, pukenn slægur er || hvorn mann hugde, hreckium vanur J sind ad blec | kia. | Viela krijngs ad vófdum streíngium, vundenn | opt þar snerust J lofte, skeitenn oll hins | flærdar fulla, og fiandans briőst J gegnum standa. |
705x - 12r/0-12r/0
Friett hefi eg hann freistadi drottins | fóstumods af ymsum lœstum | pukans slægd er hvern mann hugdi | hreckium vanur i synd at bleckia: | velakrings at vofdum streingium | vndin opt og snerust a lopti: | skeytin óll hins flærdur fulla | fiandans briost i gegnum standa.
4892 - 32r/0-32r/0
Friett hef ec at friestar drottins fausto medr oc imsom laustom, pvcinn slaegr at huern mann hugde, hvekkiom [sic] vanr i sind at blekkia Viela cryngs at vaufnom streingiom undost opt oc snerost aa lo[…]ti scietinn aull huis flǫrdar fulla, fiada brist i gegnom standa
46. Bb - 114vb/37-115ra/3 (VEÞ)
Þessu næst híns kæra kristí keníng tok um bygd ; ⸌⸌ at renna lif þionannda lærísueina || leitar fínnr ok þar med ueitir blinndum hriufum dumbum | daufum daudum kraumdum ærum laumdum augu græ | díng ord ath hlyda anndir heilsu uizkv ath stannda ; |
99a - 9v/13-10r/1 (VEÞ)
Þessű næst hins kiæra kristi kenni | ng tok vm by̋gd at renna lijf þion | andi lærisűeina leitar finnűr og þar | med veitir : // blindum hriufum dumbum | daűfum daűdum krombdum ærum lom | mdum aűgna græding ordi ad hl || ijda andar heilsű og visku at standa |
622 - 31/11-31/14 (VEÞ)
Þessu næst híns kiæra kristi , kenníng tok vm bygd ad ʀe | nna , lífs skinandi læresueínum , leítar fínnr og þar til veitir : | Blíndum hríufum dumbum daüfum , daudum kraumdüm , ærum | laumdum , aügna grædíng ord ad hlyda , andar heilsu vi ⸝⸝ skü ad standa |
713 - 9/32-9/34 (VEÞ)
Þ[…] st ens kæra kristi . kenníng tok um bygd at renna . lif þíonande ⸌⸌ læri sveína . leítar | […]ed veitir / blindum hriufum dumbum daufum . davdum kraumdum ærum | […]græding ord at hlyda . andar heilsu […] a[…] standa . // |
41 8°x - 120/7-120/12 (VEÞ)
Þessu næst ens kiæra christi kennijng tők umm | bigd ad renna, lijf þiőnande læresveinar, leitar | finur og þar med veiter. | Blindum hriufum dumbum daufum, dꜹdum | krómdum ærum lómdum, ꜹgna grædijng or | de ad hlijda, andar heilsu visku ad standa. |
705x - 12r/0-12v/0
Þessu næst hins kiæra kristí | kenning tok um bygd at renna | lyfþionandi lærisveina | leitar finnur og þar med veiter: || Blindum hriuvum dumbum daufum | daudum lombdum ærum kromdum | augnagræding ordi at hlyda | andarheilsu visku at standa.
4892 - 32r/0-32r/0
Þeszo nǫst ens ciǫra Kristi, cenning toc om bigd at renna, lyfdionan þe lǫresveina, leitar finnr oc þar med veitir, Blindom hrivfom dumbum daufom, daudom craumdom ǫrom laumdom, augna groding orde at hlyda, andar heilso visco at standa
47. Bb - 115ra/4-115ra/8 (VEÞ)
Þetta ser hann fiandí ath fættízt folkít hans ok lizt þat | uansí dæmín god ath uaxa uida uerrí bro᷎gd | enn lytín þuerra pukínn kualdr ok þeygi þoldí | þenna leik er hafdann kennír þuí flytanndí sínar | sueitir synnda bríot ath drepa sem skiotazt ჻ |
99a - 10r/2-10r/9 (VEÞ)
Þetta sier hann fiandi at fæckar frolk | id hans og lijst þad vansi enn dæminn | god þaű vaxa vijda verri brogd | og ly̋tinn þűerra : / pűkinn kűaldur og | þeýge þolde þennann leik er hafdi | kiendann · þűi fly̋tandi sijnum sűe | itum synda briot at drepa sem skiot | ast : //
622 - 31/15-31/19 (VEÞ)
Þetta sier hann fiandi ad fætkar | folkit hans og lízt þat vansí : dæmenn god ad vaxa vida , verri | brogd og lyti þuerra : Þyngízt kualldur og þeye þolldi | þenna leík eʀ hofdu slíkir : þvi flytandi sínum sueitum , synda | bríot ad drepa sem skíotazt : |
713 - 10/4-10/7 (VEÞ)
Þetta sier hann fiande at fædkar . folkít hans og lizt þat uanse . dæmen god ⸌⸌ þau uaxa uída | verre brogd og lyten þuerra / pukenn kualdur og þeyge þoldi . þena | leík at hafdi kendann . þuí flytiande sínar sueítir . synda bríot | at drepa sem skiotazt . // |
41 8°x - 120/14-120/19 (VEÞ)
Þetta sier hann fiande ad fæckar, folked | hans og lijst ad vanse, ad dæmenn gőd þꜹ vaxa | vijda, verre brógd og lijtinn þverra. | Pukenn slægur þeige þolde þennan leik er | tők ad kenna, þvi flitande sijnum sveitum sinda | briőt ad drepa sem fliőtast.
705x - 12v/0-12v/0
Þetta sier hann fiandi at fæckar | folkit hans og lyst þat vansi | enn dæmin god at vaxa vyda | verribrodg og lytin þverra: | Pukinn kvaldur og þeyi þoldi | þennan leik er hardann kenner | þvi flytandi sinum sveitum | syndabriot at drepa sem fliotast.
4892 - 32r/0-32v/0
Þetta sier hann fiande at fǫkkar, folcit hans oc lyst || þat vanse, dǫminn god þau vaxa vydo verri braugd oc lytin þuerra Pucinn qualidr þeige þollde, þennann leic er toc at cenna, þvi flytande synom sveitom, sinda briot at drepa sem sciotazt
48. Bb - 115ra/9-115ra/13 (VEÞ)
Leidann dreíng ath liotum radum lockar hann sua iesus | manna yfir mordíngínn ínnan hirdar íudas nefdr | er uuæntt stefndí milldann gud þvi ath silfri selldí | sueitum þeim er iudar heita fullum upp af grimdar | galli greníadí þiostr j þeira þiostr j þeira brio ⸝⸝ stum |
99a - 10r/9-10r/15 (VEÞ)
Leidann dreing at liotum | ʀádum lockar hann sa er iesus manna y̋fir | mordinginn jnnann hirdar jűdas nefn | dűr er oűænt stefnde : // milldan gűd | vid silfre sellde sűeitum þeim er jűdaʀ | heita fűllum vpp af grimdar galli | greniadi þiostűr j þeira brioste : // |
622 - 31/20-31/23 (VEÞ)
Leídann dreíng ad líotum ʀꜳ̋dum , lockar eínn af jesus manna : yfir ⸌⸌ mordíngenn jnnann | hírdar jüdas nefndr , eʀ ouæntt stefndi , Milldann güd vit | silfri selldi , sueítum þeim eʀ jüdar heíta , fullum vpp med | grimdaʀ galli : greniandi þíostur j þeiʀa bríosti . |
713 - 10/8-10/10 (VEÞ)
Leidan dreíng at líotum radum . lockar hann sa er jesus manna . yfir mordingenn ⸌⸌ ínnann hirdar udas nefndur er ouænt stefndí . / | milldan gud uid silfre selldi . sueitum þeim er judar heita . fuller upp af | grímdar gallí . greniandi þiostur j þeira bríostí . // |
41 8°x - 120/20-121/5 (VEÞ)
Leidann dreing ad liőtum ra̋dumm, lockar | hann sa er JESVS manna, yfermordijngenn innann || hirdar, Judas nefndur er ővænt stefnde. | Milldan Gud vid silfre sellde, sveitum þeim er | Judar heita, fuller upp af Grimdar galle, gren | iade þiőstur J þeirra briőste.
705x - 12v/0-13r/0
Leidan dreing at listum radum | lockar han sa er Jesus manna | yfirmordinginn innann hirdar | Judas nefndur er ovænt stefndi: | Milldan gud vid silfri selldi || Sveitum þeim er Judar heita | fullum upp af grimdar galli | greniadi þiostur i þeirra briosti.
4892 - 32v/0-32v/0
Leiddehann dreing at liotom raadom, lokkar hann þannin Jesu manninn yfir mordinginn innann hirdar, judas nefndr er ovǫnt stefnde Milldann gud vit silfri sellde sueitonn þeim er Judar heita, fullir vpp af grimdar galli, greniandi þiostr i þeira briosti
49. Bb - 115ra/14-115ra/19 (VEÞ)
Fusir hlupu ok fundu iesum fundín hro᷎ktu | laumdu ok bunndu bundínn leiddu hædnir hæd | du hæddann rægdann slogu klæddann fiandans | bornín þro᷎ngum þyrní þessir spenna um bledzath | ennít þessir negldu tríst ꜳ krossínn keyra iarn | sua ath sto᷎ck um dreyrínn ჻ |
99a - 10r/16-10v/4 (VEÞ)
Fűsir hlűpu og fundű Jesűm fűndinn | hrocktu lombdu og bundű · bundinn le | iddű en heidnir hæddű · hæddan ræ | gdann slogű afklæddann // || fiandans bornin þrongum þy̋rne þes | sum spenna vm blessat enne · þessir ne | gldu krist A krossinn og keyra járn | sűo stock vt drey̋ri : //
622 - 31/24-32/3 (VEÞ)
Fuseʀ hlaupa og fundu jesum , fundínn hro᷎cktü , lomdu || og bundü bundínn leíddü hædnir hæddü : hæddann rægdann slogü | og klæddü : Fíandans bornnínn þraungum þyrne , þesseʀ spenna | vm blezad enne , þesseʀ negla kríst ꜳ̋ krossínn : keyra jarnn ⸝⸝ svo stockur vt dreyre |
713 - 10/11-10/14 (VEÞ)
Fusir hlupu og fundu jesum . fundenn hraucktu lo᷎mdu og bundu . bund ⸌⸌ // enn leiddu heim | skir hæddu . hæddan slogu og af klæddu . / fiandans baurnnenn þraung | uan þyrnne . þessir spenna um blezat enne . þesser negla krist ꜳ krossenn . | keyra jarn so sto᷎ck um dreyrenn . // |
41 8°x - 121/6-121/12 (VEÞ)
Fuser hlupu og fundu JESVM, fundinn | hrócktu lómdu og bundu, bundenn leiddu | heidner hæddu, hæddan rægdu slou af klæddan. | Fiandabórn giora þróngvan þirne þessum spenna | blessad enne, þesser negla CHrist a̋ krossenn, og | keira jarn so stóck ut dreire.
705x - 13r/0-13r/0
Fusir hlupu og fundu Jesum | Fundinn hrocktu lombdu og bundu | bundinn leiddu heidnir hæddu | hæddan rægdan slogu afklæddan: | fiandanz bórnin þrongum þyrni | þessir spenna um blessat enni | þessir negla krist a krossinn | og keyra iarn svo at stock um dreyrinn.
4892 - 32v/0-32v/0
Fusir hlup[…] oc fundo Jesum, fundinn hrauctu laumdo oc bundo, bunndinn leiddo heimscir hǫddo, hǫddann slou oc af clǫddo Fiandans barn giaura þraungva þirne, þess spenna vm blezat enni, þesser negla cr[…] aa croszinn, ceyra Jarn sva stauk ut dreyrinn.
50. Bb - 115ra/20-115ra/22 (VEÞ)
Ættím uer ꜳ iesum drottínn ifunar laust med | fullu traustí ut af hiartans innztum rotum | allir senn med gratí ath kalla ჻ Se þer dyrd med ; |
99a - 10v/4-10v/8 (VEÞ)
ættum vier | a íesűm drottinn efűnarlaust med | fűllű traűsti vt af hiartans jnnst | um rotum allir j senn med gráti ad | kalla // Sie þier dy̋rd : |
622 - 32/4-32/6 (VEÞ)
Ættum vier ꜳ̋ jesum drottenn , | allir senn med grati ad kalla : vt af hiarttans inztum ʀotum | efünar laüst med füllü . trausti : Síe þier dyrd med sannrj prydi |
713 - 10/15-10/16 (VEÞ)
Ættum vær ꜳ̋ jesum drottenn . efunnar laust med fullu trausti . ut af hiar ⸌⸌ tans nzstum rotvm . allir senn med | grate at kalla . // Se þier dyrd med sannre p. s. h. a. o. t. e. m. s. og s. // |
41 8°x - 121/13-121/19 (VEÞ)
Ættum vier a̋ JESVM Drottenn, efunar | laust med fullu trauste, ut af hiartans in | stum rőtum, aller senn med gra̋te ad kalla. | Sie þier dijrd med sanre prijde, sunginn | heidur af óllum tungum, eilijflega med sigur | og sælu, sæmd og valld þitt mijnkest alldre. |
705x - 13r/0-13r/0
Ættum vær a Jesum drottinn | efunarlaust med fullu trausti | ut af hiartans innstum rotum | allir i senn med grati at kalla: | Sie þier dyrd med sannri prydi.
4892 - 33r/0-33r/0
Ættom vier aa Jesum drottinn. efanarlaust med fullo trausti, ut af hiartans instu rotum, allir senn med grati calla Sie þier dyrd med sannri pryde sungiinn heidr af aullom tung[…]m ilyfliga med sigri oc sǫlo, sǫmd oc valld þitt mincist alldri
51. Bb - 115ra/23-115ra/27 (VEÞ)
Yfir meistarín allra lista iesus godur er lifgar | þiodir ueittu mer ath stilla ok styra steflig ord | megi tungan efla ჻ | Æfínlega med lyptum lofum lof rædanndí ꜳ hne ⸌⸌ sín bædí skepnan o᷎ll | er skylld ath falla skaparí mínn fyrir asjo þi ⸝⸝ nn |
99a - 10v/9-10v/15 (VEÞ)
Yfir meistarinn allra lista iesűs godur | er lijfgar þiodir . Kiendű mier at st | illa og sty̋ra so stefnlig ord meigi | tungann efna // : æfinliga med | ly̋ptum lofum lofrædandi a knie sijn | bæde skepnan oll er sky̋lld at fa | lla skaparinn minn fyrir asián þinni : // |
622 - 32/7-32/11 (VEÞ)
Yfeʀ meístarenn allra lísta jesus godur | eʀ lífgar þíodir , veíttu mier ad stílla og styra , | suo stefnlig ord megi tungann efla : Æfennliga med | lycktum lofum , lof ʀædandi ꜳ̋ kne sín bædi , skepnann | oll eʀ skylldug ad falla skaparenn mínn fyrir asíon þínne |
713 - 10/17-10/20 (VEÞ)
Yfer meístarenn allra lísta . jesus godur er lífgar þiodir . kenn þu mier | at stilla og styra . so stefnnlíg ord megi tungan efla . // Æuennlíga med luktvm lofum . lof rædande ꜳ̋ kne sín bædi . ⸌⸌ skepnan | o᷎ll er skylld at falla . skapare mínn fyrir asíon þinne . // // |
41 8°x - 121/21-122/5 (VEÞ)
Yfermeistaren allra lista, JESvs gődur er, || lijfgar þiőder, kenn þu mier ad stilla og stijra, so | stefnleg ord meige tungan efla. | Æfenlega med liptum lőfum, lof ræd | ande a̋ knie sijn bæde, skepnan óll er skilld | ad falle, skapare minn fyrer asian þinne.
705x - 13r/0-13v/0
Yfirmeistarinn allra lista || Jesus godur er lifgar þioder | kenn þu mier at stilla og styra | svo stefnlig ord megi tungann efna: | Æfinliga med lyptum lofum | lofrædadandi a kne sin bædi | skepnann óll er skylld at falla | skapari minn fyrir asian þinni.
4892 - 33r/0-33r/0
Yfir meistarinn allra lista, Jesus godr er lyfgar þiodir, cenn þu mier at […]tilla oc styra, sva stenleg ord meigi […]ungann efna Æfinnliga med […]iptom löfum, lofrǫdande a cne […]yn bǫde sciepnann aull er scilldt at falli scapari minn firir asian þinni
52. Bb - 115ra/28-115ra/33 (VEÞ)
Er æ minnílig eptir dæmí yfir uallda ; | nnda hímíns ok landa hneigdí nu sínn hals ok | beygdí huerium þræl er lysti ath beria fa | taladr med litilætí lagraustadr med asion fa | grí sua biodanndi sarann dauda sína o᷎nd fyrir | naudsyn mína ; |
99a - 10v/16-11r/4 (VEÞ)
Erű minnelig eptirme yfir bioda | ndi eingla og þioda bey̋gdi hann sinn | háls og vægdi hűerium þræl sem lysti | ad beria // || fataladur med lijtilæti og lagraustadur | med asián fagra sűo biodandi j | sárann daűda sijna ond fyrir naűdsyn | mijna : //
622 - 32/12-32/16 (VEÞ)
Eʀü mínnelig eptirme yfir biodandi : | eingla og þíoda : hneígdi nü sínn hals og vægdi | hueríum þeim eʀ lysti ad bería : Fataladur med litilæti : | lagraüstadur med ꜳ̋síon fagra : svo bíodandi j sínum daüda | sína aund fyrir naudsyn mína : |
713 - 10/21-10/24 (VEÞ)
Eru mínnelíg eptirme . yfir bíodandi hímens og landa . hneígdí nv | sínn hals og vægdí . hverívm þræl er lyste at beria . / fataladur med | lítelæte . lagraustadur med asíon fagra . so biodandi j saran dauda . | sína aund fyrir naud syn mína . // |
41 8°x - 122/6-122/11 (VEÞ)
Eru minileg efterdæme ad yfer biődan | denn Eingla og þiőda, hneigde hann sinn ha̋ls og væ | gdi, hvorium þræl sem liste ad berja. | Fataladur med lijtelæte, la̋grꜹstadur med a̋ | sia̋n trausta, so biődande J sijnum dauda, sijna | Ønd fyrer naudsijn mijna.
705x - 13v/0-13v/0
Eru minnilig epterdæmi | yferbiodandi eingla og þioda | hneigdi nu sinn hals og vædgi | hveriium þræl sem lysti at beria: | Fataladur med litilæti | og lagraustadur med asian fagra | svo biodandi i saran dauda | sina ond fyrir naudsyn mina.
4892 - 33r/0-33r/0
Ero minnileg epiirdǫmi yfirbiodande himins oc landa, hneigde nu sinn hals oc vǫgdi, hveriom þrǫl er listi at beira Faataladr med lytelǫte lagraustadr med asian […]agra, svo biodande i saarom dada syna aund fyrir naudsin myna
53. Bb - 115ra/34-115rb/1 (VEÞ)
Hrækiandi míok hofudín skoku heidíngiar ⸌⸌ sem íudar leidir flester | aller flydu criste fylgdar menn vid stormínn | þenna mínnazt uerd ek ma ek ei annath modur | guds er j tarum flodí mættí uerda ath mínna || sotta minnazt uilldí hun eitt huert sínní ჻ |
99a - 11r/4-11r/10 (VEÞ)
Hrækiandi þeir hofű | dinn skokű heidingiar sem jűdar leidir | flestir allir fly̋du christi fy̋lgdar menn | vid storminn þenna // Minnast verdur | og ma eg eigi annat modir Gúdz j tarum | flodi mætti verda at minnar sottar | minnast villdi hun nockűrű sinne : // |
622 - 32/17-32/20 (VEÞ)
Hræckiandi þeiʀ hofudínn skockü , heídíngar sem jüdar leídir ⸌⸌ flestir allir fly | dü krístum fylgdar menn víd stormínn þenna : Mínnazt verdr | og ma eg ei annad , modir güdz j tarum flodi , mætti ver | da mínnaʀ sottar : mínnazt villdi eítt huertt sínne : |
713 - 10/25-10/28 (VEÞ)
Hrækiandí þa ho᷎fudenn skoku . heídingiar sem judar leídir . fles[…] ⸌⸌ aller flydu kristum fylgdar | menn uid stormenn þenna / mínnazt verd eg og ma ek eí annat . m[…] guds | j uatní flodi . mætte verda mínnar sottar . mínnazt vill […]itt ⸝⸝ […]nne // |
41 8°x - 122/12-122/17 (VEÞ)
Hrækiande þa̋ hófdudenn skőku heidijngiar | ner sem Judar beida, flester aller flijdu | christi | filgdarmenn vid stormenn þennan. | Minast verdur ma̋ eg ei annad, mődur Guds | J þessum őde, þad Heilagrar þvi fliőda frægust, f | ædde þann vor meinenn grædde.
705x - 13v/0-14r/0
Hrækiandi þeir hofudinn skoku | heidingiar sem judar leider | flestir allir flydu kristum || Fylgdarmenn vid stormin þenna: | Minnast verdur ma eg ei annad | modur guds er i tarum flodi | mætti verda minnar sottar | minnast villdi hun nockuru sinni
4892 - 33v/0-33v/0
Hrǫcjande þa haufudinn scoco heidingar sem Judar beida, flestir allir flydo Kristom filgdar menn vid storminn þennann Minnazt vird ec oc maa ei annat modir gudi i vatni flode, mǫtti virda minnz sotta, minnazt villdir eitthuort sinne
54. Bb - 115rb/2-115rb/6 (VEÞ)
Hofud drottníngín harmí þrungín hneigd ok | lut er skalf af sutum færdizt nærr þa er fell or | sarum fossum blodít nídr ꜳ krossínn þrutnar briost enn | hiartad hristizt holld er klo᷎kt enn anndínn snoktir | augun toku ath drukna driugum do᷎pr ok mod j ⸝⸝ tara flodí ; |
99a - 11r/11-11r/18 (VEÞ)
Hofűd drottninginn af harme þrungen | hneigd og lűt hun skalf af sűtum | og færdist nær þá fiell v̋r sárum | fossum blodit nidur vm krossenn / | þrűtnar briost en hiartat hristist | holld var klokt en ondinn snockti | aűgun tokű at drűckna driűgum | dopur og mod j tára flode : // ||
622 - 32/21-33/1 (VEÞ)
Hofud drottningín harme þrungenn , bíug og lvt hun skalf | af sütum : færdízt næʀ þa eʀ fiell af sꜳrum , fossum | blodit nidur vm krossínn : Þrutnaʀ briost enn hiarttad hrist | ízt , holldit klockt enn ondínn snokti : aügün tocku at || drück[...]iüg[…] , dopur og mo᷎d j tarum flodi : |
713 - 10/28-10/32 (VEÞ)
Haufud drottníngenn harme þrungen . hneígd og lwt // | er skalf af sutum . færdízt nær þaer fiell ur sarum […]lod | it nídur um krossenn . / þrutnar blod enn hiartat hixtir . ho[…] | kt enn aundenn sno᷎ckte . augun toku at druckna […]upur | og mod j tarum flodi . // |
41 8°x - 122/18-123/6 (VEÞ)
Hófuddrottnijngenn harme þrungenn, hneigd | og lut hun skalf af sutum, færdest nær þa̋ fell || ur sarum, fossum blodid nidur umm krossenn. | Þrutnar briost enn hiartad hertest, holldid | klókt enn óndenn snókte, augun tőku ad | druckna driugum, dópur og mőd J tara | flőde.
705x - 14r/0-14r/0
Hófud dottninginn harmi þrunginn | hneigd og lut hun skalf af sutum | og færdist nær þa er fiell ur sarum | fossum blodit nidur um krossin: | þrutnar briost en hiartad hristist | holld er klockten ondin snockti | augun toku at druckna driugum | dopur og mod i tara flodi
4892 - 33v/0-33v/0
Haufut drottninginn harmi þrhunginn hneigd oc lut er scalf af svtum fǫrdezt nǫr þvi fiell vr saarom fozom blodit nidr vm crozinn Þrutnar briost enn hiartat hristiz[…] holldit cloct enn aundinn snaucti, augunn toco at drucna driugom, daupr oc mod i tara flode
55. Bb - 115rb/7-115rb/12 (VEÞ)
Ro᷎dd eíngilsins kuen mann kuaddj | kuadda af eínglí drottínn gladdí gladdizt mær | þa er fodurínn fæddí fæddann sueínínn reifum klæ | ddí klæddann med ser laungum leiddí leiddr ꜳ krossín | fadmín breiddí breiddr ꜳ krossínn gumna græd | dí græddí hann oss enn helstrid mæddi ჻ |
99a - 11v/1-11v/8 (VEÞ)
Rodd eingilsins kűennmann kűaddi · kű | adda af Eingli drottinn gladdi · gla | ddist mær þá fodurinn fæddi · fæd | di hun sűein og reifum klæddi // klæ | ddann med sier longum leiddi · leiddur af | modur og fadminn breiddi · breiddur A | kross og gűmna græddi · græddi hann | oss þȧ er helstrijd fæddi : // |
622 - 33/2-33/6 (VEÞ)
[...]u[...]d […]íngilsíns küenn mann küaddí , küodd af Eingli enn | dr[…]ttínn gladdi : gladdizt mæʀ þaer faudurínn fæddi , fædd | ann sueín j ʀeifum klæddi : Klæddann med sier laungum | leiddi , leiddur af modur , og fadmínn breiddi : breiddur ꜳ | kross og gumna græddi : græddi hann oss af sottum mæd ⸝⸝ da |
713 - 10/33-11/1 (VEÞ)
Raudd eingelsís kuennmann kuaddi . kuadda af eingl[…] ⸌⸌ ddi . gladdizt mær þa f[…] | fæddi f[…]an sueínenn reifum klæddi / klæddan med […] | leiddi . l[…] af modur fadmenn breiddi . breiddur ꜳ̋ […] g[…] || […] græddí hann oss er helstrid mæddí . // |
41 8°x - 123/7-123/14 (VEÞ)
Ródd Eingilsens qvenmann qvadde, qv | adda af Eingle Drottenn gladde, gladd | est mær þa frelsaran fædde, fæddan sve | in hun reifum klædde. | Klæddann med sier lóngum leidde, leiddur | af modur fadmenn breidde, Breiddur a kr | ossen gumna grædde, grædde hann oss þa̋ | helstrijd mædde.
705x - 14r/0-14v/0
Rodd eingilsins kvennmann kvaddi | kvadda af eingli drottinn gladdi | gladdist mær þa fodurinn fæddi | fæddan sveininn reifum klæddi: | Klæddan med sier longum leiddi || leiddur af modur og fadminn breiddi | breiddur a kross og gumna græddi | græddi hann oss þa helstryd mæddi.
4892 - 33v/0-34r/0
Raudd eingilsins quennmann quadde, quaddan af eingli drottinn gladde, gladdezt mǫr þa frelsarann fǫdde, fǫddann sveininn reifum clǫdde Klǫddann med sier laungom leidde, leiddr, af modr, fadminn breidde, breiddr a cro || […]nn gumna grǫdde grǫdde hann oz er hel stryd mǫdde
56. Bb - 115rb/13-115rb/17 (VEÞ)
Þo gret hun nu sarra suta suerdi nist j bríngu ⸌⸌ ok herdar | sitt eín birnít sialfann drottínn sa hun hangannda | ꜳ nauglum stangazt armar suiddu ꜳ bryndum | broddum briost er mætt af þessum hættí særdizt | bædí sonr ok modir sann heilo᷎g fyrir grædíng manna ჻ |
99a - 11v/9-11v/16 (VEÞ)
Þá griet hun sűo sara sűta sem suerde | nijst medal bringű og herda · sitt ein | bernid sialfan drottinn sa hun han | gandi a noglum stangast // Armar | sűidű A bryndum broddum briost var m | ætt j þessum hætti særdist bæde | sonűr og modir sannheilog fyrir græding | manna : //
622 - 33/7-33/11 (VEÞ)
Þo gret hun nu sꜳrann süta , suerdi nist j : | bringü og herdar , sítt eínbirníd síalfann drottínn , sa hün | hanganda ꜳ̋ noglum stangazt : j arma ʀendü af bryn | dum broddum : briostíd mætt med þessüm hætti : sæfd | ízt bædi sonur og modir , sannheilog fyrir græding manna : |
713 - 11/2-11/4 (VEÞ)
[…]o g[…] hun nv sarra suta . suerdí níst j bringu og herdar . sitt einbirnít sialfan drottenn . sa ⸌⸌ hun hanganda ꜳ no᷎glum | stangazt / armar suídu af bryndum broddum . bríostít mætt af þessum hætte | særdizt bædi sonur og modir . sannheílo᷎g fyrir græding manna . // |
41 8°x - 123/15-123/20 (VEÞ)
So griet hun nu sarra suta, sverde nijst | J brijngu og herdar, sitt einbernid sia̋lfan drottenn, | sa hun hangande a̋ nóglum stangast. | Armar svidu a̋ brindum broddum, briősted | mætt med þessum hætte, særdest bæde sonur og | mőder, sanheilóg J grædijng manna.
705x - 14v/0-14v/0
Svo griet hun þa sara suta | sem sverdi nisti bringu og herdar | er sitt einbernid sialfan drottin | sa hun hangandi a noglum stangast: | Armar svidu a bryndum broddum | briost var mætt i þessum hætti | særdist bædi sonur og moder | sannheilog fyrir græding manna.
4892 - 34r/0-34r/0
Þo greit hunn nu sara svta, suerde nist i bringo oc […]eirdar sitt einbirnat sialfann drottinn, sa […]un hangande aa nauglom stangazt Armar suido af bryndom biodar briostit mǫtt af þessom hǫtti, sǫrdezt […]ǫde sonr oc modir, sann heilaug fyrir grǫd[…]ng manna
57. Bb - 115rb/18-115rb/20 (VEÞ)
Fyrir mariu fadmínn dyra fyrir mariu grat en sa | ra lat mik þínnar lausnar níota lifandi gud med | fedr ok annda ; Æfinliga med lyptum l. l. r. a |
99a - 11v/16-12r/1 (VEÞ)
Fy̋rir máriű fa | dminn dy̋ra fyrir mariű grátinn sara | lát mig þinnar laűsnar niota lifande || gud med fodur og Anda // : æfinliga med // |
622 - 33/12-33/14 (VEÞ)
Fyrir maríu fadmínn dyra , fyrir maríu grat hínn sꜳ̋ra , lat | míg þínnaʀ licknar niota , lífandi gud med helgum | anda : Æfennliga med lycktum lofum : |
713 - 11/5-11/6 (VEÞ)
Fyrir maríu fadmenn dyra . fyrir marív gratenn sara . lat mik þínnar líknar níota . lifandí ⸌⸌ gud med fedur | og anda . // Ævenlíga med l. l. r. a. k. si. b. s. // |
41 8°x - 124/1-124/6 (VEÞ)
Fyrer Marju frumburd dijrann, fyrer Marju | barned sa̋ra, la̋t mig þinnar lijknar niőta, lifan | de Gud med sine og anda. | Æfennlega med liftum lőfum, lof rædande | a̋ knie sijn bæde, skepnan óll er skilld ad | falle, skapare minn fyrer a̋sia̋n þinne.
705x - 14v/0-14v/0
Fyrir marju fadminn dyra | fyrir mariu gratinn sara | lat mig þinar lausnar niota | lifandi gud med fodur og anda: | Æfinliga med lyptum lofum lofræandi.
4892 - 34r/0-34r/0
Fyrir Mario fad[…]inn dyri, fyrir Mario grattinn saara, lat mic þinnar lienar niota, lifande gud med audr oc auda Æfinnlega med liptum lǫfum lof rǫdande a cne syn bǫde […]ciepnann aull er scylld at falle, scapari minn fyrir aasian þinne
58. Bb - 115rb/21-115rb/25 (VEÞ)
Syní maríu suartir færa seggir blandít gall med | dreggíum fulla sman ok flestar pínur fundu | þeir en heímrínn stundí faulnar skínn enn fellr ath | enní fættuzt ord enn þurru mættir anndín leid | af iesum pínndum yfir ualldanda hímíns ok landa ; |
99a - 12r/2-12r/8 (VEÞ)
Syne Máriű sűartir færa seggir blan | dat gall med dreggium fűlla smán og | flestar pijnur fundű þeir en heimuren stun | de // folnar skinn og fellűr at enne | fættkar ord en þűerar mætti ondin | leid af ihesum pijndum ýfir vallda | ndi himens og landa // |
622 - 33/15-33/19 (VEÞ)
Syne maríu suartteʀ færa : seggeʀ blanda gall med | dreggíum , fülla sman og flestar pínur , fundu̇ þeiʀ | enn heimurenn stundi : Folnar skínn og fellüʀ ad enne , fæt | kazt ord enn þueraʀ mætti , ondínn leíd af jesu pindum | yfir valldandi hímens og landa :
713 - 11/7-11/9 (VEÞ)
Syne maríu suarter færa . seggir blandat gall med dreggium . fvlla sman og flestar pínvr . ⸌⸌ fundu þeir enn heímur | enn stundi / folnar skínn og fellvr at enne . fædkazt ord enn þuerra | mættir . o᷎ndenn leíd af jesus píndum . yfir valldandí hímins og landa . // // |
41 8°x - 124/9-124/12 (VEÞ)
Sine marju svarterra, segger blandad gall | med dreggium, fulla sma̋n og flestar pijnur, fundu | þeir enn heimurenn stunde. | Fólnar skinn og fellur ad enne, fæckar ord enn | þverrar mætte, aundinn leid af JESV pijndum, | Jfervalldanda Himins og landa.
705x - 14v/0-15r/0
Syni Marju svartir færa || seggir blandat gall med dreggium | fulla sman og flestar pynur | fundu þeir enn heimurinn stundi: | Folnar skinn og fellur at enni | fættkar ord enn þverrar mætti | ondin leid af Jesum pyndum | yfirvalldanda himinz og landa.
4892 - 34r/0-34v/0
Syne Mario suarter fǫra, seggir blandat gall med dreggiom, fula sman oc flestar pynr, fundo þeir enn heimrinn stunde Faulnar scinn oc fellu at enni fǫcca ord oc þuerra mǫttir aundinn leid af Jesu pyndum, yfir || yfervalldanda himins oc landa
59. Bb - 115rb/26-115rb/31 (VEÞ)
Ek segí riett ath eingín mættí ogratandi uorum | lata iesu mínn ef letrid læsi línhiartadr | af pislum þínum þviat natturan æptí af otta | o᷎ll skialfanndi en hímnar sialfir tynndu líos | þa er ber uar bunndín bifadizt haudr j þínum | dauda. ჻ |
99a - 12r/9-12r/15 (VEÞ)
EG seigi riett at einginn ætti ográ | tandi vorum at láta iesűs minn | þá letrid læse linhiartadur af pijs | lum þijnum // þűiat nattűran æpti | af otta jord skialfandi en himnar | sialfir . tyndű liosi þa ber vart bundin | bifadist haűdur j þinum daűda // |
622 - 33/20-33/24 (VEÞ)
Eg seigi ʀíett ad eingínn mætti , ogratandi vorrüm ⸌⸌ lata : jesus mínn | ef letríd læsi : línhiarttadur af píslum þinum : Þüíad | nattürann æptti af otta : oll skialfanog hímnar sía | lfir : tyndizt líos , þä ed berr var bündínn , bífadízt | [...]üdur j þínum daüda : ||
713 - 11/10-11/13 (VEÞ)
Eg seíge riett at eingen mætte . ogratandí uo᷎rum lata . jesus mínn ef | letret læse . lín hiartadur af píslum þínum / þvi at natturann æpte af otta . o᷎ll | skíalfandi enn hímnar síalfir . tyndízt líos er ber uar bundenn . bifadizt | haudur . j þínum dauda . // |
41 8°x - 124/13-124/18 (VEÞ)
Eg seige riett ad eingenn ætte, őgratande vor | um la̋ta, JESvs minn þa̋ letrid læse, linhiart | adur af pijslum þijnum. | Þviad Natturann æpte af őtta, óll skia̋lfan | de og himnar sia̋lfer, tijndu lióse þa̋ ber var bundenn, | bifadest haudur J þijnum dauda.
4892 - 34v/0-34v/0
Eg seige riett at einginn ǫtti ogratande vaurom lata, Jesus minn ef letrid lǫse lin hiartadr af pyno þinne Þuit nattrann ǫtti af otta, aull scialfande oc himnar sialfir, tyndezt lios þa ber var bundinn, bifadezt haudr i þynom daud[…]
60. Bb - 115rb/32-115rb/36 (VEÞ)
En j andlatí jesus sæta oss uar flutt ath gægst | ok frett ath synndum færa glo᷎ggr ef nockr | uærí hlægir mik ath her mun teygiazt hans | foruitní honum til uansa eigí mun nu ormr | hínn biugi agn suelgiandí ꜳ kroki fag ⸝⸝ na ; |
99a - 12r/16-12v/4 (VEÞ)
Enn j andláti iesus daűda oss er flű | tt at giægist A krossinn fiandinn | hafi þá friett at syndum færa gl ⸝⸝ oggur ef nockur være / || hlægir mig þvi hier mun teýgiast hans forű | itni sier til vansa þvi eigi mun sá orm | űrinn biűgi agnsűelgiandi A kroki | fagna : //
622 - 34/1-34/4 (VEÞ)
Enn j andlati jesus sæti os eʀ sagt ad drægí[...]t oss […] | fiandenn hafi og frett ad syndum : færa gloggr ef nockurre | Hlæir mig ad hier müne teygíazt , hans foruitnínn honum til | vansa : eigi mün nü ormurenn biugi agnn suelgiandi ꜳ̋ kro ⸝⸝ ssí fagna |
713 - 11/14-11/17 (VEÞ)
Enn  andlate jesus sæta . os er flutt at gægdízt ꜳ̋ krossenn . ⸌⸌ fiandenn hefdi og frett at syndum . | færa glo᷎ggur ef nockurri / hlægir mik at hier mune teygiazt . hans | foruítne ser til uanzsa . eigi mun þa ormurenn bíuge . agnn suelg | íanda at kroke fagna . // |
41 8°x - 124/19-125/5 (VEÞ)
Enn J andla̋te JESV sæta, oss er flutt ad gi | ægst a̋ krossenn, fiandenn hafe og friett ad || sindum, færaklőkur ef nockrar være. | Hlæer mig ad hier muni teigast, hans forvitn | enn sier til vansa, eige mun nu órmurenn biuge, | agnsvelgianda krőke fagna.
705x - 15r/0-15v/0
Enn i andlati Jesus sæta | oss er flutt at giæist a krossinn | fiandinn hafi og frett at syndum || færagloggur ef nockur væri: | Hlæger mig þuiat hier mun teygiast | hans forvitni sier til vansa | eigi mun nu ormurin bliugi | agn svelgiandi a kroki fagna.
4892 - 34v/0-34v/0
Enn i andlati Jesu sǫta oz er flutt at giǫgdezt a croszinn, fiandinn hefde friett at syndom, fǫra glauggr ef nock[u]r vǫri Hlǫgr mic at hier muni teigazt hanz forvitni sier at vansa, eigi mun þa ormorinn biuge, agnsuelgiande a croze fag[…]
61. Bb - 115rb/37-115va/5 (VEÞ)
Oll heluítis iarn hlid skia⸌l⸍fa unndra ⸝⸝ zt ; || myrkr er lios er styrkra hlaupa fianndr | ok ætla unndan udæmín þeir so᷎gdu ath kæm | hræzlan flaug um heliar bygder helga menn | er fio᷎trar spenna hlaut ouínrínn laust at | lata lamdr ok meiddr er ualldít beiddí ; |
99a - 12v/4-12v/12 (VEÞ)
Oll helűijtis ia | rnhlid skialfa vndrast my̋rkur | at lios er sty̋rkra hlaűpa fiandur | og ætla vndan odæminn þeir sogdű at | kiæme : // hræslann flaűg vm he | liar by̋gdir . helga menn er fiotrra | spenna · hlaűt oűinűrinn laűstt at | lȧta lambdur og meiddur þvi valldit | beiddist // |
622 - 34/5-34/9 (VEÞ)
Aüll helüítís jarnn hlíd skialfa : | vndrazt myrckur ad líosínn styrkna , hlaüpa fiandr og ætla | vndann odæmínn þeiʀ sogdü ad kíæme : Hræslann flaüg vm | helíaʀ bygdir , helga menn eʀ fíotra spenna : hlaut ouínur | enn laüst ad lata : lamdur og meíddur eʀ valldit beiddi |
713 - 11/18-11/21 (VEÞ)
Oll heluítís jarnhlid skíalfa . undrazt myrkur enn líos er styr ⸌⸌ kra . hlaupa fiandur og ætlla | vndan odæmenn þeir so᷎gdv at kæme / hrædzlann flaug um heliar | bygdir . helga menn er fiotrar spenna . hlaut ouínurenn laust at | lata lamdur og meiddur er valldit beíddi . // |
41 8°x - 125/6-125/11 (VEÞ)
Øll Helvijtis jarnhlid skia̋lfa, undrast | mirkur er liős var stirkvara, hlꜹpa fiandar og æt | la undan, ődæmenn þeir sógdu ad kiæme. | Hrædslann flꜹg um heliar bigder, helga menn sem | fióturenn spenna, hlꜹt ormurenn lausa ad la̋ta, | lamdur og meiddur þvi vallded beiddest.
705x - 15v/0-15v/0
Oll helvytis jarnhlid skialfa | ottast myrkur liosinn styrkra | hlaupa fiandur og ætla undan | odaminn þeir sógdu at kiæmi: | Hrædslann flaug um heliar bygder | helga menn er fiotrar spenna | hlaut ovinur inn lausa at lata | lamdur og meiddur sem valldit beiddi.
4892 - 34v/0-34v/0
Aull helvytis jarnhlid scialfa, undrazt mircr at lios er stircra hlaupa fiandar oc ǫtla vndann, udǫminn þeir saugdo cǫmi Hrǫdslann flaug vm heliar bigdir, helga menn er fiautrinn spenna hlaut ovinrinn laust at lata, lamda oc meidda þvi valldit beiddezt
62. Bb - 115va/6-115va/11 (VEÞ)
Huat er tidínnda hracktr er fianndín huerr uann | sigrínn skaparí manna huat er tidínnda helgir | leidazt huert ꜳgiætir j tignar sætí huat er | tidínnda hialpazt lydir hui nu þuí let | iesus pínazt huat tidínnda hímnar biodazt | huerium oss uer prisum krossínn ჻ |
99a - 12v/12-12v/19 (VEÞ)
Hűad er tijdinda | hialpast ly̋dir · hűi nű þvi liet iesus | pijnast · hűad er tijdinda hracktur | er fiandinn . huer vann sigur skapari | manna : // hűad er tijdinda helgir | leidast huer er agiætur j tignar sæ | te · huad er tijdinda himnar biod | ast hűernin oss er prijsum krossinn ||
622 - 34/10-34/14 (VEÞ)
Huad eʀ tídínda híalpazt lydir : þviat líet nü jesus pín | azt , huad eʀ tídínda hracktur eʀ fíandenn : huer vann | sígur nema híalpare manna : Þat eʀ tídínda helgir leíd[…]z[…] | huítir ꜳ̋gíætir j tígnar sæti : þat er tídínda , hímnar bi | odazt ollum oss eʀ tígnum krossínn : |
713 - 11/22-11/25 (VEÞ)
Hvad er tídínda híalpazt lydir . eda huí let nv jesus pinazt . | hracktur er fiandenn . hver uann sigur nema skapare manna . / hvad er tídínda | helgir leidazt . huer agætur j tignar sæte . hvad er tidinda hímnar | bíodazt . huerívm os er prisum krossenn . // |
41 8°x - 125/12-125/17 (VEÞ)
Hvad er tijdenda? hialpast lijdur, hui nu? | þviat JESvs pijnest, hvad er tijdinda? hraktur er | fiande, Hvor vann sigur? skaparenn manna. | Hvad er tijdenda? helger leidast, hvort? J a̋giætt | tignar sæte, hvad er tijdinda? himnar biődast, hvor | ium oss er prijsum og krossenn.
705x - 15v/0-16r/0
Hvad er tydinda hialpast lyder | hvi nu þui liet Jesus pynast | hvad er tydinda hracktur er fiandinn | hver vann sigur skapari manna: || Hvad er tydinda helger leidast | hver er agiætur i tignar sæti | hvad er tydinda himnar biodast | hvorium oss er prysum krossinn.
4892 - 34v/0-35r/0
Hvad er tydinda hialpazt lydir oc huiliet nu Jesus pynazt, huat er tydinda hractr er fiandinn, huerr vann || sigr? Scaparinn manna Huat er tydinda helgirleidazt, hvert aa giǫtt i tignar sǫte, huat er tydenda […]imnar biodazt, hvorum oz er prysum croszinn
63. Bb - 115va/12-115va/14 (VEÞ)
Signat lios hínn sætí iesu sannr lifgari da ⸌⸌ udra manna | dragdu mik fra diofla bygdum drottínn bli | dr ok hallt mer sidan ; Æfínliga med l. l. ; |
99a - 13r/1-13r/5 (VEÞ)
Signad lios hinn sæti iesus sannűr | lifgiafari daűdra manna drag | þű mig fra diofla by̋gdum drotten | blijdur og hallt mier sijdann : // | æfinliga med : |
622 - 34/15-34/17 (VEÞ)
Sígnad líos hínn sæti jesu , sannr lífgarenn daudra manna : dra | g þü mig fra díofla bygdum : drottenn blídur og hallt | mier sídann : Æfennliga med lycktum lofum : |
713 - 11/26-11/27 (VEÞ)
Sígnad líos enn sæte jesu . sannur lífgíafe daudra manna . drag þu ⸌⸌ mik fra diofla bygdvm . | dro[…] blídur og hallt mier sidan . // Æuenlíga med l. l. l. r. a. // |
41 8°x - 125/18-126/2 (VEÞ)
Signad liős enn sæte JESV, sannur lijfgiafare | dꜹdra manna, drag þu mig fra Diófla bigdum, Drottenn | blijdur og hallt mier sijdan. | Æfenlega med liftum lofum, lofræd || ande a̋ kne sijn bæde, skepnan óll er skilld | ad falle, skapare minn fyrer a̋sian þinne. |
705x - 16r/0-16r/0
Signat lios hinn sæti Jesus | sannur lifgiafari daudra manna | drag þu mig fra diofla bygdum | drottinn blydur og hallt mier sydan: | Æfinliga med lyptum lofum.
4892 - 35r/0-35r/0
Signadr lys enn sǫti Jesuz […]anna lyfgiauf daudar manna, drag þu […]ic fra diaufla bigdom, drottinn blydr oc allt mier sydann Æfinnlega med liptum löfum lof […]ǫdande a cne syn bǫde, scepnann [a]ull eer scillt at falli, scapari minn fyrir asian þinne
64. Bb - 115va/15-115va/20 (VEÞ)
Se ek ei þann ut megí ínna orda snílld | þo giarna uilldí alla gledí þa er feck at | fullu forn adam j iesus ko᷎mu sialfr hann | eínn þui ath batt med bo᷎lui bo᷎rnn sínn o᷎ll j | daudans pínu enn nu leystí oss o᷎ll or ba | nní eítt hans barn er miskunn ueíttí ჻ |
99a - 13r/6-13r/13 (VEÞ)
Sie eg eigi þann er w̋t meigi inna med | orda snilld þo at profa vill | di alla gledi er fieck at fűllű | forni Adám vid iesus komu // Sia | lfur eirn hann batt med bolűi bornin | sijn j daűda og pijno enn nű ley̋sti | oll w̋r banni eitt hans barn og | my̋skűnn veitte : //
622 - 34/18-34/22 (VEÞ)
Sje eg ei þann ad vt meigi jnna | orda snilld þo at profa villdi : alla gledi eʀ | feck med füllü , forne Adam af jesus komu : Si | alfur hann eírnn þviat batt med boluj , bornn sín oll j daü | da villü , enn nü leysti oll vʀ banne , eítt hans barnn ⸝⸝ og myskunn veiti |
713 - 11/28-11/31 (VEÞ)
Se […]an at vt megí jnna . orda snílld þo profa vill | di […]edí er feck med fvllu . forn adam vid jesu kuo | mv […]ialfur . hann at batt med bolve . bo᷎rnn sín o᷎ll j daudans | pinu . enn nv leyste oll ur banne . eítt hans barn og myskunn ⸝⸝ // veítte . // |
41 8°x - 126/4-126/10 (VEÞ)
Sie eg ei þann er upp meige inna, med orda, | snilld þő prőfa villde, alla glede er feck ad | fullu, forne Adam vid JESV komu. | Sia̋lfur eirn hann batt med bólve, bórn sijn óll J | daudans Pijnu, enn nu leiste oll ur banne, eitt | hans barn og miskun veitte.
705x - 16r/0-16r/0
Sie eg ei þann er ut megi inna | med ordasnilld þo at profa villdi | alla gledi þa er fieck med fullu | hinn forni Adam vid Hesus kómu: [kvámu] | Sialfur hann at batt med bolvi | bórninn sin i dauda pyno | enn nu leysti oll ur bane | eitt hans barn og myskun veitti.
4892 - 35r/0-35r/0
Sie eg ei þann at ut mei[…]e inna med orda snilld þo profa villde alla glede er fekk at fullo farni Adam vit Jesu quomo Sialfr hann at batt med baulve, baurn syn aull i þaudans pyno, enn nu leisti aull ur hanni, eitt hanz baurn oc niscun veitti
65. Bb - 115va/21-115va/26 (VEÞ)
Hui stunndadir enn forní fianndí fremdar | snaudr ꜳ iesus dauda eda þottizt þu me | írí ath mættí mattrínn hans er gud dom uo᷎ | ttar eda hugdir þu likams lygdir likam | tok hann meyiar rikrar ouerdugann hann fleíng | du fyrdar flecklaustann uann til ekki ჻ |
99a - 13r/13-13v/2 (VEÞ)
Þűi st | undadir þű feigi fiandi fremdar | snaűdűr a iesus daűda eda þo | ttist þű meiri at mætti en ma | ttűrinn hanz þo Gűddom vottar // eda | hűgdir þű lijkams ly̋gdir lijkama | tok hann mey̋ar rijkrar oűerdűgan || ad fleingdű hann firdar flecklaűsastir | hann vann til ecki : //
622 - 34/23-35/3 (VEÞ)
Þui stundadir hínn forne : | fiandi fremdaʀ snaüdur ꜳ jesu daüda , ęda þottízt þ[...] || meire mättar , matturenn hans ad güddom vottaʀ : Eda | hugdir þü […]ikams lygdir , líkam tock hann meyiar ʀíkrar , ouerdügan | ad fleingdü firdar : flecklausaztur hann vann til eckj : |
713 - 11/32-11/36 (VEÞ)
Þ[…] stundadir þu enn fornne fiandi . fremdar snaudur // | ꜳ jesu dauda . eda hugdízt þv meíre at mætte . matturenn | þinn enn guddom uottar / eda hugdízt þu líkams lygdum lik | am tok hann meyiar ríkrar . ouerdvgan at fleingdu fyrdar . fleck | lausann hann vann til ecki // // ||
41 8°x - 126/11-126/17 (VEÞ)
Þvi stundader þu forne fiande, fremdar | snaudur J JESV dꜹda, eda hugdest þu meire | ad mætte, matturenn hans þő Guddom votter. | Eda hugder þu lijkamans ligder, ad lijkama tæ | ke hann meyar rijkrar overdugan fleingdu firdar, fleck | lausastur vann til ecke.
705x - 16v/0-16v/0
Þvi stundadir þu hinn forni fiandi | fremdar snaudur a Jesus dauda | eda þottist þu meiri at mætti | enn matturinn hans þo guddom vóttar [váttar] | Eda hugdir þu likams lygdir | likam tok hann meyar rykrar | overdugann fleingdu hann firdar | flecklausastur hann vann til ecki.
4892 - 35r/0-35v/0
Þui stundadir þu hinn forni fiandi fremdar snaudr a Kristi dauda eda hugdazt þu meir at mǫtti, mattrinn þinn enn guddom vottar || Edr hugdizt þu lycams ligde, at lycama toc hann meyar ryckrar, ovir þugann fleingdo firþar flecclausastr vann til ecce
66. Bb - 115va/27-115va/32 (VEÞ)
Þu fyrir dæmdir auma euam eua mann fyrir | epli bannath madr bannsettr um allar ætter | ættín crist ꜳ spiotí nístí kristr þig er fannt | j fyrsta fystann klerk prett ok manndrap | setter sua odygdar branndurínn biugí | beygizt aptr j þína kiapta ჻ |
99a - 13v/2-13v/9 (VEÞ)
þű fyrirdæmder | aűma Eűam og Eűo mann fyrir eplid | bannat madur bannsettűr vm allar ætter | ættina christs A spiote nistir // chr | istűr at þig þo fann j fy̋rstű a fy̋ | stann prett og manndráp ly̋stann · sá | ody̋gdar brandurinn biűge bey̋gdist | aptur j þijna kiapta : //
622 - 35/4-35/7 (VEÞ)
Þu fyrmdir aua Euo og Ew mann fyrir eplíd bannad , madur bannsettur vm allaʀ ættir : ættínn kristz ꜳ̋ spioti nistü | kristur þau eʀ fantt j fyrstü : fyrstann prett og manndraps | lysti : sa odygdar brandürenn bíugi beygdízt aptur j þína ⸝⸝ kiapta |
713 - 12/1-12/3 (VEÞ)
Þu fyrir dæmdir auma ewam . og ewo madur fyrir eplít bannat madur bann[…] | ættenn krist er spíote níste / kristur af þier at fann j fystu . fyst […] | lystir sa odygdar brandenn bíuge . beygdizt aptur j þina kiapta . // |
41 8°x - 126/18-127/2 (VEÞ)
Þu fyrerdæmder ꜹmu Evu, og Evu mann fyrer eplid bannad, | madur bannsettur umm allar ætter, ættena christs a̋ spiote | niste. | Christur liet þvi ad fanstu J fyrstu, fyrstan prett til mann || draps listar, þann ődigdar branndenn biuga bei | giast aftur J þyna kiapta.
705x - 16v/0-16v/0
Þu fyrir dæmdir auma Evam | og evo mann fyrir eplit bannat | madur bannsettur um allar ætter | ættina krists a spiote nisti: | Christur at þig þo fann i fyrstu | a fystan prett og manndrap þystan | sa odygdar brandur inn beygdi | beygdist aptur i þina kiapta.
4892 - 35v/0-35v/0
Þu fyrir dǫmdir aumo Evu, oc Evu mann fyrir eplit bannat madr bannsettr um allar ǫttir ǫttinn Kristz er spiotid nisti Kristr af þieer at fann i firsto, firstann prett oc manndraps listzir saa odigdar broddrinn biuge, beigdezt aptr i þyra ciapta
67. Bb - 115va/33-115va/37 (VEÞ)
Sidan reís med sigrí af dauda sunnu dag | sínn odaudleik mo᷎rgum mann milldin sía | lf þo ath deyia uilldí tuennar gengu tu | ysuar sínnum tíu dægranna raser hægar | adr enn upp yfir hímna hædír hæfi hann blod ⸝⸝ þat er tok af modr ||
99a - 13v/9-13v/16 (VEÞ)
Sijdann | reis med sigre af daűda a sűnno | dag og giordi kűnnann sinn odaűdle | ik morgum manni milldinn sialf þo | dey̋a villde // tűennar geingű ty̋ | sűar sinnűm tijű dægranna rásir hæ | gra ádur en vpp y̋fir hímna hædir hof | hann blod þad tok af modur : //
622 - 35/8-35/12 (VEÞ)
Sídan ʀeís med sígrj af dauda , sunnü | dag og giordi kunnann , sínn odaüdleik morgüm monnum , milldínn | síalf er deyía villdi : Tüennaʀ geíngu tuisaʀ sínnum | tíu dægranna ʀꜳ̋seʀ hægar : adur enn vpp yfir himna | hædir , hof hann blod er tok af modur : |
713 - 12/4-12/6 (VEÞ)
Sidan reís med sigre af dauda . svnnu dag og gi⸌or⸍de kunnan . sinn odaudleik m⸌or⸍gum ⸌⸌ manne | míldenn sialf þott deyia uílldí . / tuennar geíngv tuisuar sinnum .x. dægranna | rasir hægar . adur enn upp yfir hímna hædir . hof hann blod þat hann tok af modur // |
41 8°x - 127/3-127/8 (VEÞ)
Sijdan reis med sigre of dꜹda, sunudagenn | og giorde kunan sinn ődꜹdleik morgum monnum, milldinn | sia̋lf er deia villde. | Tvennar geingu tvisvar sinum, tiu dægrana ra̋ser | hægar, adur enn upp yfer Himna hæder, hóf hann þad | blőd er tők af mődur.
705x - 16v/0-17r/0
Sidann reis med sigri af dauda || a sunnudag og giórdi kunnan | sinn odaudlig morgum manni | milldin sialf þo at deya villdi: | Tvennar giengu tysvar sinum | tyu dægranna rasir hægra | adur en upp yfir himna hæder | hof hann blod þad tok af modur.
4892 - 35v/0-35v/0
Sydann reis med sigri af dauda, sunnu dag oc giaude cunnann sinn odaudleica maurgom maunnom, mylldinn sialf þott deya vyllde Tuennar geingo tuysar sinnom, tyo dǫgranna raser hǫgar […]r enn vpp yfir himna hǫþir, hof þat blod hann toc af modr
68. Bb - 115vb/1-115vb/5 (VEÞ)
Um rennanndi sex ath sínum sex daga grein ok | fiorum eínum híngat sendí hann helgan annda hr | eín ferdugaztann lærí sueínum uegsamligr til ha | ndar hægrí hann er guds med uirding sannrí sínn bio | danndí fadm enn frida fyrda ladar til hímna ⸝⸝ dyrdar |
99a - 13v/16-14r/5 (VEÞ)
vmm | rennandi sex at sinnűm sex daga | grein og þar til einum · hingat sendi hann || heilagann anda hreinferdűgastann | lærisűeinum // w̋egsamligűr til handar | hægri · hann er Gűds med virding sa | nna sinn biodande fadminn frijda | firda ladar til himna dy̋rdar : // |
622 - 35/13-35/17 (VEÞ)
Um ʀennandi sex ad sínnum , síau daga greín og þaʀ til | eína : híngad sendi hann helgann anda : hreinferdüguztum ⸝⸝ læresüeinum | Vegsamligr til handar hægri , hann : | eʀ güds ord med virdíng sanna , sínn bíodandi fad | mínn frida : frídann faudur til hímna dyrdar : |
713 - 12/7-12/9 (VEÞ)
Vm rennandi sex at sinnum . síau daga greín og þar til eínum . híngat sendi | hann helgan anda . hreínferduguztumrisueínum . / vegsamligur til handar hægrí | hann er gud med virng sannre . sínn biodandí fadmenn frida . fyrda at lada til himna ⸝⸝ dyrdar . // |
41 8°x - 127/9-127/14 (VEÞ)
Vmmrennaande so ad sinne, sió daga grein og fi | őrer einer, hijngad sende hann helgan Anda, hreinferd | ugustum læresveinum. | Vegsamlegur til handar hægre, hann er Gude med | virdijng sanna, sinn biődande fadmenn frij | da firda ad lada til himna dijrdar.
705x - 17r/0-17r/0
Vm rennandi sex at sinum | sio daga grein og þar til einum | hingad sendi hann helgann anda | hreinferdugastann lærisveinum: | Vegsamligur til handar hægri | hann er guds med virding sanna | sinn biodandi fadminn fryda | firda ladar til himna dyrdar.
4892 - 36r/0-36r/0
Vmrennande sva at sinne, sia daga greinn oc fiorom einom, hyngat sende hann heilagann ando hreinfirdugastr læresueinom Vegsamligr til handar haegri, hann er gud med virding sanna, sinn biodande || fadminn fryda firda at lada til him[…]a dyrdar
69. Bb - 115vb/6-115vb/8 (VEÞ)
Maríu son fyrir mískunn dyra mannz natt⸌or⸍u ; | ok likam sannann kennztu uid sua ath mín þu mínn | ízt minn drottínn j rikí þínu ; Æuínliga med ; |
99a - 14r/6-14r/10 (VEÞ)
Mariű son fyrir my̋skűnn dy̋ra mansná | ttűrű og lijkama sannann · kiennst | þű vid sűo milldur minstű mijn drott | inn j ʀijke þijnű : | ჻ æfinliga med : |
622 - 35/18-35/20 (VEÞ)
Maríu sonur fyrir myskun dyra : medan natturu og likam sa | nnann : kerztu víd svo ad mínnztu mínnaʀ , mínn drott | enn j ʀiki þinü : Æfenliga med lycktum lofum : |
713 - 12/10-12/11 (VEÞ)
Maríu son fyrir myskunn dyra . mannz natturu og likam sannan kennzt þv // | vid so mætte minnazt . min drottenn j ʀiki þínu . // Æuennliga m. l. l. l. r. |
41 8°x - 127/15-127/20 (VEÞ)
Marju son fyrer miskun dijra, manns natturu og lijk | kam sannann, kenstu vid so milldur minnest, mijn | Drottenn J Rijke þijnu. | Æfenlega med liftum lőfum, lofrædande a̋ | kne sijn bæde, skiepnan óll er skilld ad falli, | skapare minn fyrer a̋sia̋n þinne.
705x - 17r/0-17v/0
Mariu son fyrir myskun dyra | manns natturu og likam sannan | kennstu vid svo at milldur minnstu || min drottinn i ryki þino | Æfinliga med lyptum lofum.
4892 - 36r/0-36r/0
Mario son fyrir miscun dyra mans natturo oc lycamann sanna, cien þsto vit sva mætti minnazt, myn drottinn i ryce þyno Æfinnlega med liptom lofum, lof rǫdande a cne syn bǫde scepnan aull er sc[…]d at falli scapari minn fyrir augsyn þinne
70. Bb - 115vb/9-115vb/13 (VEÞ)
Enn mun koma j o᷎dru sínní allzualldanndí konungr | ath giallda seggia fyrdum sínar gerdír soma o᷎rr | ꜳ efszta domí sua geisar þa elldr ok eisa | iord ok fio᷎ll ath j heímí o᷎llum huergí fínnzt her | upp or skygium obrunnít ok nidr ath grunnum ჻ |
99a - 14r/11-14r/17 (VEÞ)
Enn műn koma j odrű sinne allsűa | lldande kongur at giallda segg | ia ferdum sinar giordir soma or | A efsta dome // sűo geisar þá | elldur og æstist iord og fioll j heime | ollűm at eigi finst þá vpp at sky̋um | obrűnnit og nidur at grűnni // |
622 - 35/21-36/1 (VEÞ)
En mün koma j odrü sínne , allzüalld : | andi kongur ad giallda : seggía fyrdum sínar gíor | dir soma aüʀ ꜳ̋ efsta dome : Süo geisaʀ þa ell | dur og eysa : jord og fioll j heíme ollum : ecki finzt || þa vpp vʀ skyíum , obrunníd og nídur ad grünne |
713 - 12/12-12/15 (VEÞ)
Enn mun koma j o᷎dru sínne . allz ualldande kongur ad gíallda . seggíum uerd fyrir | sínar gíordir . soma aur ꜳ̋ efsta dome / so geisar þa eldur | og æser . jord og fio᷎ll j heíme ollum . ecki fínzt þa vpp vr | skyíum . obrunnet og nídur at grunne . // |
41 8°x - 128/1-128/6 (VEÞ)
Enn mun koma J ódru sinne, allsvalldande | konungur ad giallda, seggium verd firer sijnar giórder, sőma | ór a̋ efsta dőme. | So geisar þa̋ elldur og æsest, um jórd og fióll J | heime óllum, ad eige finnur upp ur skium, őbru | nnid og nidur ad grunne.
705x - 17v/0-17v/0
Enn mun koma i odru sinni | allsvalldandi kongur at giallda | seggia ferdum sinar giorder | soma or a efsta domi: | Svo geysar þa elldur og æsir | Jord og fióll i heimi óllum | at ey finst þa upp at skyum | obrunnid og nidur at grunni.
4892 - 36r/0-36r/0
Enn mun quoma i audro sinne allsvandande Qungr at giallda, seggiom vird fyrir giaurdir soma aur a efsta domi Sva geysar þa elldr oc ǫser, vm jaurd oc fiaull i heimi aullum, eye finst þa vpp ur scyom, obrunnit oc nidr ur grunne
71. Bb - 115vb/14-115vb/19 (VEÞ)
Upp risaundum allra landa ibygguer uid domínn hry | ggua iesus munu þa sarín synazt sut hræ | rannok pislar færí ord ok hugsan allar | gerdír eru kannadadar huers sem annars bioda | zt huo᷎rki blot ne eidar byrgiazt utí giafir | ok mutur ; |
99a - 14r/18-14v/6 (VEÞ)
wpprijsűndum allra landa j by̋ggiűrum || vid dominn hry̋ggűa iesus mun þá sárinn sy̋ | na sűt hrærandi og pijslar fære : // | Ord og hűgsun og allar giordir · eru kann | adar þá hűors sem annars · biodast | hűorke blot nie eidar enn by̋rgiast v̋ti | giafir og műtur //
622 - 36/2-36/5 (VEÞ)
Upp ʀisondum allra landa , j byggíurum vm domenn hryg[…] : iesus | mün þa sarínn syna , og sín hrærandi pisláʀ fære : Ord og hug : | san og allaʀ gíordir ero kannadar huers sem annars : bíodazt huorckí | blot níe eídaʀ byrgíazt vti gíafir og mütüʀ : |
713 - 12/16-12/19 (VEÞ)
Vpp rísaundum allra landa . j byggío᷎rum uid domenn hryggua . jesu mun ⸌⸌ þa sarenn syna . sín | hrærandí píslarri . / ord og hugsann allar gíordir . eru kann | adar huers sem annars . bíodazt hu⸌or⸍ke blot ne eídar . byrgíazt | vte giafir og mutur . // |
41 8°x - 128/7-128/12 (VEÞ)
Vpprisundum allra landa, innbiggiurum vid Dőmen | hriggva, JESvs mun sijn sa̋renn sijna, og sut | hrærande Pijslar fære. | Ord huxan og allar giórder eru kannadar hvors sem | annars, biődast hvorke blőt nie eydar, birgiast | ute ga̋fur og mutur.
705x - 17v/0-17v/0
Vpprisundum allra landa | i byggiurum vid dominn hryggva | Jesus mun þa sarin syna | sitt hrærandi og pyslarfæri: | Ord og huskan allar giórder | eru kannadar hvers sem annarz | biodast hverki blot ne eidar | byrgiast uti giafer og mutur.
4892 - 36r/0-36r/0
Upprysundum alldra landa i biggurum vit dominn hriggua, Jesus mun þa sarinn syna, oc syn hrǫrande pyslar fǫre Ord huxan oc allar giaurþir ero cannadar huors oc annars, biodazt huorci blot nie eydar, birgiazt uti gafr oc mutr
72. Bb - 115vb/20-115vb/24 (VEÞ)
Eíngí finnzt ꜳ þessu þíngí þrætu gíarn med ⸌⸌ klokar uarner orda hreímr | er ꜳ drottíns domí dreifazt menn j flokka | tuenna adra sueit med hæstum heidrí hefr | hann langt yfir f speras efrí steypir þa med eymd | ok opí oerdrum nídr j fianndann midiann ჻ |
99a - 14v/6-14v/13 (VEÞ)
Eingin finst | A þessű þingi þrætű giarn ne klok | rar varnar · orda hreimur at drottins | dome þá dreifast menn j flocka tűen | na // Adra sűeit med hæstum heidri | hefur hann lángt y̋fer sperams efra | enn steypir þá med eymd og opi odrum | nidur j fiandann midiann // |
622 - 36/6-36/9 (VEÞ)
Eíngínn fæzt ꜳ̋ þessu þingi , þrætü giarn níe klockrar varnaʀ | orda hreímur ꜳ̋ drottíns dome dreifazt menn j flocka tüenna : | Adra sueít med hæstum heidrj , hefur hann langt yfir sperans efri | steypir þa med eymd og opi odʀum nidur j fiandann midiann : |
713 - 12/20-12/22 (VEÞ)
nge fínzt ꜳ þessu þinge . þrætv giarnn ne klokrar varnar . ⸌⸌ orda hreímur ꜳ̋ drottens dome . dreifazt | menn  flocka tuena / adra sueít med hæstum heidre . hefur hann langt | yfir sperans efre . steypir þa med eymd og ope . odrum nídur j fiand ⸝⸝ ann midiann . // |
41 8°x - 128/13-128/18 (VEÞ)
Eingenn finst a̋ þessu þijnge þrætugiarn nie | klókrar varnar, ordahrims a̋ Drottens dőme, | dreifast menn J flocka tvenna. | Adra sveit med hædstum heidre, hefur hann yfer | spheras efre, enn steiper þa̋ med eimd og | őpe, ódrum nidur J fiandann midiann.
705x - 18r/0-18r/0
Einginn finnst a þessu þingi | þrætugiarn edur klokra varna | orda hreims a drottins domi | dreifast menn i flocka tvenna: | Adra sveit med hæsta heidri | hefur hann langt yfir speras efri | enn steyper þa med eymd og opi | odrum ridur i fiandan midian.
4892 - 36v/0-36v/0
Einginn finst a þesso þyngi, þrǫto giarn nie clockar varnar, orda hrumer oc drottinz domi, dreifazt menn i flocka tvenno Adra sueit med hǫdstom heidri, hefr hann langt yfir spheras efri, enn steipir da med eimdar ope, audrom nidr i fiandann midiann
73. Bb - 115vb/25-115vb/30 (VEÞ)
Reknir brott j daudans drugknan drepnir | menn er þar sko᷎lu brenna gnísta tennr j fylu | ok frostí fianndr j kríng um buka stannda brig | slí ok hrop er at geruum glæpum grimleg sott | j myrkrí ok otta eíngí er uo᷎n ꜳ odru enn | pínu eilif naud enn kuikr er daudínn ჻ |
99a - 14v/14-15r/3 (VEÞ)
Reknir bűrt j daűdans drűcknann | drepnir menn er þar skulű brenna | gnijsta tennűr j fy̋lű og froste fi | andur j kring vm bűka standa / | brijgsli og hrop er at giordum glæpum || grimmlig sott j my̋rkri og otta eingi er | von a odrű en pijno eijlif naűd þar kűi | kur er daűdinn //
622 - 36/10-36/13 (VEÞ)
Recknir burtt j daudans drücknan , drepnir menn eʀ þar skulo bre | nna : gnista tenn j fylu og frosti , fiandur j kring vm bucka | standa : Brixle og hrop ad giordum glæpum , grimlig sott j my | rkur og otta , eingi er von ꜳ̋ odrü enn pínu , eilif naüd enn ⸝⸝ kuikur er daüdi |
713 - 12/23-12/26 (VEÞ)
Reknir burt  dauda druknan . drepnir menn at þar skulu // | brenna . gnísta tennur  fylu og froste . fiandur j kringum salir standa / brig | sle og hro᷎p at gíorwm glæpum . grimlíg sott  myrkur og otta | einge er von ꜳ̋ o᷎dru ennnu . elif naud enn kuikur er d[…]di . // // |
41 8°x - 128/19-129/5 (VEÞ)
Reckner burt J daudans drucknann, drepner | menn er þar skulu brenna, gnijsta tónn J fiuk || og froste fiandar J krijngum buka standa. | Brijxl og hrőp a̋ hvgiorvum glæpum, er grimi | leg sőtt J mirkre og őtta, einge er von a̋ ódru | enn pijnu, eilijf naud enn kvikur er daude. |
705x - 18r/0-18r/0
Rekner burt i daudanz drucknan | drepner menn er þar skulu brenna | gnysta tennur i fylu og frosti | fiandur i hringum buka standa. | Brigsli og krop er at giaurdum glæpum | grimmlig sott i myrkri og otta | eingi er von a odru en pynu | eilyf naud enn kvikur er daudinn.
4892 - 36v/0-36v/0
rekknir burt i daudann dokkvann, drepnir menn at þar sculo brenna gnista tenn i fiuci oc frosti fiandr i cryngum saulir standa Brygl oc hrop at giaurdom glǫpum grimlig sott i mircr oc otta einginn er von a audro enn pyno, eilyf nau[…] en quick er dauþe
74. Bb - 115vb/31-115vb/36 (VEÞ)
Þessu j gegn munu finna fagnath fyrdum | heím til sínnar dyrdar herann baud med hæ | strí prydí heim leidar þuí ath uerda beímar | ungir gladir frialser fridir færir mattkir uitrer | skærir hatid gilld um allar alldir allda þeim er | uirdíng halldín ; |
99a - 15r/3-15r/10 (VEÞ)
Þessű j giegn | mun finna fognűd firda hűer til | sinnar dy̋rdar sem herrann by̋dur med | hæstri pry̋de heimleiddir skűlű | verda beimar // wngir gladir fria | lsir frijdir færir máttkier vitrer | skíærir hátijd gilld er vm allar alldir | allda þeim sem virding hallda // |
622 - 36/14-36/18 (VEÞ)
Þessu j gegnn münü fognud fínna | firdar huer til sínnaʀ dyrdar , eʀ herrann baud med hæstri prydi | heímleiddir þviat verda beímar : Ungir gladir enn frialseʀ frideʀ | færir ma⸌t⸍keʀ enn vítrir skíærir : hatíd gílld vm allaʀ alldir | ollum þeim er virdíng halldínn : |
713 - 12/27-12/30 (VEÞ)
Þessv  gegnn mun fínna fo᷎gnvd . fyrda hver til sinn[…] | hærra vegur med hæstum sigre . heim leiddir þar verda b[…]ngir | gladir frialsir fridir . færir matkir uítrir skærir . h[…] vm | allar alldir . allda þeim er virding halldenn . // |
41 8°x - 129/7-129/12 (VEÞ)
Þessu J gegn munu finna fógnud, firda | hvor til himna dijrdar herran baud med hædstre | prijde, heimleiddan þa̋ er verda beimar. | Unger glader frialser frijder færer ma̋ttker vit | rer skiærer, hatijd gilld, um allar allder, allda, | þeim mun virdum halldenn.
705x - 18r/0-18v/0
Þessu i giegn munu finna fógnud || firda hver til sinnar dyrdar | sem herrann bydur med hæstri prydi | heimleidder þar verda beimar | Ungir gladir frialsir fryder | færir mattker vitrer skiærur | hatyd gilld um allar alldir | allda þeim er virding halldinn.
4892 - 36v/0-36v/0
Þeszo i gegn mun finna faugnut, firda huer til settrar dyrþar hogra veg med hǫdstum sigri heimleidz þǫr verda greiþar Ungir gladir frialsz frydir fǫrer mactz vitrir sciǫrir hatyþ gilld vm allar alldir, auda þar er virþing hallþinn
75. Bb - 115vb/37-116ra/2 (VEÞ)
Tarum rigní enn tungan þagní takí af mal ⸌⸌ enn þurftug salín berizt um || fast sva ath bukínn hristí bid ek ottanndí hialp | mer drottínn ; Ævinliga med lyptvm lofum l. |
99a - 15r/11-15r/15 (VEÞ)
Tárűm rigne en tungan þagni tacki | af mál en þűrftűg salinn berst vm | fast og bűkinn hristi bid eg ottandi | þű hiálp mier drottinn / | æfinliga med |
622 - 36/19-36/20 (VEÞ)
Tarum rigni enn tungann (þagne) , taki af mꜳ̋l enn þurftüg sal ⸌⸌ enn : berzt vm ⸌fast þa⸍ bü | ckuren hristízt , bíd eg ottandi híalp mier drottenn : Æfenliga |
713 - 12/31-12/32 (VEÞ)
Tvngan þagne enn tarum rígne . tekít af mal enn þ[…]ftvg sal ⸌⸌ enn berst […] fast | svo bukurenn hristizt . bid eg ottandi at hialp mer drotten . // æuen ⸝⸝ liga med l. l. |
41 8°x - 129/13-129/19 (VEÞ)
Ta̋rum rigne enn tungan þagne, tekur af | ma̋l enn þurftug sa̋lenn, berst um fast so buk | enn hrister, bid eg ottande hia̋lpe mier Drottenn | Æfenlega med liptum lőfum, lofrædande a̋ | knie sijn bæde, skepnan óll er skilld ad fa | lle skapare minn fyrer a̋sia̋n þinni.
705x - 18v/0-18v/0
Tarkum rigni tungan þagni | taki af mal enn þurftug salin | berist um fast, og bukin hristi | bid eg ottandi þu hialp mier drottinn: | [Æfinliga med lyptum lofum]
4892 - 37r/0-37r/0
Tungann þagni enn tarinn rigni, tecr af mal enn þurtug salinn, beerist vm azt enn bucrinn hristizt bid ec ottande ec hialp mier drottinn Æfinnlega med liptum lafum lof rǫþande a cne syn bǫde, sciepnan aull er scylld at falli, scapari minn […] asian þinne
76. Bb - 116ra/3-116ra/8 (VEÞ)
Tva hrædvmzt ek dom ok davda deyrr sa | margr er eíngí bíargar mítt eitt veít ek lif | hit liota leida míg j drottíns reidí af marg | falldri synda saurgan svidir briost ok hefndvm | kuidir fyrir af brigdín flestra dygda fatt er þat | er síduna vottí ; - |
99a - 15r/16-15v/4 (VEÞ)
Tűo hrædumst eg dom og daűda dey̋r | sá margűr er einginn biargar mitt eitt | veit eg lijfit liota leida mig j drottins ⸝⸝ reide / || j margfalldri sy̋nda saűrgan sűijdur | briost og hefndum kűijdir fyrir afbrigdi | flestra dy̋gda fátt er gott þad sid | űna
622 - 36/21-37/1 (VEÞ)
TUo hrædumzt eg dom | og daüda , deyʀ sa margr at eingínn biargaʀ , mitt eítt | veít eg lífit líota leída míg j drottins ʀeidi : Og j | margfalldri synda saürgan : suídir briost og hefndum kuidir : fy || reʀ afbrígdínn flestra dygda fatt eʀ þat ad sidüna vottar |
713 - 12/33-13/1 (VEÞ)
Tvo hrædumzt eg dom og dauda . deyr svo margur // | at eingenn biargar . mítt eítt veít eg lifít líota leide | mik j drottens reíde / og j margfalldre synda saurgan . suidir briost || og hef[…] kvidir fyrir afbrigde flestra dygda . fatt er þat at sidena vottar . // // |
41 8°x - 129/20-130/4 (VEÞ)
Tvo hrædunst eg dom og dꜹda, deir sa margur | er eingenn biargar, mitt eitt veit eg lijfid liőta, lei || da mig J Drottens reide. | Og af margfalldre sinda saurgan, svijdur briőst | og hefndum qvijder, fyrer afbrigded flestra digda, fa̋tt | er gőtt þad er sidena votte.
705x - 18v/0-19r/0
Tvo hrædunst eg dom og dauda | deyr sa margur er einginn biargar | mitt eitt veit eg lyfid liota | leidamig i drottinz reidi | I margfalldri synda saurgann | svydur briost og hefndum kvyder | fyrir afbrigdi flestra dygda || fatt er gott þad er siduna vóttar.
4892 - 37r/0-37r/0
Tva hrǫ[…]unst ec dom oc dauþa dreir sa mar[…]r at einginn biargar, mitt eitt veit ec lyfit liota, leida mec i drottins reide Og i margfalldri sinda saurgan […]uydr briozt oc hefndum quydir, fyrir af brigde flestra digda fatt er gott at si[…]una vottar
77. Bb - 116ra/9-116ra/13 (VEÞ)
Víndí fullt hefir veslan annda uarn obbelldíth ⸌⸌ laungvm felldan blarr | ok li⸌o⸍tr j o᷎fuundar eítri iafnan hefir ek næ | sta kafnat reidi gall med sarum sullum suidrar | mer vm blasín idrín hrygdín slitr af hiarta rotum | hardan styrk j svta myrkrí ჻ |
99a - 15v/4-15v/11 (VEÞ)
windi fullt hefur | veslan anda vont ofbelldit lon | gum felldann . bla̋r og liotur j øfűndar | eitri iafnann hefi eg næsta kafn | at // reide gall med sárum sűllum sűi | drar mier vm blásinn idren · hrijgdin | slijtur w̋r hiarta rotum hardann sty̋rk j | sűta my̋rkri : //
622 - 37/2-37/6 (VEÞ)
Vindi füllt hefir veslan anda , vortt ofbelldit laungüm | felldi , blaʀ og líotur j ofundaʀ eítrj , iafnann hefi eg næ | sta kafnad : ʀeídi gall med sꜳ̋rum süllum , suidrar mier vm | blasínn ídur , hrygdínn slítur af hiartta ʀotum , harla styrk j | sütaʀ myrckrj : |
713 - 13/2-13/4 (VEÞ)
Vinde fwlt hefir veslan anda . vort ofbelldí longum felldan . blar og líotur  | o᷎fundar eítre . jafnan hefe eg næsta kafnat . / reíde gall med sarum sullum . | suídrar mier vm blasenn jdrenn . hrygdenn slítur af hiarta rotum . hardan styrk  suta ⸝⸝myrkre . // |
41 8°x - 130/5-130/10 (VEÞ)
Vinde fullt hefur vestann anda, vondt of | belldid lóngum hrelldan, bla̋r og liőtur J ófundar eit | re, jafnan hefe eg næsta kafnad. | Reide gall med sa̋rum sóllum, svidrar mier um blasinn | ydrenn, hriodenn slijtur af hiartans rőtum, hardan | stirk J suta mirkre.
705x - 19r/0-19r/0
Vindi fullt hefur veslan anda | vont ofbelldit longum felldan | blar og liotur i ofundar eitri | jafnan hefi eg næsta kafnad: | Reidi gall med sarum sullum | svidrar mier um blasin idrinn | hrygdin slytur ur hiartarotum | hardan styrki suta myrkri.
4892 - 37r/0-37v/0
Vinde fullt hefr […]eslum anda, vort ofbelldit laungom […]relldann blar oc liotr i aufundar ei[…]ri, jafnann hefe ec nǫsta cafnat Reide gall med sarom sullum, sund[…]ar mier vm blausinn idrinn, hrigd || slytr af hiarta rotum, hardann stirc i suta mircri
78. Bb - 116ra/14-116ra/19 (VEÞ)
Festizt ok med fíuki lasta frost agirní mer j briostí | grædgí drep med glæpum audgum grefst her ínn med | krokum stínnum hrædiliga med blíndri blidu ble | kkízt holld af daudans flekkum helldr af | sliku ættí ek alldrí ugglauss uera þo ath m | skunn huggí ჻ |
99a - 15v/11-15v/18 (VEÞ)
Festist opt med | fiűki lasta frost agirni mier j br | ioste grædgi drepur med glæpum | aűdgűm grefst hier jnn A kroke | stinnűm // hrædiliga med blindri | blijdű bleckist holld j daűdans | fleckum hrelldur af slijkű ætta | eg alldri vgglaűs vera þo my̋skunn ⸝⸝ hűgge // ||
622 - 37/7-37/10 (VEÞ)
Festízt opt j fíucki lasta , fost ꜳ̋ girnenn mier j briosti : ⸌⸌ grædgín drepur med glæpum aüd | güm , og grefzt hier ínn ꜳ̋ krockum stínnum : Hrædiliga med | blíndri blídu , blezckízt holld j daudans fleckum : helldr | af slícku ætta eg alldri , vgglaüs vera nema myskun huggí |
713 - 13/5-13/8 (VEÞ)
Festízt opt j fívke lasta . faust agirne mier j brioste . grædge // | drepur med glæpum audgum . grefzt híer jn med krokvm stínnum . / hrædilíga med blíndre | blídu . bleckízt holld j daudans fleckum […]ur af sliku eg ætta alldri . ugg . | laus vera þott myskunn huggí . // |
41 8°x - 130/11-130/16 (VEÞ)
Festest opt J fiuke lasta, frost a̋girndar mier | J brioste, grædge drep med glæpum audgum, giefst | hier inn a̋ krokum stinum. | Hrædelegana med blindre blijdu, blecki | est holld J dꜹdans fleckium, hrelldur af slijku | ætte eg alldre, ugglꜹs vera þő miskun hugge. |
705x - 19r/0-19r/0
Festist opt med fiuki lasta | frost agirni mier i briosti | grædgi drepur med glæpum audgum | grefst hier inn a krokum stinnum: | hrædiliga med blindri blydu | bleckist holld i daudans fleckum | hrelldur af sliku ætta eg alldri | ugglaus vera þo at myskunn huggi.
4892 - 37v/0-37v/0
Festizt opt i fiuce lasta frost agirn þar mieri bioste, grǫdge drepr med glǫpom augdom, grefzt hier inn med crocom stinnum Hrǫþelega med blindri blydo blekkist holld i daudans flekkum, helldr af slyco ǫtti ec alldri, ugglaus vera þo miscon huggi
79. Bb - 116ra/20-116ra/24 (VEÞ)
Fyrir latid mer fadir hínn sætí fyrir latid mer ek uil gra ⸌⸌ ta ord ok hugsan allar gerdir | audmíukligazt ok fírrazt dauda þui lyt | ek nu þer ath fotum þro᷎ngdr ok kualdr af mæ | díng taldri klokkr hræddr ek þurfa þikkium | zt þína uægd j naudum mínum ჻ |
99a - 16r/1-16r/7 (VEÞ)
Fyrir latit mier fadirinn sæti · fyrirlatid mier eg | vil gráta ord og hűxun og illar gior | dir aűdmiűkliga en firrast daudan // | þűi sy̋ti eg nű þier at fotum þrongdur | og kűaldur af mæding taldri · kloc | kur og hræddur eg þűrfa þikiumst þi | na vægd j naűdsyn mijna // |
622 - 37/11-37/15 (VEÞ)
Fyrir latíd mier fadirínn sæti , fyrirlatít mier eg vil grata : ord | og hugsann og allaʀ giordeʀ , aüdmíuckliga og fyrrazt daüda | Þui syt eg nü þier ad fotum , þreíngdur af küalldur af mæd | íng talldri , klockur og hræddur ad eg þurfa þickíumzt , þína | vægd j naüdum minum : |
713 - 13/9-13/11 (VEÞ)
Fyrirlatít mier fadirenn sæte . fyrir latít mier eg víl grata . ord og hugsann allar gíor ⸌⸌ […]dmíuklíga og fordazt dauda / | þvi kryp eg nv þier at fotum . þreyngdur og kualdur af mæding taldre . klockur og | hræddur eg þurfa þickíumzt . þína vægd j naudsyn mína . // |
41 8°x - 130/18-131/2 (VEÞ)
Fyrerla̋te mier faderenn dijre, fyrerlate mier eg vil | gra̋ta, ord hugsan og illar giorder, audmiuklega en fi | rrast daudann. | Þvi lijt eg nu þier ad főtum, þreingdur og kvalldur || J mædijng talldre, klockur og hræddur ef | þurfa þijkiunst, þyna vægd J naudum mijnum. |
705x - 19r/0-19v/0
Fyrirlati mier fader inn sæti || fyrirlati mier eg vil grata | ord og huskann og illar giorder | audmiukliga enn firrazt daudann: | þui lyti eg nu þier at fotum | þrongdur og kvaldur af mæding taldri | klockur og hræddur eg þurfa þikiumst | þina vægd i naudsyn myna.
4892 - 37v/0-37v/0
Fyrirlati mier faderinn sǫte, fyrir late mier ec vil grata, ord huxan oc illar giardir audmiucliga ell firazt daudann Þui lyt ec nu þier at fotom, þreingdr oc cvallþr af mǫding talldr[…] clauccr oc hrǫddr ec þurfa þicciu[…] þyna vǫgd i naudsin mynom
80. Bb - 116ra/25-116ra/30 (VEÞ)
Sua fysumzt ek enn sætí iesu synda likn ath ⸌⸌ þuera my | dí litazt mer sem liggí þrutid línna eitr vm | hiartad ínnann sennd híngath mer síau fallz | anda sanna gípt er leysí or banní mína on | d sua at mættag þiona mariu blomí fyrir | ydarn soma ჻ |
99a - 16r/8-16r/14 (VEÞ)
Sűo fy̋sumst eg sæte iesus synda la | űsn at þeira my̋ndir lijtast mier sem | liggi þrűtid linna eitur vm hiartad | innann // send hingat mier siofalldz | anda sanna gipt þá er ley̋si w̋r | banne mijna ond at mætta eg þi | ona mariű blom fyrir yckar soma |
622 - 37/16-37/19 (VEÞ)
Suo fysünzt ek hínn sæti jesu , synda laüsn ꜳ̋ þessaʀ ⸌⸌ myndir , líckíazt mꜳ̋ | sem líggí þrütíd línna eítur vm hiarttad innann : Send híng | ad mier síaüfallz anda , sanna gipt er leysi vʀ banne : | mína aund og mætti eg þíona , maríu blom fyrir yckʀum soma |
713 - 13/12-13/14 (VEÞ)
So fysumzt eg en sæte jesu . synda likn og þeira myndir . lítazt mier sem ligge þrutenn . ⸌⸌ línna eítur vmartat | nnan / send hingat mier síaufalldz anda . sanna gípt so leyse ur banne . | mina o᷎nd so mætta eg þíona . marív blom fyrir yckarnn soma . // |
41 8°x - 131/4-131/9 (VEÞ)
So fijsest eg sæte JESvs, sinda lijkn þvi þeirra | minder, lijtast mier sem ligge þruted; linna eitur | umm hiartad innann. | Send mier hijngad siófallds anda, sanna gift þa̋ | er leiser ur banne, mijna ónd so mætte eg þiőna, mi | lldenn frőm fyrer Dome.
705x - 19r/0-19r/0
Svo fysunst eg hinn sæti jesus | syndalausn at þeirra mynder | lytast mier sem liggi þrutid | linna eitur um hiartad innan: | Send hingad mier siófallz anda | sanna gipt þa er leysi ur banni | mina ónd svo mætti eg þinu | mariublom fyrir yckrum soma.
4892 - 37v/0-38r/0
So fysunst ec enn sǫti Jesus, sinda licn þvi þeirra minder, lytazt mier sem ligge þrutit, linna eitr vm hiartat innan Send mier hyngat siaufalls anda || […]nna gipt sva leise ur banne, myna aund sva mǫtti ec þiona mario blom […]varn soma
81. Bb - 116ra/31-116ra/35 (VEÞ)
Laust alldreigí þu lat mer criste lasta uínndz ⸌⸌ j bylia kastí typta | mítt ok tem sem optazt tendrat bríost med | liknar uenndi sua ath gratandí fuss ath fotum | fadir skínanndí kríupa ek þínum huert þat | sínn er ek kulda kenní j kosta lausu glæpa ⸝⸝ frosti ; |
99a - 16r/15-16v/4 (VEÞ)
Laűst alldrei lát mig kriste las | ta vindz j by̋lia kaste ty̋pta | mitt og tem sem optast tendrad | briost med lijknar vende // || Sűo at gratandi og fűs at fotum fa | der skijnandi kriűpe eg þinű j huort | þad sinn eg kűldans kienni j kosta laű | sű glæpa froste //
622 - 37/20-37/24 (VEÞ)
Laust alldreigi lat mig cristur , lasta vínz j bylgna kasti | typtta mítt og tem sem optazt , tendrad briost med liknar | vendi : Süo ad gratandi fus ad fo᷎tum , fadir skinandi | kríüpi ek þínum , j huertt þat sínn er eg kullda kenne : ko | sta laüs af glæpa frosti : ||
713 - 13/15-13/17 (VEÞ)
Laust alldreíge lat mier kristí . lasta uínz  bylía kaste . tytta mik og tem ⸌⸌ sem optazt . | tendrat briost med liknar uendí . / so at gratandí og fus at fotum . fadir skín | andi kriupa eg þínvm . j hvert þat sínn er eg kuldan kenne . af kosta lavsu glæpa ⸝⸝ frostí . // // |
41 8°x - 131/10-131/15 (VEÞ)
Laust alldreie lat mig christur, lasta vinds J bilia | kaste, tifta mitt og tem sem oftast, tendrad br | iőst med lijknar vende. | So ad gra̋tande fus ad főtum, fader skijnande | kriupe eg þijnum, hvort þad sinn eg kulldanns kenne, | J kostalꜹsu glæpa froste.
705x - 19v/0-20r/0
Laust alldregi lat mig Christe | lasta vinds i bylia kasti || typta mitt og tem sem optast | tendrad briost med liknar vendi: | Svo ad gratandi fus at fotum | fadir skynandi kriupi eg þinum | i hvert þat sinn eg kuldann kenne | i kostalausu glæpa frosti
4892 - 38r/0-38r/0
Laust alldreie […] mier Kriste lasta vinds i bilia caste, tip[…] mic oc tem sem optazt, tendrat briost med […]nar vende Sva at gratande oc […] at fotom fadir scynande criupe þynom, i huert þat sinn ec culldans ce[…] af costalauso glǫpa frosti
82. Bb - 116ra/36-116rb/4 (VEÞ)
Beidí ek nu fyrir mariu modur | miuka bæn ok fagrran tenad ꜳ treystandí ; || iesu criste ydra uægd er tynndum nægdízt pín mík | adr enn dettí ꜳ daudín dro᷎ttínn mínn j kuolum ok | sottum ath þuí mínnr se ek þa sídan slitín af fi | anndans krokí bítrum ჻ |
99a - 16v/4-16v/11 (VEÞ)
Beidi eg fy̋rir | máriű modur miűka bæn og fagrann | tienad A trey̋standi iesu christi y̋dra | vægd sűo tyndum nægdist // pijn mig | adur en dettűr A daűdinn drottinn minn | j kűolum og sottum æ þess midur og sie þá | sijdann slitinn af fiandans kroke bit | rum : //
622 - 38/1-38/4 (VEÞ)
Lífít síalft ad lucktri æfi , leys mítt bann fyrir ídrann sanna : oleo | smurduʀ veíttü ad eg verdi , vidur kennandi milleík þenna : Hreinazt | gef þü hiartta minü , holld og blod þat tockzt af modur , lísti | gazta leídar nesti , lockízt ond af holldzins bondum : |
713 - 13/18-13/20 (VEÞ)
Beide eg þig nv ⸌fyrir mariv⸍ mær og modir . fyrir mívka bæn og fagrann tenad . // | atreystandi jesu kristi . ydra uægd er tyndum nægdízt / pín mik adur en dettur ꜳ̋ | daudí . drottenn ott  kvolvm og sottum . at þvi mídur se eg þa sidan . slíten ꜳ̋ fíand ⸝⸝ ans kroke bitrum . // // |
41 8°x - 131/16-131/18 (VEÞ)
Pijn mig a̋dur enn dettur a̋ daudenn, Drott | enn minn J kvólum og sőttum, ad þess midur se eg þa̋ sijdan, | slijtenn af fiandans kroke bitrum. |
705x - 20r/0-20r/0
Beidi eg nu fyrir Mariu modur | miuka bæn og fagran tenad | a treystandi Jesu Christi | ydra vægd enn tyndum nægdist: | Pyn mig adur en dettur a daudinn | drottin minn i kvólum og sottum | ad þui midur sie eg þa sydan | slitinn af fiandanz krokum bitrum.
4892 - 38r/0-38r/0
Beide ec þic nu mǫr oc modir fyrir miucast oc digdir scastar, aa treistande Jesu […]i, oc ydar vǫgd er tyndom nǫgdezt Pyn mic aadr enn dettr a daude drottinn ott i cuaulom oc sottom, ad þvi […]iddr sie ec þa sydann slitinn af fiandans croci bitrum
83. Bb - 116rb/5-116rb/9 (VEÞ)
Lifíth sialft ath luktrí æfí leys mítt bann fyrir ⸌⸌ idran sanna oleo sm ; | urdr ath ek uænntí ath ek uerda uidr kena | nndí míukleik þenna hreínazt gef þu híarta | mínu holld ok blod þat er tokt af modr listuligha | ath leidar nestí leysízt o᷎nd af holldzíns bonn ⸝⸝ dum |
99a - 16v/11-16v/18 (VEÞ)
Lijfit sialft at lűcktri æfe | leys mitt bann fyrir idran sanna · oleo | sműrdur veittű eg verdi vidűr kenn | andi milldileik þenna // hreinast | gief þű hiarta mino holld og blod | er tokstű af modur hid listiligasta | leidar nesti þá lockast ond frá ho | lldsins bondum · //
622 - 38/5-38/8 (VEÞ)
Beidi eg nü maríu modur , miucka bæn og fagran tíenad : ꜳ̋ trey | standi jesu cristi ydra vægd eʀ tyndum nægdi : Fíndu mig adur enn | dettur ꜳ̋ daüdi , drottenn mínn j küolum og sottum : æ þui midur síe | eg þa sídann , slítínn af fiandans krocki bitrum : |
713 - 13/21-13/24 (VEÞ)
Lífit síalft at luktre æfí . leys mítt bann fyrir ídran // | sanna . oleo smurdur veíttu at eg uerda . vídur kennandi fo᷎gnud þenna . / | hreínaz⸌t⸍ gef þu hiarta mínv . holld og blod er tokt af modur . lístuligasta | leidar neste . leysezt o᷎nd af holldzens baundum . // |
41 8°x - 132/1-132/6 (VEÞ)
Lijfid sialft ad lucktre æfe, leis mitt bann | fyrer ydran sanna, Oleo smurdur veit þu eg verde, vidur | kennande merdleik (illdleik) þenann. | Hreinast gef þu hiarta mijnu, holld og blőd | sem tőkst af mődur, listelegasta leidar neste, þa̋ er | leisest ónd fra holldsinz bóndum.
705x - 20r/0-20v/0
Lyfid sialft at lycktri æfi | leys mitt bann fyrir idran sanna | Oleo smurdur veit at eg verdi || vidurkennandist milldleik þennan: | Hreinast gef þu hiarta mynu | holld og blod er tokstu af modur | listiligt at leidarnesti | þa lockast ond af holldsinz bóndum.
4892 - 38r/0-38v/0
Lyfit sialft at luctri ǫvi, leis mitt bann fyrir ykran sanna, oleu smurdr veitt at ec verdi vidr cennande faugnud þennann Hreinazt gif þu hiarta myno, holld oc blod er tocst af modr, listugasta leidr || nesti, leisizt aund af holldsinz baundo[…]
84. Bb - 116rb/10-116rb/15 (VEÞ)
Hrædumzt ek ath sart munu suída ; | samuízkunar bygd af grunnum sundrut o᷎ll þa | er syndir kalla sína eign a hiarta mínu do᷎kkuir | munu þa fíandans flokkar færazt ath med opí | ok kæru bunir mik ath brenna ok skemma bíta kr | ema rifa ok slita ჻ |
99a - 16v/18-17r/6 (VEÞ)
Hrædumst eg at | sárt mun sűy̋da saműiskűnnar by̋gd || af grűnni sűndrűd oll þá sy̋ndir kalla | sina eign j hiarta mino // dockűer | műnű þá fiandans flockar fær | ast nær med opi og kiærú bunir | mig at brenna og i pijna · bijta kremia | rijfa og slijta //
622 - 38/9-38/12 (VEÞ)
Hrædumzt eg ad sartt müne suida , samuiskunnar bygd af grünne , sündrazt oll þä eʀ syndir kalla : sína eígnn ad hiar | tta minü : Dockuir münü þa fiandans flockar , færazt næʀ med | opi og kiæru , bunir mig ad brenna og skeína : bíta og kremía ʀi ⸝⸝ fa og slita |
713 - 13/25-13/27 (VEÞ)
Hrædumzt eg at sart mune suída . samuízkunnar bygd af grunne . svndrazt ⸌⸌ o᷎ll þa er syndir kal | la . sina eígnn ꜳ̋ híarta mínv / do᷎ckuer mvnu þa fíandans flockar . | færazt nær med ope ogru . bunir mik at brenna og skeína . bíta krema ⸝⸝ rífa og slíta . // // |
41 8°x - 132/7-132/12 (VEÞ)
Hrædunst eg ad sa̋rt mune svijda, samvit | skunnar bigd af grunne, sundrud óll þa̋ sinder kalla | sijna eign J hiarta mijnu: | Dóckver munu þa̋ Fianda flockar, færast | næst med őpe og kiærum, buner mig ad brenna og pijna, | bijta kremia hrijfa og slijta.
705x - 20v/0-20v/0
Hrædumzt eg at sart muni svyda | samvitskunar bygd af grunne | sundrud óll þa er synder kalla | sina eign i hiarta minu: | Dockver muno þa fianda flockar | færast nær med opi og kiæru | buner mig at brenna og pyna | byta kremia ryfa og slyta.
4892 - 38v/0-38v/0
Hrǫdunst ec at sart muni suyda, samvitscunnar bygd af grunne, syndrazt aull þa er sindir calla, syna eigni hiart[…] myno Dauccvir muno þa fiandans flokkar, fǫrazt nǫr med ope oc ciǫro, buner mic at brenna oc pyna byta cremia ryfa oc slyta
85. Bb - 116rb/16-116rb/20 (VEÞ)
Munntu þetta en dyrri drottínn diofla sueitum no᷎kut | ueíta mina o᷎nnd ath meida ok skeína maríu | barn ok hialpir uarna heitu ok raudu híartans | blodí hana leystir en þuí ok þuí ma ek treysta | iesu þínní ast ok monnum o᷎llum baud til lifs fra dau ⸝⸝ da |
99a - 17r/6-17r/13 (VEÞ)
Mundű þetta | en dy̋re drottenn diofla sűeitum nockűt | veita mijna ond at meida og pijna | mariű barn eigi hialpar varna // | heitű og raűdű hiarta blodi hana | ley̋stir þú og þűi mun eg trey̋sta | at iesus minn hafi alt A monnum sem | ollum baűd til lijfs frá daűda // |
622 - 38/13-38/17 (VEÞ)
Munttü þa hínn dyre drottenn : díofla : | sueítum ei þetta veíta , mína aund ad meída og pína maríu | barnn enn híalpir varna : Heítu og ʀaüdü hiartta blodi , hana | leystir þü þvi ma eg treysta : jesu þín er ast ꜳ̋ monnum , ollum ba | ud til lífs fra daüda : |
713 - 13/28-13/31 (VEÞ)
Mvntu þetta enn dyre drottenn . diofla sueitum nockut ueíta // | mina o᷎[…]d at meída ogna . marív barn enn híalpir varna . / heítu og raudu | hiartans blodi . hana leystir þu þvi wíl eg treysta . jesus þínum astar monnum . | ollvm baud til lífs fra dauda . // |
41 8°x - 132/13-132/18 (VEÞ)
Muntu þetta dijre Drottenn, Diófla sveitum | nockud veita, mijna ónd ad meida og pijna, | Marju barn enn hia̋lpar varna | Med heitu og rꜹdu hiarta blőde, hana | leister og þvi mun eg treista, ad JESVS minn | hefur a̋st a̋ mónum, sa̋ ollum bꜹd til lijfs fra dꜹda. |
705x - 20v/0-21r/0
Mun þu þetta hinn dyri drottinn | dioflasveitum nockud veita | mina ond at mæddi og pyndi | mariubarn ei hialpar varna: || Heitu og raudu hiarta blodi | hana leystir og þvi ma eg treysta | at Jesus minn hafi ast a mónum | sem óllum baud til lifs af dauda.
4892 - 38v/0-38v/0
Muntu þetta hinn dyri drottinn, d[…]aufla sveitom naucut veita, myna aund at mǫda oc pyna mario barn e[…] hialpar varna Med heito oc r[…]do hiarta blode, hana leistz þu vil ec treista, Jesus synom aastar monnom, aullum baud til lyfz fra dauda
86. Bb - 116rb/21-116rb/26 (VEÞ)
Heyrdu mik nu hímíns ok iardar haleít | bygdín allra dygda megín drottníngín manna | ok eíngla modir guds ok lækníng þíoda þa er | mædumzt j nogum naudum nalæg uertu míní | salu uef þu agiætu uerndar skautí uan mín | so᷎nn til hialpar monnum ჻ |
99a - 17r/14-17v/1 (VEÞ)
Hey̋r þű mig nű himens og iardar | háleit by̋gdinn allra dy̋gda meigin | drottningin manna og eingla modir | Gűdz og blessann þioda // þá eg | mædumst j nogum naűdum nalæg vert | þű minne sálű vef agiætu verndar || skaűte von min sonn þű hialpar monnum // |
622 - 38/18-38/21 (VEÞ)
Heyrdü mig nu hímins og jardaʀ , haleít bygdínn allra dygda ⸌⸌ meíginn drottningínn manna | og eingla , modir güdz og blezan þíoda : Þa er mædumzt og mick | lum naüdum : nalæg verttü mínne sꜳ̋lu , vef þü ꜳ̋giætü | verndaʀ skaüti , von mín sonn eʀ híalpar monnum : |
713 - 13/32-13/34 (VEÞ)
Heyr þu mik nu hímens og iardar . haleít frygden allra dygda . meg ⸌⸌ enn drottningenn manna og eingla . modir | guds og blezan flíoda . / þa eg mædumzt j nogvm naudum . nalæg vertv | minne salv . uef þu agætv uerndar skarte . von min savnn er híalpar ⸝⸝ monnum . // // |
41 8°x - 132/20-133/5 (VEÞ)
Heir þu mig nu Himins og Jardar, haleit | digdenn lækner hrigda, Meiginn Kőngur manna og || Eingla, Meistare frődur Blessan þiőda. | Þa̋ Eg mædunst J nőgum nꜹdum, na̋lægur vert þu | minne sa̋lu. Vef mig agiætu verndar skꜹte, von | mijn sonn þu hia̋lpar monnum.
705x - 21r/0-21r/0
Heyr þu mig nu himinz og jardar | haleit bygdinn allra dygda | meginn drottninginn manna og eingla | moder gudz og blessan þioda: | Þa eg mædunst i nogum naudum | nalæg vertu minni salu | vef þu agiætu verndar skaute | von min són er hialpar mónnum.
4892 - 38v/0-38v/0
Heirdo mic nu himins oc jardar haaleit frigdinn allra digda, meyo drottninginn manna oc eingla mod[…] guds oc lǫcning þioþa, Þa ec mǫdunst i nogum naudom nalǫgri verto minni salo, vef þu agioto verndar scauti, von myn sounn þu hialpar maunnom
87. Bb - 116rb/27-116rb/32 (VEÞ)
Maria kreistu míolk ur briostum mín drottning ⸌⸌ fyrir barní þínu , | ;mískunn bidþu ath míuka fínnír; dreyrug | fodurnum syn þu sarín son mariu er naglar | skaru ek uænumzt at yckrum þioní eingi ku | ol megi drottna leíngí miskunnar þa er | miukuzt renna merkín slik um hímna riki ჻ |
99a - 17v/2-17v/8 (VEÞ)
Maria kreist þű miolkűt briostinn mijn | drottning fyrir barne þinű dreyrűg fo | durnum sy̋n þű sarinn sonűr mariu er | naglaʀ skárű // eg vænumst at yck | rum þione eingin kűol mune drottna | leinge my̋skűnnar þa er miűkust re | nna merkinn slijk vm himna rijke // |
622 - 38/22-39/1 (VEÞ)
María kreistü míolk vʀ briosti mín drottning fyrir barne | þínü : dreyrug fadirenn syndü sꜳ̋rínn sonur maríu er naglar | skarü : Eg vænünzt ad yckur þíone , eingi küol meigi dro || ttna leingi : myskünnenn þín míucküzt ʀenne merckínn slíck vm ⸝⸝ himna ʀíki |
713 - 13/35-14/3 (VEÞ)
María kreist þu miolk ur briostum . mín drottníng fyrir barnne // || þinv . dreyrug fodursins syn þu sarenn . son maríu naglar skarv ve[…]zt eg at | yckrum þione einge kuol mege drottna leinge . myskunar þa miukuzt renna | merkenn slik vm himna ríke . // |
41 8°x - 133/6-133/11 (VEÞ)
Miskunar gef þu miukur þroske, mitt ad fő | stra na̋e briosted, dreirug fódurnum sijn þu sa̋rinn. | Sonur Marju er naglar skaru. | Eɢ vænunst ad ꜹmum þiőne, einginn kvól m | un Drottna leinge, miskunar þa̋ miukust renna, mer | kenn slijk af Himna Rijke.
705x - 21r/0-21v/0
Maria kreistu miolk ur briostum | min drottning fyrir barni þino | dreyrug fódurnum syn þu sarin | son mariu er naglar skaru: | Eg vanunst at yckrum þioni | eingin kvól meigi drottna leingi || myskunnar þa er miukust renna | merkin slik um himnaryki.
4892 - 39r/0-39r/0
Maria kreist þu miolc vr briost[…]m, myn drottning fyrir barne þyno, dreyr[…] fau þurnum syn þu sarinn, sonr Mario er […]aglar scauro Eg vǫnunst at yccum þione, einginn quaul meigi drottna […]nge, miscunar þa miucost renna, mercinn […]yc vm himnaryci
88. Bb - 116rb/33-116rb/37 (VEÞ)
Frami stattu er fæddir drottínn fyrir skínannda | barni þinu miskunn bidþu ath miuka fínnír | madrínn huerr en glæpir þuerrí ber þa en fram med | blidum uorrum bæna fyrir kristnum salum maria iesu | modir dyruzt mun þu ath eigi skiliumzt ek unn ⸝⸝ dan ; ||
99a - 17v/9-17v/15 (VEÞ)
Framme stattű er fæddir drottenn | fyrir skijnandi barne þinű my̋skűnn | bid þű at miűka finne madurenn huer | enn glæpe þűerre // ber þá framm | af blijdum vorum bænar mal fyrir kristnum | salum · maria iesu modir dy̋rűst műn | þű at eigi skilist eg vndan //
622 - 39/2-39/6 (VEÞ)
Framme stattu eʀ fæddir drottenn | fyrir skínannda barne þínu , myskün bíd eg ad míuka fí | nne madurenn huer, enn glæpí þuerre : fer þa fram med blídüm | vorüm , bæna mꜳ̋l fyrir krístnum sꜳ̋lüm , maría jesus modir | dyrüzt , mundu ad ei skilíumzt eg vndann : |
713 - 14/4-14/6 (VEÞ)
Frame stattu er fæddir drottenn . fyrir skínanda barne þínu . myskunn bíd þu at mikla ⸌⸌ fínne . madurenn huer enn glæpe þuerre / ber þu fram | af blídum vaurum . bænar mal fyrir kristnum salvm . maría jesu modir dyruzt . mundu at | eigi skílíumzt eg undan . // |
41 8°x - 133/12-133/17 (VEÞ)
Framme stattu enn fædde Drottenn, fyrer skijn | ande Gude mijnum, miskun bid eg ad miuka finne, | madurenn hvor enn glæpe þverre. | Ber þu fram af blijdum vorum, bænama̋l fyrer christnum | Sa̋lum, Marju sællrar mógur hinn dijre, mun þu ad eg | ei skiliest undann.
705x - 21v/0-21v/0
Frammi stattu er fæddir drottinn | fyrir skynandi barni þino | myskunn bid þu at miuka finne | madurinn hverr og glæpi þverri: | Ber þa framm af blydum vorum | bænarmal fyrir kristnum salum | Maria Jesu moder dyrust | mundu at ei skilist eg undann.
4892 - 39r/0-39r/0
Frami stattu er fǫddir drottinn, fyrir scynande barni […]yno, miscun bid þu at micla finnir ma[…]inn huer enn glǫpe þuere Ber […] fram af blydom vaurom bǫnar maal […] kristnar salir, maria fyrir modir dyrost, mun[…] at ei sciliunst eg undann
89. Bb - 116va/1-116va/5 (VEÞ)
Þu ert hreín lifiss dygdar dufa dottir guds ok læk | níng sotta giptu uegr ok geisli lopta gímsteínn | bruda ok drottníng hímna guds herbergi ok gle | ymíng sorga gledinnar past ok eyding lasta | liknar ædr ok lifgan þioda loflíg mær þu ert ⸝⸝ einglum hærri ; |
99a - 17v/15-18r/3 (VEÞ)
Þű ert | hreinlijfis dy̋gdűg dűfa dottir gűdz | og lækning sotta · giptű vegur og geislin | lopta gimsteirn brűda og drottning | himna // Gűdz herbergi og gley̋m || ing sorga gledinnar past og ey̋ding lasta | lijknar ædur og lijfgan þioda loflig | mær þű ert drottni kiærűst : // |
622 - 39/12-39/15 (VEÞ)
Þü ertt hreínlífís dygdüg düfa , dottir konungs enn lækning sotta | gípttü vegur og geisli lopta , gymsteínn brüda og drottning him | na : Güds herberog gleyming sorga . gledínnar past og eyding | lasta , liknar ædur og lækning þioda , loflig mæʀ þü ertt ⸝⸝ sprundum hærre |
713 - 14/7-14/9 (VEÞ)
Þv ert hreínlífís dygdug d[…] dottir guds og lækníng sotta . gíptu uegʀ ⸌⸌ og geísle lopta . gímsteinn bruda enn drottníng hímna / . | guds herberge og gleyming sorg[…] gledínar past og eyding lasta . liknar ædur | og lífgan þíoda lo᷎flíg mær þu ert einglum hærre . // |
41 8°x - 134/1-134/6 (VEÞ)
Þu ert hreinlijfis digdug dufa, Drotta hir | der læknijng sőtta, giptu vegur og geisle lofta, gi | msteirn lijda, Jófur Himna. | Giæfu herberge gleimijng sorga gledennar | past og eidijng lasta, lijknar ꜹdur og liősed frijda, lof | legur næsta fódurnum kiærstur.
705x - 21v/0-21v/0
Þu ert hreinlyfis dygdug dufa | dotter guds og lækning sotta | giptu vegur og geislin lopta | gimsteirn bruda og drottning himna: | Guds herbergi og gleyming sorga | gledinnar past og eyding lasta | liknar ædur og lifgan þioda | loflig mær þu ert einglum hærri.
4892 - 39r/0-39r/0
Þu […]t hreinlyfiz digdug dufa dotter […]s oc lǫcning sotta giptu vegr oc ge […]i lopta gimsteirn bruda enn dr[…]ning himna Guds herberge […]eiming sorga gledinnar past oc […]þinglasta, licnar ǫdr oc lyfgan þio[…] loflig mǫr þu ert einglum hǫrri
90. Bb - 116va/6-116va/11 (VEÞ)
Þu ert elskan ein af sprundum ; | agiætuzt fyrir lítílætí um bætanndí bragna synndir | blezut mær þu ert drottní kæruzt þu ert hí | tnanndi heilags anda ho᷎lld ok prydd med dadum | o᷎llum eí kennanndí kuitt af synndum krapta þr | aung enn lo᷎stinn o᷎nguann ჻ |
99a - 18r/4-18r/10 (VEÞ)
Þű ert elskandi ein af sprundum agiæ | tűst fyrir lijtilæti vm bætandi bragna | sy̋ndir blessűd mær þű ert einglum | hærre // Þű ert hitnandi heilagz | anda holl og pry̋dd med dádum | ollum · eigi kennandi kűitt af sy̋n | dum krapta þrong en lostinn onguan |
622 - 39/7-39/11 (VEÞ)
Þü ertt elskandi eín af sprundüm , agíætüzt fyrir litilæ | ti , vmbætandi bragna syndir , blezüd mæʀ þü ertt | drottni kíærüzt : Þu ertt híttnandi heilags anda , holl | ínn prydd af dadum ollum , æ kennandi kuítt af syndüm | krapta þraung enn lostenn o᷎ngüan : |
713 - 14/10-14/12 (VEÞ)
Þu ert elskande eín af sprundvm . agætvzt fyrir lítelæte . vm bætandí bragna syndir . ⸌⸌ blezvt mær þu | ert drottne kæruzt / þv ert híttande heilagan anda . ho᷎llenn prydd med | dadum o᷎llum . eigi kennandí kuítt af syndum . krapta þravng en lo᷎stenn o᷎ng ⸝⸝ vann . // // |
41 8°x - 133/18-133/20 (VEÞ)
Þu ert Elskande a̋ allar lunder, a̋giætur fyrer lijti | læte, umbætande bragna sinder, bijter giæda, | hvorium ædre.
705x - 22r/0-22r/0
Þu ert elskandi ein af sprundum | agiætust fyrir litilæti | umbætandi bragna syndir | blezud mær þu ert drottni kiærust: | þu ert hitnandi heilax anda | hóll og prydd med dadum óllum | ei kennandi kvitt af syndum | krapta þrong en lostinn ongvann.
4892 - 39r/0-39v/0
Þu ert hittande heilagann anda haullinn prydd med daþom aullom || ei cennande quitt af sindom, craf[…] þraung enn laustinn aungvann Þu ert elscande ein af sprun[…]om aagiǫtost fyrir lytelǫte, vmbǫtan[…] bragna sindir, blezut mǫr þu ert ein[…] lom hǫrri
91. Bb - 116va/12-116va/16 (VEÞ)
Maria ertu modir dyruzt maria lífdu sæmd ⸌⸌ j harrí maría | ertu af mískunn kæruzt maria leíttu synnda | farí maria lytín mo᷎rg þuí uo᷎ru maría | líttu klo᷎ck ꜳ tarín maría græd þu meín | hín storu maria ber þu smyrsl j sarín ჻ |
99a - 18r/11-18r/18 (VEÞ)
Maria ert þű modir dy̋rűst · maria | lifir þű sæmd j hȧrri maria ert | þű af my̋skunn kiærűst maria | liettu synda fꜳ̋re // maria lijt | þű mein þau vorű · maría lijt | þű klock A tárinn maria græd | þű meininn storű · maria dreif | nu smy̋rsl j sárinn //
622 - 39/16-39/20 (VEÞ)
María erttü modir skiæüzt : | maría erttü sæmd j ꜳ̋re , maría þu ertt af myskünn kíæ | rüzt , maría liettü synda fꜳ̋ra . ᴍaría littü meín þaü | ad vorü : maría littü klock ꜳ̋ tꜳ̋rínn , maría græd þu me | ínínn storü , maría dreyp þü smyrsl j sꜳ̋rínn : |
713 - 14/13-14/16 (VEÞ)
María ertu modir skíruzt . maría lifir þv sæmd ja̋[…]e . maría ertu // | af myskunn skærvzt . maría lettu synda fꜳ̋re . / maria lít þau meín | er voru . maria lít þu klo᷎ck ꜳ̋ tꜳ̋renn . maría græd þv meínnen storv . | maría ber þu smyrsl j sarenn . // |
705x - 22r/0-22r/0
Maria ert þu moder dyrust | Maria lifer þu sæmd i are | Maria ert þu af myskun kiærust | Maria liettu synda fare: | Maria lyt þu mein þau voru | Maria lyt þu klock a tarinn | Maria græd þu meinin storu | Maria dreif þu smyrsl i sarinn.
4892 - 39v/0-39v/0
Maria erttu […]dir sciǫrost, Maria lofa þu sǫto ou[…] Maria erttu af miscun scǫrost Maria liett þ sinda farit Maria lyt þou mein er voro, Ma[…] lyt þu claucc a tarinn, Maria g[…] þu meininn storo, Maria ber þu s[…] i sarinn
92. Bb - 116va/17-116va/22 (VEÞ)
Tungu sætr ef eínn huerr yta ordum hyggzt | j kuædi ath skorda míukan dikt ath mak | ligleikum mín drottníng af heidrí þínum þvi er | likazt sem rasi ok reiki radslaus seggr ath | ymsum ueggium fældr ok byrgdr ok feti þo huergí | fuiss j burt or uo᷎lunndar husí ჻ |
99a - 18r/18-18v/5 (VEÞ)
Tungű | sætur þo einhuer y̋ta j ordum hy̋ggist || kűædi ad skorda miűkan dikt at makli | gleikum mijn drottning af heidri þijnum // þvi | er lijkast sem rasi edur reiki rádlaűs seggűr | at y̋msum veggium felldur og by̋rdur en feti þo | hűorgi fűs j bűrtű vr volundar hűsi // |
622 - 39/21-40/1 (VEÞ)
[…]üngü sætur ef eínhuer yta , ordum hygdi j küædi ad skor | da , míuckann dickt ad maklig leickum , mín drottning af | heidrj þínum : Þui eʀ likazt sem ʀasí ęda ʀeíki ʀad | laus seggr , ad ymsum veggíum , faldur og byrdur enn fet || þo huergi , fws j bürtt vʀ volundar hüsí : |
713 - 14/17-14/19 (VEÞ)
Tvngv setur ef eínn hver yta . ordum hygzt j kuædí at skorda . mívkan dikt ⸌⸌ at makligleikum . min drottníng af | heídre þínum / þvi er likazt sem rase eda reíke . radlaus seggur at ymsvm veggívm . fældur og byrdur og fete þo huergí . fus j burt ur uolundar huse . // |
41 8°x - 134/7-134/12 (VEÞ)
Tungu sætur einhvor ita, ef ordenn hygst J kvædi | ad skorda, miukann dikt ad maklegleikum, minn | Drottenn af vegsemd þinne. | Þa̋ er lijkt sem rase edur reike, ra̋dlꜹs seggur ad imsum | veggium, falldur og birgdur, enn fete þő hvorge, fus J burt | ur Vólundar huse.
705x - 22r/0-22v/0
Tungusætur þo einhver yta || med ordum hyggi kvædi at skorda | miukan dickt at maklig leikum | min drottning af heidri þinum: | þvi er likast sem rasi edur reiki | radlaus seggur at ymsum veggium | felldur og byrdur enn feti þo hvergi | fus i burtu ur volundar husi.
4892 - 39v/0-39v/0
Tungann setr einhuer ita ordinn higzt i quǫde scorda, miucann dict at macligl[…] om, myn drottning af heidri þyn[om] Þui er lycast sem rase edr re[…] raadlaus seggr at unsom vegg[…] fǫldr oc birdr enn fetir þo huerge fus i burt ur Voulundar huse
93. Bb - 116va/23-116va/27 (VEÞ)
Hrærd af list þo ath huers mannz uerdí holld ok ⸌⸌ beín | ath tungum eínum uíndr leptri grænar grunndír | gros ilmandí dupt ok sanndar hagl ok drif sem | fiadrír fuggla fiskar dyr sem hollt ok myrar | har ok kyn sem heidar s⸌t⸍ío᷎rnur hreistr ull sem ⸝⸝ dropar ok gneístar |
99a - 18v/6-18v/12 (VEÞ)
Hrærd af list þo hűors manns yrde | holld og bein at tungum einum vindur lei | ptur og grænar grundir gros ilmandi dűpt | og sandar // hagl og drif sem fiadrir fűg | la fiskar dy̋r sem hollt og my̋rar har og | korn sem heidar stiornur hreistur og vll sem | dropar og neistar : //
622 - 40/2-40/6 (VEÞ)
Hrærd af lístum þo ad huers mannz prydi , holld og bein af tung | um eínum : víndur leíptur og grænar grundir, groʀ ilmandi düpt | og sandar : Hagl og dríf sem fiadreʀ füglaʀ , fískar dyʀ | sem hollt og myrar , hꜳʀ og kornn edur heidar stiornnur , hreistur | og vll sem dropar og neistaʀ : |
713 - 14/20-14/23 (VEÞ)
Hrærdar af list þo at hvers mannz yrdí . holld og beín at tungum eínvm . uindvr | og grænar grundir . gravs ílmandí dupt og sandar / hagll og drif sem fiadrir fugla . | fiskar dyr sem hollt og myrar . ha̋r og kornn sem heidar stíornur . hreistur | og ull sem dropar og neístar . // |
41 8°x - 134/13-134/18 (VEÞ)
Hrærd af list þő hvors mans irde, holld og bein | ad Tungum einum, vindur leiptur og grænar grunder, grós il | mande duft og sandar. | Hagl og drift sem fidur og fuglar, fiskar dijr sem | hollt og mijrar, ha̋r og korn, sem hreidar stiórnur, hreistur | og ull sem dropar og neistar.
705x - 22v/0-22v/0
Hrærd af list þo hvers mans yrdi | holld og bein ad tungum einum | vindur leiptur og grænar grundir | grós ilmandi dupt og sandar: | Hagl og drif sem fiadrer fugla | fiskar dyr sem hollt og myrar | har og korn sem heidar stiornur | hreistur og ull sem dropar og neistar.
4892 - 40r/0-40r/0
Hrǫrd af list þo hvors mans irde holld oc bein af tungum einom, vindr leiptr oc grǫnar grundir, graus ilmande dupt oc sandar Hagl oc dryf sem fiadrir fugla, fiscar dyr sem hollt oc myrar, har oc corn sem heidar stiaurnr hreistr oc ull sem dropar oc neistar
94. Bb - 116va/28-116va/33 (VEÞ)
Vidr ok griot sem steinar strætí | streíngr hímnana lopt ok eínglar orma sue | ít ok akrar huitir íurtir malmur sem laufgir | palmar auga bragd þo alldrí þegdí al⸌l⸍ar | þær af fyrnsku uærí modar fyrr enn | maríu prydí mættí skyra fullum hættí |
99a - 18v/12-18v/19 (VEÞ)
widir og griot sem | stadir og stræti · streingir himnar lopt og | einglar orma sűeit sem akrar hűijtir jű | rtrir malmar og laűfgir palmar // Auga | bragd þo alldri þegdi allar þær af | fy̋rnskű væri mádar fy̋r en mariű | pry̋di mætti sky̋ra af fullum hæ | tte //
622 - 40/7-40/10 (VEÞ)
Uidir og gríot sem stadir og stræti : streíngir hímnar lopt og Eín ⸌⸌ glaʀ : orma sueít | og ackraʀ hüitir , jurteʀ malmur og laüfgir palmar : Aüga brogd | þo at alldri þegdi , allaʀ þæʀ er ꜳ̋ fynskü være , mꜳ̋dar fyʀr | enn maríu prydi mætti greína füllum hætti : |
713 - 14/24-14/26 (VEÞ)
Vidur og grodur sem stadir og stræte . streingirmnar lopt og einglar . orma sveít ⸌⸌ og akrar hvítir . íurtir malmur og lavfger | palmar / augna braugd þott alldre þegdí . og andir þær af fyrnsku | værí . madar fyr enn marív prydí . mætte skyra fullum hætte . // // |
41 8°x - 134/19-135/4 (VEÞ)
Vidur og griőt sem stader og stræte, streinger himnar loft | og einglar orma sveit og akrar hvijter, Jurturs ma̋lmur, og || laufen pa̋lma. | Augabragd og alldre þegde, allar þær J heim | monnumre, mædast firr enn meistarans prijde, mætte stira | fullum hætte.
705x - 22v/0-23r/0
Vider og griot sem stader og stræti | streinger himnar lopt og einglar | ormasveit og akrar huyter || jurter malmur og laufger palmar: | Augabragd þo alldri þegdi | allar þar af fyrnsku væri | madar fyr enn Mariu prydi | mætti skyra at fullum hætti.
4892 - 40r/0-40r/0
Vidir griot sem stadir oc strǫti streing er himna lopt oc einglar orma sueit sem acrar huytir itur malmr oc laufit palma Augna braugd þott allþri þegþe, oc andir þǫr af firnsco vǫri, modir firr enn Mario pryþe, mǫtti scyrazt fullum hǫtti
95. Bb - 116va/34-116vb/1 (VEÞ)
Maria uertu mer j hiarta milldín sialf þvi | ath giarna uillda blezuth þer ef mættí | ek meíra margfalldadan lofsaung giallda | liflig ord j lioda gerdum listuligrar modur || criste eíngum tioar ath auka leingra eínn er drottínn ma ⸝⸝ ríu hreínní |
99a - 18v/19-19r/6 (VEÞ)
Maria vertű mier j hiarta || milldin sialf þvi giarnan villd eg blessűd | þier ef eg mætta meira margfalldastan | lofsong giallda // Loflig ord j lioda | giordum af listiligri modur christe on | gum tiáir at aűka leingra eirn er drottenn | mariű hreirni //
622 - 40/11-40/14 (VEÞ)
María verttü mier j hiartta : milldínn síalf þviat giarna vill | deg , drottne og þier ef eg mætta meira , margfalldaztan lof | saung giallda : Loflig ord j líoda gíordum , lístügligrj mo | dir cristí, ongum tiair ad auka leinga : eírnn eʀ drottenn ⸝⸝ maríu hreínne |
713 - 14/27-14/30 (VEÞ)
María uertv mier j híarta . millden sialf því egarna vílldí . blezvt þier ef | eg mætta meira . margfalldadan þier lofsavng gíalda / loflíg ord j líoda | gíordum . listuglígre modur kriste . aungvm tiaer at yrkía lei[…]gra . eirn | er drottenn marív hreínne . // |
41 8°x - 135/5-135/10 (VEÞ)
Virdtu megnid mijns vel hiarta, milld enn sia̋lf | þvi giarnan villda eg, blessadur þier ef eg mætte meira, marg | falldastan lofsóng giallda. | Lofleg ord J liőda giordum, af listilegustum JESV | Christi, óngvum tia̋er ad ꜹka leingra eirn er Drottenn | ollum hreirne.
705x - 23r/0-23r/0
Maria vertu mier i hiarta | milldin sialf þuiat giarnan villd eg | blessud þier ef eg mætta meira | mærgfalldastan lofsong giallda: | Loflig ord i liodagiórdum | af listiligri modur Christe | ongum tiaer at auka leingra | eirn er drottin Mariu hreirni.
4892 - 40r/0-40r/0
Maria erto mier i hiarta mylldinn sialf þvi ec giarnan vyllde blezut þier ef ec mǫtta meyra, margfoll þadann þier lofsaung giallda listiligri modr Kristi aungum tiair at auca leingr eirn [sic] er drottinn Mario hreinnri
96. Bb - 116vb/2-116vb/6 (VEÞ)
Enn krosfestí kraptr enn hæsti cristr | er fiorir nístu þer byd ek ok þínní modur þetta uerk | er j eínn stad setteg þa latíd mik þersa níota | þro᷎ngskordadrra kuædiss orda ath þít seaíth | mik o᷎llu uarda onndín mín ath fordizt pínu ; |
99a - 19r/6-19r/13 (VEÞ)
Hinn krossf | esti kraptur hinn hæsti christur er fiorir | broddar nijstű þier býd eg og þinni modur | þetta verk sem j eirn stad sett // | þá lȧtid mig þessara niota þrong | skordadra kűædis orda er þid siait | med ollű varda ondin mijn at fordist | pijno //
622 - 40/15-40/19 (VEÞ)
Hínn krossfesti kraptur enn hæsti : | kristur eʀ fíorir broddar nistu , þier byd eg og þinne modur | þetta verck eʀ j eínn stad setteg : Þá latíd míg þessa | niota , þraungsko᷎rdadra kuædís orda : eʀ þíd siait míg | mycklu varda : aundín mín ad hun fordízt pinu : |
713 - 14/31-14/33 (VEÞ)
Hínn krossfeste kraptur nn hæste kristur er fiorir broddar nistu . þier byd ⸌⸌ eg og þínne modur . þetta verk er eg j einn stad | setta / þa latit mik þessa niota . þraungskordadra kvædis orda . | at þit siaet mik o᷎llu uarda . o᷎nden min at f[…]dezt pínu // |
41 8°x - 135/11-135/15 (VEÞ)
Þu hinn krossfeste krapturenn hædste, christur er fiőrer | broddar nistu, þier bijd eg og þinne mődur, þetta verk | J eirn stad settann. | Þu lætur mig þinna niőta, þra̋tt skordadra na̋dar orda, | er þu sier mig ollu varda, óndenn mijn so firrest pijnu. |
705x - 23r/0-23v/0
Ein krossfesti kraptur inn hæsti | Christur er fiorer broddar nystu | þier byd eg og þinni modur | þetta verk i eirn stad sett eg: || þa latid mig þessara niota | þrongskordadra kvædis orda | er þit siaid med óllu varda | at ondin min þa fordist pyno.
4892 - 40r/0-40v/0
Þu hinn crozfesti craptrinn || hesti Kristr er fiorir broddar nisto, þier byd ec oc þinne modr þetta verc er ec i eir[…] stad setti Þa latit mec þessa niota þraungscorþra quǫdiz orda, er þid siaut mic aullo varda aundinn myn at fordizt pyno
97. Bb - 116vb/7-116vb/11 (VEÞ)
Veri katar nu uirda sueitir uættí þess j kuædiss | hættí uarkunnigr at uerka þinna uannda ek mí | nr en þætti standa uardar mest ath allra | o᷎rda undir stadan se riettlíg funndín eígí glogg | þott eddu regla unndan uerdi ath uikia stu ⸝⸝ nndum |
99a - 19r/13-19r/19 (VEÞ)
veri kátar nű virda sű | eitir þuinti eg þess j kűædis hætti | þier vorky̋nnid þo verknad þenan | vandi eg midur en þiki til standa // | vardar mest til allra orda vndir stadann | sie riettilig fundin eigi er glogg þo ed | dű regla at vndan hly̋tur at vijkia ⸝⸝ stundum / ||
622 - 40/20-40/24 (VEÞ)
Verit katir nü virda sueitir . væntti eg þess j kuædís | hætti , vera kann hítt ad verknad þenna : vanda eg midur | enn þætti standa : Þat vardaʀ mest til allra orda | ad vndir stada síe ʀíettlig fundínn : eigi eʀ glogt þo | ad eddü ʀeglann , vndann verdi ad víckía stündüm : ||
713 - 14/34-15/1 (VEÞ)
Vere katir nu uirda sueítir . vætte eg þess j kvædis hætte […]⸌or⸍kynne ⸌⸌ þo at | verkann þenna . vanda eg mídur en þæ[…] standa / var[…]r mest til allra or ⸝⸝ da || [...] stadan se ríettlig fvndenn . eigi er glo᷎gt þo ⸌at⸍ eddu regla . vndan hlíote ⸝⸝ at vikía stundum . // // |
41 8°x - 135/17-136/2 (VEÞ)
Verde katar nu virda sveiter, vænte eg þess J qv | ædis hætte, þier vorkenned mier verknad þennan, þő | vande eg midur enn þijke til standa. | Vardar mest til allra orda, under stadan sie rietteleg || fundinn, eige glógg þo eddu Reglann undan verdi | ad vijkia stundum.
705x - 23v/0-23v/0
Veri katar nu virda sveiter | vænti þess eg i kvædis hætti | þier vor kynnit þo at verka þenna | vandi eg midur en þiki til standa: | Vardar mest til allra orda | understadan sie rettilig fundin | eigi er glógg þvi eddu regla | at undan hlytur at vykia stundum.
4892 - 40v/0-40v/0
Verit catar nu virda sueitir vǫnti ec þess i quǫdiz hǫtti vorcinnit mi[…] vercnat þennann, þo vande ec midr enn þicce til standa Þat vardar mest til allra orda vndirstadann sie riettlig fundinn eige glougg þo Eddo regla, vndann verdat vycia stundom
98. Bb - 116vb/12-116vb/17 (VEÞ)
Sa er odínn skal uandann uelía uelr | sua morg j kuædi ath fela hulín forn yrdin | trautt ma telía tel ek þenna sua skílníng | duelia uel þuí ath her ma skyr ord skilía sk | ili þiodir mínn liosann uílía tal ubreytilígt | veít at uilia uil ek et heítí lilia ; |
99a - 19v/1-19v/8 (VEÞ)
Sa er odinn skal vandan velia velur sűo | morg j kűædi at telia hűlin forn | y̋rdinn trautt má telia tel eg þad | má skilning dűelia // vel þűi hier | má sky̋r ord skilia skilie þiodir | minn liosann vilia tal obrey̋tt og | veitt af vilia vil eg at kűædit | heiti lilia //
622 - 41/1-41/5 (VEÞ)
Sa eʀ odínn skal vanda og velía : verdr svo morg j küædi ad skor | da , hülínn fornn yrdínn at trautt ma telía : tel eg þenna | skilning düelía : Uel þviat hier mꜳ skyʀ ord skílía , skílíe | þíodir mínn líosann vílía : tal obreytiligt veítt af vil | ía : vil eg ad drapann heiti lílía : |
713 - 15/2-15/5 (VEÞ)
Sa er odenn skal vanda og velía . verdur so margt  kvædí at selía // | hvlen f⸌or⸍n yrdenn travtt ma telia . tel […] þenna so skilníng dvelía / vel | þvi at hier ma skyr ord skílía . skíle þiodir mínn líosann vílía . tal obrey | telígt veít eg at uílía . vil eg at kuædit heíte lílía . // |
41 8°x - 136/3-136/8 (VEÞ)
Sa̋ er ődenn skal vanda og velia, velur so margt J kv | æde ad fela, hulinn fornirdenn trꜹt ma̋ telia, tel eg | þꜹ meige skilnijng dvelia. | Vel þvi hier ma̋ skijr ord skilia, skilie þiőder minn | liősan vilia, tal őbreitt er veitt af vilia, vil eg drapan | heite lilia.
705x - 23v/0-24r/0
Sa er odinn skal vanda og velia | velur svo mórg i kvædi at felia | hulin forn-yrdinn trautt ma telia | tel eg at þat ma skilning dvelia: | Vel þui hier ma skyr ord skilia | skilie þioder minn liosan vilia || tal obreytt og veitt af vilia | vil eg at kvædid heiti Lilia.
4892 - 40v/0-40v/0
Sa er oþinn scal vanda oc velia velr margt i qvǫdi at fela, hulinn fornirdinn trautt ma telia, tel ec þou meigi scilning duelia Vel þvi hier ma scyr ord scilia scilie þiodr minn liosann vilia, tal obreitt er veitt af vilia, vil drapan heite Lilia
99. Bb - 116vb/18-116vb/23 (VEÞ)
Sanrí ast af sætu briostí sínní reítt fyrir | hialp ok mínní segí mariu huer er heyrir he | nnar uers ꜳ diktan þessa uera kann þui ath | mærín mínnzt mín þa er liggr kualdr j pínum | berr mik þar til uo᷎n ꜳ uorum uist ef lekí | domínus tecum ; |
99a - 19v/8-19v/15 (VEÞ)
Sannri Ast og sæ | tű briosti sinne riett fyrir hialp og | minne seigi mariű huer sem hey̋rir | hennar vers A diktann þersa // | þui vera kann at mærin minnist | mijn þo liggi eg kűalinn j pino ber | mig þar til von a vorum vijst ef lieki | A dominus tecum : // |
622 - 41/6-41/10 (VEÞ)
Med sannre ast og af sætü briosti , sínne ʀíett fyrir hía ⸌⸌ lp og mínne | seigi maríu huer ad hlydir , hennaʀ vers ꜳ dícktan þessa : | Uera kann þat ad mærenn mínnezt · mín þa eg lígg | küalldur j pinü : ber mig þar til von ꜳ̋ vorum víst ef | líecki ꜳ̋ dominüs tecum : A . M . E . N . |
713 - 15/6-15/8 (VEÞ)
Sannre ast af sætv bríoste . sínne rett fyrir híalp og mínne . seige ma ⸌⸌ rív hver er | heyrir hennar vers ꜳ̋ diktann þessa / verda kann at mærenn mínnezt . min þo | lígge ek kualdur  pínv . bere mik þar til von at vorum . vist ef leke ꜳ̋ ⸝⸝ dominus tecum . amen //
41 8°x - 136/9-136/11 (VEÞ)
Af sanre a̋st og sætu briőste, sini riett fyrer hialp og | minne, seige JESo hvor ad heirer, hrődrar vers og dik | tan þessa.
705x - 24r/0-24r/0
Af sannri ast og sætu briosti | sinni riett fyrir hialp og minni | segi Mariu hver sem heyrer | hennar vers a dicktan þessa: | Vera kann at mærinn minnist | min þo at liggi kvaldur i pyno | ber mig þar til von a vorum | vyst ef lieki a Dominus tecum.
4892 - 40v/0-40v/0
Af sannri aust oc sǫto briosti sinne riett fyrir hialp oc minne seigir Mario huer ed heyrir, hennar vez oc dictin þessa
100. Bb - 116vb/24-116vb/25 (VEÞ)
Almatighur allrar stettar yfir biodanndínn ei | ngla ok þioda ; ||
705x - 24r/0-24r/0
Almattigur Gud allra stietta | Lof sie gudi amen.
Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated